Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Sudije

Ustavni sud ima devet sudija, uključujući i predsjednika Suda, koji se biraju u skladu sa Ustavom i zakonom.


 
Prof. dr Ivanka Marković, potpredsjednik

Prof. dr Ivanka Marković rođena je u Banjoj Luci 17. novembra 1964. godine, gdje je završila osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Diplomirala je u junu 1987. godine, a kao studentu generacije Pravnog fakulteta dodijeljena joj je „Zlatna značka“ Univerziteta u Banjoj Luci. Na istom fakultetu je odbranila magistarski rad 1997. godine, a doktorsku disertaciju 2001. godine. Od 1992. godine radi na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, na Katedri za krivično pravo. U periodu od 2008 do 2012. godine je obavljala funkciju prodekana za nastavu.

Od 2012. godine je u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo, te odgovorni nastavnik za nastavni predmet Krivično pravo i nastavni predmet Kriminologija sa penologijom na prvom ciklusu studija, a na drugom i trećem ciklusu studija na nekoliko predmeta iz svoje naučne oblasti. Obavlja funkciju šefa Katedre za krivično pravo. Kao odgovorni nastavnik je bila angažovana na Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banjoj Luci (od školske 1999/2000. do školske 2015/16. godine), na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (školske 2016/17. godine), Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (od školske 2011/12. do školske 2021/22. godine), kao i na postdiplomskom studiju iz oblasti Krivičnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Bila je koordinatorka projekta „Kliničko obrazovanje za studente prava u Bosni i Hercegovini“ (BiH SLP projekat), koji je realizovan tokom školske 2018-2019, 2019-2020. i 2020-2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Bila je mentorka kandidatima za sticanje naučnog zvanja doktor pravnih nauka koji su uspješno odbranili doktorske disertacije tokom 2021. godine                             

U cilju profesionalnog usavršavanja pohađala je veliki broj seminara, među kojima se izdvajaju seminar iz krivičnog prava na Centralnom evropskom univerzitetu u Budimpešti (1999. godine), međunarodni seminar „Međunarodno humanitarno pravo“ u Beogradu (2004. godine), kurs za postzakonski nadzor „Cours on post-legislative scrutiny for HUGEN Network“, (Human Rights and Gender Equality Network of Committees in the Western Balkan) u Beogradu (2019. godine).

Kao članica panela „Prevencija i suzbijanje seksualnog uznemiravanja u bosanskohercegovačkom pravosuđu“ u okviru projekta „Rod i reforma pravosuđa u BiH“ od 20. do 27. septembra 2014. godine je bila u studijskoj posjeti sudovima i institucijama u Vašingtonu D.C., uključujući i Vrhovni sud SAD, ministarstva pravde na saveznom i federalnom nivou i disciplinskog tužioca.

Bila je predavač na Ljetnoj školi rodne ravnopravnosti u organizaciji Gender centra - Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerziteta u Banjoj Luci. Više puta je bila angažovana u Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske kao edukator na teme rodno zasnovanog nasilja, odnosno krivičnopravne zaštite polnog integriteta, pitanja primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, trgovine ljudima, kao i krivičnih djela protiv zdravlja ljudi.

U organizaciji različitih NVO u BiH i međunarodnih organizacija više puta je angažovana kao uvodničarka na okruglim stolovima, konferencijama i radionicama koje su se bavile pitanjima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao što je npr. pravo na privatnost, pravo na život, prava žrtava krivičnih djela, kao i pitanjima vezanim za inkorporaciju Istanbulske konvencije u pravni sistem BiH, trgovinu ljudima, koruptivna krivična djela, krivična djela iz mržnje itd.

Od 2012. godine je učestvovala u aktivnostima NVO „Atlantske inicijative“ u sklopu projekta „Rod i pravosuđe“ te je u svojstvu eksperta učestvovala u radnim grupama za izradu „Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosuđu“, priručnika „Rodne predrasude u primjeni prava“, „Priručnika za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini“, publikacije „Ponovno čitanje i analiza presuda nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“. Od strane UNDP-a je 2013. godine, kao lokalni ekspert za nasilje u porodici, angažovana za izradu Priručnika za obuku sudija i tužilaca o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Republici Srpskoj, a tokom 2015. godine je, u svojstvu eksperta, učestvovala u izradi „Resursnog paketa za odgovor pružalaca zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj na rodno zasnovano nasilje“, u izdanju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite uz podršku UNFPA. Iste godine je angažovana od strane UNFPA za izradu jednog dijela teksta „Modula za obuku za psihosocijalni tretman počinilaca rodno zasnovanog nasilja u porodici“. Od strane OSCE-a je angažovana kao ekspert za izradu publikacije „Sažet prikaz sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima“ koja je objavljena novembra 2015. godine, a od strane organizacije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini je 2021. godine angažovana za pasivni monitoring suđenja u predmetima korupcije u BiH.

Tokom 2020. godine je u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta V“ angažovana od strane Fondacije „Ženski centar“ Trebinje da sprovede istraživanje femicida na teritoriji Republike Srpske, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - Agencija za ravnopravnost polova u okviru projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“ ju je 2021. godine angažovala kao konsultanta za izradu pregleda slučajeva femicida za period 2018-2020. godina u BiH i izradu prijedloga za uspostavu „Femicide Watch“ u Bosni i Hercegovini.

Od strane NVO „Fondacija Lara“ iz Bijeljine angažovana je u više projekata kao ekspert, od kojih navodimo projekat „Podrška radu mreže RING“, projekat „PREKINIMO ĆUTANJE - Unapređenje odgovora na seksualno nasilje prema ženama“. Tokom 2021. godine je angažovana kao konsultant u programu Podrška ženskom civilnom društvu u poboljšanju institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH, kao i u projektu “Unapređenje prava i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja u krivičnim postupcima“, koje sprovodi NVO „Udružene žene“ Banja Luka. Iste godine bila je angažovana od strane NVO Centar ženskih prava iz Zenice kao stručna saradnica na realizaciji projekta „Novi pristup, novi modeli za bolji položaj žena u sistemu zaštite od nasilja“ u okviru UN Trust Fund programa „To end Violence Against Women“, a neprofitna organizacija „Save the Children“ ju je angažovala kao konsultanta u projektu „Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“.

U toku svog dosadašnjeg stručnog i naučnog rada nekoliko puta je bila angažovana kao član ekspertskog tima za izradu Krivičnog zakonika Republike Srpske (2000, 2003. i 2017. godine), Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Zakona o krivičnom postupku i Zakona o posebnoj evidenciji lica pravosnažno osuđenih za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta, kao i Strategije za suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj za period 2014-2019. godina.

Bila je član Komisije za pomilovanje Republike Srpske (prvi put imenovana 2006. godine i drugi put 2011. godine), Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (prvi put imenovana 2008. godine i drugi put 2011. godine), Komisije za licenciranje studijskih programa (dva puta za I i jednom za II ciklus studija) na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (2015 - 2018. godine) te predsjednica Komisije za nadzor nad zaštitom i stanjem ljudskih prava i uslova u kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere izrečene u krivičnom postupku (komisija imenovana od strane Narodne skupštine Republike Srpske 2009. godine) i predsjednica Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici (2013-2021. godina).

2018. godine je birana za poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a 14.3.2022. godine je podnijela ostavku na ovu funkciju. Tokom poslaničkog mandata bila je potpredsjednica Zakonodavnog odbora i Odbora jednakih mogućnosti i članica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje.

U svom dosadašnjem naučnom radu objavila je pet udžbenika (dva kao autor i tri kao koautor) i više publikacija (monografija, priručnika, itd.) i preko 80 naučnih i stručnih radova u naučnim i stručnim časopisima sa prostora bivše Jugoslavije. Bila je članica autorskog tima, imenovanog od strane Savjeta Evrope i Evropske komisije 2004. godine, koji je izradio Komentar krivičnih/kaznenih zakona u BiH, koji su objavljeni marta 2005. godine. Kao referent je učestvovala u radu savjetovanja koja su organizovana od strane bivšeg Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda, Udruženja pravnika Srbije, Srpskog udruženja za krivično pravo, Viktimološkog društva Srbije, Udruženja pravnika Republike Srpske, Udruženja sudija i tužilaca RS, Udruženja za krivično pravo i kriminologiju RS, Udruženja za krivično pravo FBiH, Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu, Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci, Udruženja za krivično pravo Crne Gore, Ombudsmena za djecu RS, a bila je i učesnik tradicionalne Kopaoničke škole prirodnog prava.

Za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske je izabrana 6.7.2022. godine.

Potpredsjednica je Ustavnog suda Republike Srpske.

 

Sudije Ustavnog suda Republike Srpske

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja