Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Судије

Уставни суд има девет судија, укључујући и предсједника Суда, који се бирају у складу са Уставом и законом.


 
Академик проф. др Снежана Савић, потпредсједник

Академик проф. др Снежана Савић рођена је 19. децембра 1958. у Бањој Лу­ци, гдје је завршила основну школу и гим­на­зију. Студи­рала је истовремено на Правном факул­те­­ту у Бањој Луци и на Педагошкој академији (Књи­­жев­ност југосло­вен­ских народа и српскохр­ват­­с­ки језик). Дипломирала је, са највишим оцјенама, на Правном факул­тету 1981, а на Педагошкој академији 1979. године. На Правном факултету у Бањој Луци 1989. године од­бра­нила је магистарски рад Држава као суб­јект међународног прив­ред­ног права, а 1993. докторску дисертацију Појам права као норма­тивног поретка – Прилог критици Келзенове нормативне доктрине.

Од 1981. до 1986. била је запослена у Скупштини општине Лакташи. Од 1986. ради на Правном факултету у Бањој Луци, прво као асистенткиња, потом као виша асистенткиња, доценткиња, ван­редна а од 2004, као редован професор на предмету Теорија државе и права. У току школске 1995/96. и 1996/97. године радила је на Архи­тектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци, а од 1995. ради на Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци као и на Филозофском, односно Факултету политичких наука у Бањој Луци. Била је предсједник Вијећа постдипломских сту­ди­ја државно-правних наука на Правном факул­те­ту у Бањој Луци и одговорни наставник за предмет Теорија државе и пра­ва. Данас је на постдипломском студију из области Уставног права одговорни наставник за предмете Теорија државе и права и Контрола уставности и законитости. Пре­даје Методологију правних наука на постдипломским студијама Босна и Херцеговина и европско право на Правном факултету Свеу­чи­лишта у Мостару и на постдипломским и специјалистичким студијама на Прав­ном факултету у Бањој Луци. По позиву је била предавач на постдип­лом­с­ким студијама на Правном факултету у Тузли и Факул­те­ту политичких наука у Сарајеву, у сарадњи са Универзитетом из Ге­те­бор­га и Филозофским факул­те­­том у Бањој Луци. Шеф је Катедре државно-правних наука Правног факул­тета у Бањој Луци. Била је члан, а данас је пред­сјед­ник Одбора за правне науке Одјељења друштвених наука АНУРС. Члан је Одбора за репродук­тив­но здравље и демографију Одјељења медицинских наука АНУРС, замје­ни­к секретара Одјељења друштвених наука и пред­с­јед­­ник Редак­ци­је за органе државне власти Републике Српске у пројекту израде Енциклопе­ди­је Републике Српске. У периоду од 2008. до 2012. године била  је члан Сената Универ­зи­тета у Бањој Луци. Члан је Предсједништва Удружења правника Републике Срп­ске, Предсједништва Савеза удружења правника Србије и Репуб­лике Српске, редакционих одбора Годишњака Правног факултета у Бањој Луци, Правне ријечи, часописа Удру­жења правника Републике Српске и издавачког савјета Српске правне мисли. Била је чла­н некадашњегЈугословенског удружења за теорију, филозофију и со­цио­логију права. Предсједник је редакције часо­писа Прав­на ријеч.

У периоду од 1998. до 1999. била је посланик у Народној скуп­шти­ни Републике Српске као и члан Уставно-правне комисије На­род­­не скуп­ш­ти­­не у њена два сазива (као експерт) и  члан Ус­тав­но-правне ко­­ми­­­сије Вијећа народа Парламентарне скупштине Босне и Херце­го­ви­­не (такође као експерт). Била је судија Уставног суда Босне и Хер­цеговине и његов предсјед­ник у првом мандату Суда (1997, односно 2000–2002. годи­не). У периоду од 2007. године до 2012. године, као  експерт, била је члан Одбора за уставна питања Народне скупшти­не Републике Српске и савјетник за област уставног права предсједника Народне скупштине Републике Српске. У протеклом периоду била је члан више експерт­ских тимова за провођење ус­тав­­них и оста­лих реформи у Републици Српској и Босни и Херце­го­вини. Предсједник је Скупштине Друштва чланова Матице Српске у Републици Српској. До избора за судију Уставног суда Републике Српске била је делегат у Скупштини дијаспоре и Срба из региона из Босне и Херцеговине односно Републике Српске.  

Учествовала је на мно­гобројним научним скуповима, конферен­ци­ја­ма, округ­­лим столовима, савјето­ва­њима и семинарима, по­себно као пред­сјед­ник Уставног суда Босне и Херцеговине, као и у изради ви­ше научних про­је­ка­та. У свом раду, између осталог, посјетила је нај­важ­није државне инсти­ту­ције Републике Француске (новембар 2001), институције Европске уније, Савјета Европе и Европ­с­ки суд за људ­ска права (Стразбур, септембар 2000), при­суст­во­вала је сједницама Венецијанске комисије (Венеција, март 2001, Блед, јун 2001), учес­твовала у раду међународних округлих столова у Екс-ан-Провансу и у Будим­пеш­ти, гдје је пред­с­тав­љала Републику Српску, односно Босну и Херцеговину.

За дописног члана АНУРС изабрана је 5. сеп­тембра 2008, а за редовног 21. децембра 2012.

Аутор је осам монографија и три уџбеника као и преко стотину научних и стручних радова.

За судију Уставног суда Републике Српске изабрана је 4. и 5.  јуна 2012. године.

 

 

Судије Уставног суда Републике Српске

 

Актуелно
17.7.2024.
Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.7.2024.
Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења