Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: UV- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

          На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 11. августа 2016. године, д о н и ј е л о  ј е

 

О  Д  Л  У  К  У

 

           Утврђује се да Законом о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 13. јула 2016. године, није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.

                                                                  

О б р а з л о ж е  њ  е

 

           Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 28. јула 2016. године Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-348/16 од 28. јула 2016. године којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 13. јула 2016. године. Уз наведени акт достављен је предметни закон, Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-113/16 од 22. јула 2016. године и Образложење ове одлуке број: 03.2-5-113/16-1 од 22. јула 2016. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина Републике Српске на Осамнаестој посебној сједници, одржаној 13. јула 2016. године изгласала Закон о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, број: 02/1-021-858/16, те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, овај закон достављен на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког народа, јер сматра да је овим законом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је Законом о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

        Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 1. августа 2016. године донијело рјешење број УВ-8/16 којим је утврђено да је прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 13. јула 2016. године. Вијеће је, наиме, утврдило да су испуњене процесне претпоставке за прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавјештење о покретању поступка за заштиту виталног националног интереса овом вијећу доставила предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, да је за одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса гласало свих осам присутних чланова Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа, да се о наведеном захтјеву бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног националног интереса, те да није постигнута сагласност свих клубова у Вијећу народа, као ни сагласност Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа.

        Сагласно члану 50. став 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12 и 29/13), Вијеће је 1. августа 2016. године, Клубу делегата српског народа и Клубу делегата хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске, као и Народној скупштини Републике Српске доставило на одговор поменуто рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа. 

        Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске нису дали одговор на рјешење о прихватљивости захтјева.                                                      

        У одговору који је на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа доставила Народна скупштина Републике Српске, поред осталог, наведено је да предметни захтјев и са формалног и материјално-правног аспекта није утемељен на Уставу Републике Српске, односно да Заједничка комисија због недефинисања приједлога амандмана на Закон фактички није имала предмет расправе и усаглашавања, те позива на одговор на рјешење о прихватљивости који је дат у предмету овог суда УВ – 2/11. Основ за оспорено нормирање је, како се у одговору даље наводи, садржан у члану 3. Устава, према којем Републици припадају све државне функције и надлежности осим оних које су Уставом Босне и Херцеговине изричито пренесене на њене институције, у тачки 9. Амандмана XXXII на Устав, према којем Република уређује и обезбјеђује, између осталог, прикупљање статистичких и других података од општег интереса и у члану 70. став 1. тачка 2. Устава којом је утврђено да Народна скупштина Републике Српске, између осталог, доноси законе. Поред тога, истичу да је законодавац предметним законом у општем интересу на јединствен начин уредио материју објављивања поузданих и методолошки исправних података из пописа спроведеног 2013. године за територију Републике Српске. Сматрају, такође, да Вијеће народа Републике Српске, захтјевом за преиспитивање позитивног законодавства у смислу његове усклађености са Уставом Републике Српске, односно са Уставом Босне и Херцеговине, излази из оквира Уставом дефинисаног дјелокруга и да се Законом о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској не повређују витални национални интереси нити једног конститутивног народа. Из наведених разлога предлажу  да се захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за заштиту виталног националног интереса којим се оспорава Закон одбије као неоснован.      

          Оспореним Законом о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској уређује се начин обраде и објављивања резултата пописа становништва, домаћистава и станова 2013. године на територији Републике Српске (члан 1). Одредбама Закона је прописано: да резултате пописа објављује Републички завод за статистику Републике Српске (у даљем тексту: Завод) према Програму обраде података (члан 2); да Програм обраде података доноси Завод након што Приједлог програма претходно размотри и усагласи Пописни биро Републике Српске, да се Програмом обраде података уређују начин обраде података и садржај обрадних табела, те да ће Програмом обраде података донијети Завод у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона (члан 3); док ће се резултати пописа објавити у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона (члан 4); да је Завод обавезан да Народној скупштини Републике Српске поднесе извјештај о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа (члан 5); да Министарство финансија врши управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега (члан 6); те да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске" (члан 7).                                    

        У поступку оцјењивања да ли је оспореним Законом о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког народа, Вијеће је имало у виду да је тачкама 8. и 9. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, основне циљеве и правце демографског и социјалног развоја, политику и мјере за усмјеравање развоја, те прикупљање статистичких и других података од општег интереса, као и одредбу члана 70. став 1. тачка 2. Устава којом је утврђено да  Народна скупштина Републике Српске, између осталог, доноси законе.

         Вијеће је такође имало у виду да је заштита виталних националних интереса конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга колективних права, као што су остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти, идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација органа јавне власти, једнака права у процесу доношења одлука, образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална организација, систем јавног информисања и друга питања која би се третирала као питања од виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у Вијећу народа. Поред тога, у конкретном случају релевантна је и одредба члана 5. став 1. алинеја 2. Устава, којом је утврђено да се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних националних интереса конститутивних народа.

         Разматрајући овај захтјев Вијеће је, прије свега, констатовало да је у Образложењу које је достављено уз Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа наведено да Клуб делегата бошњачког народа сматра да садржај Закона о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској представља питање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у смислу Амандмана LXXVII на Устав Републике Српске. Као разлоге због којих сматрају да предметни Закон у цјелини повређује њихове виталне националне интересе, поред осталог, наводе: да се тиме преузимају државни прерогативи, јер је уређење питања пописа становништва, домаћинстава и станова, сходно чл. I/1, III/5.а) и IV/4.а) Устава Босне и Херцеговине, у искључивој надлежности институција Босне и Херцеговине; да ентитетски закон, по принципу хијерархије, треба да произлази из државног закона; да питање предметног пописа представља услов за пријем БиХ у чланство Европске уније; да је витални национални интерес бошњачког народа чланство БиХ у Европској унији; да је оспореним уређењем питања програма и методологије обраде података омогућено разматрање података из земаља окружења: Републике Србије, Републике Хрватске и Црне Горе, али не и других земља окружења у којим партиципирају Бошњаци, што доводи до дискриминације Бошњака; те да оспорено нормирање није у сагласности са чланом 18. Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 34/02) и Одлуком о усвајању Јединственог програма обраде података пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године ("Службени гласник БиХ" број 38/16).

        Полазећи од наведених одредби Устава и Закона о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, те узимајући у обзир одговор Народне скупштина Републике Српске на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, Вијеће је оцијенило да нормирањем као оспореним Законом није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.

         Вијеће је, прије свега, утврдило да захтјевом Клуба делегата бошњачког народа, као и наводима из достављеног образложења, није указано на повреду ниједног од права зајамченог чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске. Наиме, одредбе Закона о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској се, према оцјени Вијећа, не односе на припаднике ниједног конститутивног народа појединачно, нити дискриминишу или фаворизују припаднике неког од ових народа. Дакле, предметни Закон, односно његове одредбе не садрже нацоналне одреднице, нити омогућавају надлежном органу, тј. Републичком заводу за статистику Републике Српске и Пописном бироу Републике Српске различито поступање приликом обраде и објављивања резултата пописа 2013. године за територију Републике Српске. Вијеће је оцијенило да је Клуб делегата бошњачког народа, наводећи разлоге због којих сматра да се Законом о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, повређује витални национални интерес бошњачког народа, у суштини, изнио претпоставке о елементима Програма обраде података, начину обраде података и садржини обрадних табела, односно будућој примјени оспореног Закона, што не може бити предмет оцјене у овом поступку. Такође, наводи којима се указује на прекорачење надлежности законодавног органа, принцип хијерархије општих правних аката, те потенцијално чланство БиХ у Европској унији, не могу бити предмет оцјене у поступку пред овим вијећем, већ евентуално, у поступку апстрактне оцјене уставности.      

          Поред тога, захтјев за заштиту виталног националног интереса Вијеће може оцјењивати само у односу на одредбе Устава Републике Српске којима су дефинисани витални национални интереси конститутивних народа, као и поступак пред овим вијећем за његову заштиту, те, стога, позивање подносиоца захтјева на одредбе Устава Босне и Херцеговине, Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 34/02), те на Одлуку о усвајању Јединственог програма обраде података пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године ("Службени гласник БиХ" број 38/16) није од значаја за одлучивање у овом предмету.                   

           Сагласно наведеном, Вијеће је оцијенило да оспорени Закон о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској не представља повреду виталног националног интереса ниједног конститутивног народа, у конкретном случају бошњачког конститутивног народа. 

           На основу изложеног Вијеће је одлучило као у изреци ове одлуке.

          Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: предсједавајући Вијећа Миленко Араповић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић и Ирена Мојовић.

                                                                                                          

Број: УВ-8/16

11. августа 2016. године 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

Вијећа за заштиту виталног интереса

Уставног суда Републике Српске

Миленко Араповић, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>