Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
20.12.2017
U-72/16
Podnosilac inicijative: DOO "Kiroga", DOO "Frutela Group", "Vitaminka" a.d., DOO "Dives" i DOO "SMD Trade", svi iz Banje Luke, te DOO "Leburić Komerc" Prnjavor, DOO "Spektar Drink" Bijeljina i DOO "Fructa Trade" Derventa

Utvrđuje se da član 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 106/15), u dijelu u kojem je poslije člana 63. dodat član 63v i Odluka o koeficijentima za obračun naknade za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom i ciljevima upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za 2015. i 2016. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 6/16) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

20.12.2017
U-93/16
Podnosilac inicijative: Opština Sokolac, zastupana po načelniku Opštine Milovanu Bjelici

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 114/07).

20.12.2017
U-97/16
Podnosilac inicijative: Neđo Mišeljić iz Banja Luke

        Ne prihvata se inicijativa za  ocjenjivanje ustavnosti člana 18, člana 26. stav 3. i člana 38. stav 1. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 40/13) i člana 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 106/15 i 3/16).

        Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 15/15), Odluke o izradi Zoning plana područja posebne namjene «Ada» po skraćenom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 36/16) i Odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene «Ada» po skraćenom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 113/16).

        Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Regulacionog plana za uređenje obale Vrbasa u Banjoj Luci (“Službeni glasnik Grada Banja Luka” broj 14/10).

20.12.2017
У-101/16
Podnosilac inicijative: Prije"Advantis broker" a.d. Banja Luka, "Eurobroker" a.d. Banja Luka, "Raiffeisen Capital" a.d. Banja Luka i "Unicredit bank" a.d. Banja Luka - "Unicredit broker"

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 1. Pravilnika o dopunama Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 32/16).   

20.12.2017
U-104/16
Podnosilac inicijative: Ljiljana Milosavljević iz Banje Luke

Utvrđuje se da član 4. stav 2, član 5. st. 2. i 3. i član 6. Uputstva o načinu obračuna naknade troškova prevoza zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 78/16) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16) i Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 31/14 i 33/14).   

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 4. stav 1. i člana 5. stav 1. Uputstva iz stava 1. izreke ove odluke.

20.12.2017
U-108/16
Podnosilac inicijative: Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske

Utvrđuje se da tačke 6. i 8. Uputstva o načinu obračuna naknade troškova prevoza zaposlenih u ustanovama obrazovanja i kulture Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 83/16) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16) i Zakonom o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/14 i 116/16).

20.12.2017
U-121/16
Podnosilac inicijative: Milan Blagojević iz Banjaluke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 161. tačka v) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 82/13 i 103/15).                       

20.12.2017
U-122/16
Podnosilac inicijative: Sindikat uprave Republike Srpske, Republički odbor Banja Luka

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 5.stav 4. i člana 16. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 31/14, 33/14 i 116/16).

20.12.2017
U-124/16
Podnosilac inicijative: Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske

           Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti članova 7. i 17. Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 31/14, 116/16 i 62/17) i neustavnosti i nezakonitosti članova 30. i 32. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 66/16).

20.12.2017
U-1/17
Podnosilac inicijative: Zora Babić iz Gradiške

Ne prihvata se  inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 141. tačka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16).

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
20.12.2017
Saopštenje sa 226. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Saopštenje sa 226. sjednice Danas je, 20. decembra 2017. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i dvadeset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

19.12.2017
Dnevni red 226. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
Sjednica će se održati u srijedu, 20. decembra 2017. godine sa početkom u 9,00 časova.

4.12.2017
Saopštenje za javnost sa 114. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske
114. jednica Vijeća Danas je u Banjoj Luci održana Stotinu i četrnaesta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

4.12.2017
Dnevni red 114. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
  Sjednica Vijeća održaće se u ponedeljak, 4. decembra 2017. godine, sa početkom u 9,00časova.

  29.11.2017
  Saopštenje za javnost sa 225. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  225. sjednica

  Ustavni sud Republike Srpske održao je danas, 29. novembra 2017. godine, Dvije stotine i dvadeset i petu redovnu sjednicu na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

  28.11.2017
  Saziv ѕa 225. sjednicu
   Sjednica će se održati u srijedu, 29. novembra 2017. godine sa početkom u 9,00 časova.

    

   25.10.2017
   Saopštenje za javnost sa 224. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   224. sjednica Danas, 25. oktobra 2017. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i dvadeset i četvrta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

   24.10.2017
   jednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Sjednica će se održati u srijedu, 25. oktobra 2017. godine sa početkom u 9,00 časova.

    © 2009-2014. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja