Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Sudije

Ustavni sud ima devet sudija, uključujući i predsjednika Suda, koji se biraju u skladu sa Ustavom i zakonom.


 
Akademik prof. dr Snežana Savić, potpredsjednik

Akademik prof. dr Snežana Savić rođena je 19. decembra 1958. u Banjoj Lu­ci, gdje je završila osnovnu školu i gim­na­ziju. Studi­rala je istovremeno na Pravnom fakul­te­­tu u Banjoj Luci i na Pedagoškoj akademiji (Knji­­žev­nost jugoslo­ven­skih naroda i srpskohr­vat­­s­ki jezik). Diplomirala je, sa najvišim ocjenama, na Pravnom fakul­tetu 1981, a na Pedagoškoj akademiji 1979. godine. Na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1989. godine od­bra­nila je magistarski rad Država kao sub­jekt međunarodnog priv­red­nog prava, a 1993. doktorsku disertaciju Pojam prava kao norma­tivnog poretka – Prilog kritici Kelzenove normativne doktrine.

Od 1981. do 1986. bila je zaposlena u Skupštini opštine Laktaši. Od 1986. radi na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, prvo kao asistentkinja, potom kao viša asistentkinja, docentkinja, van­redna a od 2004, kao redovan profesor na predmetu Teorija države i prava. U toku školske 1995/96. i 1996/97. godine radila je na Arhi­tektonsko-građevinskom fakultetu u Banjoj Luci, a od 1995. radi na Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banjoj Luci kao i na Filozofskom, odnosno Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci. Bila je predsjednik Vijeća postdiplomskih stu­di­ja državno-pravnih nauka na Pravnom fakul­te­tu u Banjoj Luci i odgovorni nastavnik za predmet Teorija države i pra­va. Danas je na postdiplomskom studiju iz oblasti Ustavnog prava odgovorni nastavnik za predmete Teorija države i prava i Kontrola ustavnosti i zakonitosti. Pre­daje Metodologiju pravnih nauka na postdiplomskim studijama Bosna i Hercegovina i evropsko pravo na Pravnom fakultetu Sveu­či­lišta u Mostaru i na postdiplomskim i specijalističkim studijama na Prav­nom fakultetu u Banjoj Luci. Po pozivu je bila predavač na postdip­lom­s­kim studijama na Pravnom fakultetu u Tuzli i Fakul­te­tu političkih nauka u Sarajevu, u saradnji sa Univerzitetom iz Ge­te­bor­ga i Filozofskim fakul­te­­tom u Banjoj Luci. Šef je Katedre državno-pravnih nauka Pravnog fakul­teta u Banjoj Luci. Bila je član, a danas je pred­sjed­nik Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka ANURS. Član je Odbora za reproduk­tiv­no zdravlje i demografiju Odjeljenja medicinskih nauka ANURS, zamje­ni­k sekretara Odjeljenja društvenih nauka i pred­s­jed­­nik Redak­ci­je za organe državne vlasti Republike Srpske u projektu izrade Enciklope­di­je Republike Srpske. U periodu od 2008. do 2012. godine bila  je član Senata Univer­zi­teta u Banjoj Luci. Član je Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srp­ske, Predsjedništva Saveza udruženja pravnika Srbije i Repub­like Srpske, redakcionih odbora Godišnjaka Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, Pravne riječi, časopisa Udru­ženja pravnika Republike Srpske i izdavačkog savjeta Srpske pravne misli. Bila je čla­n nekadašnjegJugoslovenskog udruženja za teoriju, filozofiju i so­cio­logiju prava. Predsjednik je redakcije časo­pisa Prav­na riječ.

U periodu od 1998. do 1999. bila je poslanik u Narodnoj skup­šti­ni Republike Srpske kao i član Ustavno-pravne komisije Na­rod­­ne skup­š­ti­­ne u njena dva saziva (kao ekspert) i  član Us­tav­no-pravne ko­­mi­­­sije Vijeća naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Herce­go­vi­­ne (takođe kao ekspert). Bila je sudija Ustavnog suda Bosne i Her­cegovine i njegov predsjed­nik u prvom mandatu Suda (1997, odnosno 2000–2002. godi­ne). U periodu od 2007. godine do 2012. godine, kao  ekspert, bila je član Odbora za ustavna pitanja Narodne skupšti­ne Republike Srpske i savjetnik za oblast ustavnog prava predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. U proteklom periodu bila je član više ekspert­skih timova za provođenje us­tav­­nih i osta­lih reformi u Republici Srpskoj i Bosni i Herce­go­vini. Predsjednik je Skupštine Društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj. Do izbora za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske bila je delegat u Skupštini dijaspore i Srba iz regiona iz Bosne i Hercegovine odnosno Republike Srpske.  

Učestvovala je na mno­gobrojnim naučnim skupovima, konferen­ci­ja­ma, okrug­­lim stolovima, savjeto­va­njima i seminarima, po­sebno kao pred­sjed­nik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i u izradi vi­še naučnih pro­je­ka­ta. U svom radu, između ostalog, posjetila je naj­važ­nije državne insti­tu­cije Republike Francuske (novembar 2001), institucije Evropske unije, Savjeta Evrope i Evrop­s­ki sud za ljud­ska prava (Strazbur, septembar 2000), pri­sust­vo­vala je sjednicama Venecijanske komisije (Venecija, mart 2001, Bled, jun 2001), učes­tvovala u radu međunarodnih okruglih stolova u Eks-an-Provansu i u Budim­peš­ti, gdje je pred­s­tav­ljala Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu.

Za dopisnog člana ANURS izabrana je 5. sep­tembra 2008, a za redovnog 21. decembra 2012.

Autor je osam monografija i tri udžbenika kao i preko stotinu naučnih i stručnih radova.

Za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske izabrana je 4. i 5. juna 2012. godine.

 

 

Sudije Ustavnog suda Republike Srpske

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja