Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
21.12.2022.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 395. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13).
Podnosilac inicijative: Savez logoraša u Bosni i Hercegovini
Datum podnošenja: 10.06.2021
Datum okončanja postupka: 21.12.2022
Kategorija: Парнични поступак
21.12.2022.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 56. stav 1. u dijelu koji glasi „...bez naznačavanja perioda za koji se plaća obaveza“ i člana 56. stav 2. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 78/20 i 37/22).
Podnosilac inicijative: Igor Marić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 03.12.2021
Datum okončanja postupka: 21.12.2022
Kategorija: Порески поступак
21.12.2022.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 1. Pravilnika o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstava granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 105/17, 54/19 i 77/21).
Podnosilac inicijative: Udruženje „Međunarodni centar za promociju ljudskih prava“ iz Trebinja
Datum podnošenja: 08.12.2021
Datum okončanja postupka: 21.12.2022
Kategorija: Није надлежан Уставни суд
21.12.2022.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 141. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 82/13, 103/15, 111/21 i 15/22).
Podnosilac inicijative: Saša Savičić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 13.12.2021
Datum okončanja postupka: 21.12.2022
Kategorija: Пресуђена правна ствар
7.12.2022.

Ut­vrđuje se da član 17. stav 3, član 56. st. 2. i 3, član 58. i  član 59. stav 1. tač. d) i e) Odlu­ke  o op­štim uslo­vi­ma za proi­zvo­dnju, ispo­ru­ku i ko­rišćenje to­plo­tne ener­gi­je ("Službe­ni gla­snik Gra­da Ba­nja Lu­ka" broj 2/18, 40/18 i 12/19) ni­su u sa­gla­snos­ti s Us­ta­vom Re­pu­bli­ke Srpske i Za­ko­nom o ko­mu­nal­nim dje­la­tnos­ti­ma ("Službe­ni gla­snik Re­pu­bli­ke Srpske" br. 124/11 i 100/17).

Ut­vrđuje se da član 29. stav 1. i član 30. stav 3. u di­je­lu ko­ji gla­si:"..., ali ni­je od­go­vo­ran za bi­lo ka­kvu po­sre­dnu ili ne­po­sre­dnu šte­tu ili gu­bit­ke ko­ji nas­ta­nu kod ko­ri­sni­ka uslu­ge." Odlu­ke o op­štim uslo­vi­ma za proi­zvo­dnju, ispo­ru­ku i ko­rišćenje to­plo­tne ener­gi­je ("Službe­ni gla­snik Gra­da Ba­nja Lu­ka" broj 2/18, 40/18 i 12/19) ni­su u sa­gla­snos­ti s Us­ta­vom Re­pu­bli­ke Srpske, Za­ko­nom o ko­mu­nal­nim dje­la­tnos­ti­ma ("Službe­ni gla­snik Re­pu­bli­ke Srpske" br. 124/11 i 100/17) i Za­ko­nom o obli­ga­ci­onim odno­si­ma ("Službe­ni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Službe­ni gla­snik Re­pu­bli­ke Srpske" br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04).

Ut­vrđuje se da član 54. st. 3, 4, 5. i 6. Odlu­ke o op­štim uslo­vi­ma za proi­zvo­dnju, ispo­ru­ku i ko­rišćenje to­plo­tne ener­gi­je ("Službe­ni gla­snik Gra­da Ba­nja Lu­ka" broj 2/18, 40/18 i 12/19) ni­je u sa­gla­snos­ti s Us­ta­vom Re­pu­bli­ke Srpske, Za­ko­nom o ko­mu­nal­nim dje­la­tnos­ti­ma ("Službe­ni gla­snik Re­pu­bli­ke Srpske" br. 124/11 i 100/17) i Za­ko­nom o za­šti­ti po­tro­šača u Re­pu­bli­ci Srpskoj ("Službe­ni gla­snik Re­pu­bli­ke Srpske" br. 6/12, 63/14, 18/17 i 90/21).

Ut­vrđuje se da član 56. stav 1. tačka e) Odlu­ke o op­štim uslo­vi­ma za proi­zvo­dnju, ispo­ru­ku i ko­rišćenje to­plo­tne ener­gi­je("Službe­ni gla­snik Gra­da Ba­nja Lu­ka" broj 2/18, 40/18 i 12/19) ni­je u sa­gla­snos­ti s Us­ta­vom Re­pu­bli­ke Srpske, Za­ko­nom o ko­mu­nal­nim dje­la­tnos­ti­ma ("Službe­ni gla­snik Re­pu­bli­ke Srpske" br. 124/11 i 100/17) i Za­ko­nom o održava­nju zgra­da ("Službe­ni gla­snik Re­pu­bli­ke Srpske" broj 101/11).

Ne pri­hva­ta se ini­ci­ja­ti­va za ocje­nji­va­nje us­ta­vnos­ti i za­ko­ni­tos­ti čla­na 1, čla­na 6. tačka e), čla­na  14. stav 1, čla­na 17. stav 2, čla­na 23, čla­na 24. stav 1, čla­na 25, čla­na 27. stav 3, čla­na 43. st. 5. i 6, čla­na 56. stav 1. tač. a), b), c), d) i f), čla­na 59. stav 1. tač. a), b) i c) i stav 2, čla­na 61. st. 1. i 3. i čla­na 64. Odlu­ke o op­štim uslo­vi­ma za proi­zvo­dnju, ispo­ru­ku i ko­rišćenje to­plo­tne ener­gi­je ("Službe­ni gla­snik Gra­da Ba­nja Lu­ka" br. 2/18, 40/18 i 12/19).

Ne pri­hva­ta se ini­ci­ja­ti­va za po­kre­ta­nje pos­tup­ka za ocje­nji­va­nje us­ta­vnos­ti i za­ko­ni­tos­ti čla­na 5,  čla­na 17. stav 1,  čla­na 22. st. 1, 2, 3, 4 i 5,  čla­na 28, čla­na 65. stav 1. tačka d),  čla­na 66. i čla­na 68. Odlu­ke  o op­štim uslo­vi­ma za proi­zvo­dnju, ispo­ru­ku i ko­rišćenje to­plo­tne ener­gi­je ("Službe­ni gla­snik Gra­da Ba­nja Lu­ka" br. 2/18, 40/18 i 12/19).

Podnosilac inicijative: Dragan Popović iz Banje Luke
Datum podnošenja: 16.08.2021
Datum okončanja postupka: 07.12.2022
Kategorija: Топлотна енергија
7.12.2022.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 19. stav 2. tačka v) Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 124/11 i 100/17).

Podnosilac inicijative: Stefan Mačkić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 28.09.2021
Datum okončanja postupka: 07.12.2022
Kategorija: Комуналне услуге
7.12.2022.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 86. stav 3. i člana 94. Pravilnika o radu - prečišćeni tekst broj: 1-730/18 od 27. februara 2018. godine, Zavoda za izgradnju a.d. Banjaluka.

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju cijene rada za 2021. godinu broj: 1-2142/21 od 1. jula 2021. godine, Zavoda za izgradnju a.d. Banjaluka.

Podnosilac inicijative: Neđo Mišeljić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 28.09.2021
Datum okončanja postupka: 07.12.2022
Kategorija: Није надлежан Уставни суд
7.12.2022.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/12).

Podnosilac inicijative: Ranko Gluvić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 30.09.2021
Datum okončanja postupka: 07.12.2022
Kategorija: Нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка
7.12.2022.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 130. st. 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18, 35/20 i 92/20).

Podnosilac inicijative: Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor iz Prnjavora
Datum podnošenja: 21.10.2021
Datum okončanja postupka: 07.12.2022
Kategorija: Образовање
7.12.2022.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zaključka Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci broj: 14/3.60/18 od 17. januara 2018. godine.

Podnosilac inicijative: Dragoljub Borojević iz Banjaluke
Datum podnošenja: 10.11.2021
Datum okončanja postupka: 07.12.2022
Kategorija: Оспорени акт није општи правни акт
Strana: 1/135 (ukupno 1340 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>