Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 28. јуна 2023. године, д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

       

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2577/22 од 28. јула 2022. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

За правду и ред - Листа Небојше Вукановића из Требиња дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2577/22 од 28. јула 2022. године, којим се прихвата понуда Привредног друштва „Павгорд“ д.о.о. Фоча за откуп потраживања републичких институција у стечајном поступку над имовином Привредног друштва „Бирач“ а.д. Зворник. У иницијативи се наводи да је оспорени закључак у супротности са чланом 3, чл. 15. и чл. 40. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08), као и са одредбама члана 4, чл. 76. и чл. 82. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 115/08, 111/21, 15/22, 15/22 и 132/22). У вези са наведеним, давалац иницијативе истиче да Влада Републике Српске није била овлашћена за доношење оспореног закључка, нити је наведеним законским одредбама дефинисано да Влада може да у име републичких органа управе одлучује о продаји потраживања трећим лицима. Даље се наводи да се актом Владе у форми закључка не може одлучивати о располагању имовином Републике Српске нити налагати републичким органима управе како да управљају буџетским средствима будући да је начин њихове наплате и располагања прописан Законом о пореском поступку и Законом о буџетском систему Републике Српске, због чега давалац иницијативе сматра да је оспорени закључак у супротности са чланом 47. Закона о Влади Републике Српске. Такође се наводи да оспорени закључак супротно члану 5. и чл. 45. Закона о Влади Републике Српске није јавно објављен, нити садржи образложење које се тиче разлога за прихватање понуде „Павгорда“ д.о.о. Фоча. Истиче се и да никада није објављен оглас о јавној продаји предметних потраживања, нити су одређени ближи услови продаје потраживања, односно да је у конкретном случају изостало спровођење одговарајућег поступка, због чега давалац иницијативе сматра да је оспорени закључак у супротности са чланом 16. Устава Републике Српске.

Оспорени закључак донијела је Влада Републике Српске на основу члана 43. став 1. и ст. 7. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08), након разматрања Информације о достављеним понудама за откуп потраживања републичких институција у стечајном поступку над имовином Привредног друштва „Бирач“ а.д. Зворник, на сједници одржаној 28. јула 2022. године.

Овим закључком је утврђено: да се Влада Републике Српске упознала са Информацијом о достављеним понудама за откуп потраживања републичких институција у стечајном поступку над имовином Привредног друштва „Бирач“ а.д. Зворник и да исту прихвата (тачка 1), да Влада прихвата понуду за откуп потраживања Привредног друштва „Павгорд“ д.о.о. Фоча, као најцјелисходнију, из разлога што понуда за откуп потраживања Министарства финансија, Пореске управе Републике Српске и осталих републичких институција гласи на номинални износ потраживања, наведен у табели утврђених потраживања у стечајном поступку пред Окружним привредним судом у Бијељини, посједује банкарску гаранцију за озбиљност понуде/гарант „Нове банке“ а.д. Бањалука од 19. јула 2022. године на укупан износ утврђених потраживања свих републичких институција у наведеном номиналном износу, са роком важења од 60 дана, није условљена и дио је понуде за откуп потраживања свих стечајних повјерилаца стечајног дужника „Бирач“ а.д. Зворник у наведеном номиналном износу, коју нуди Привредно друштво „Павгорд“ д.о.о. Фоча (тачка 2), да Влада Републике Српске обавезује министра финансија и директора Пореске управе Републике Српске да у име својих институција приступе закључењу уговора о уступању потраживања са Привредним друштвом „Павгорд“ д.о.о. Фоча у наведеним номиналним износима за Министарство финансија и за Пореску управу Републике Српске, а према износу наведеном у табели утврђених потраживања у стечајном поступку пред Окружним привредним судом у Бијељини, уз услов да се исплата накнаде за откуп потраживања мора извршити у року важења банкарске гаранције гаранта „Нове банке“ а.д. Бањалука од 19. јула 2022. године, тачније најкасније до 17.09.2022. године, уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске и након извршеног увида у стечајни спис и стање судских поступака у стечајном дужнику „Бирач“ а.д. Зворник, од стране понудиоца Привредног друштва „Павгорд“ д.о.о. Фоча (тачка 3), да Влада Републике Српске препоручује осталим републичким и јавним институцијама које имају призната потраживања у стечајном поступку над имовином Привредног друштва „Бирач“ а.д. у стечају: Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Фонду здравственог осигурања Републике Српске, Филијала Зворник, МХ “ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗДП “Електро Бијељина“ а.д. Бијељина и ЈУ “Воде Српске“ да у оквиру својих органа управљања донесу одлуку о давању сагласности за закључење уговора о уступању потраживања са Привредним друштвом „Павгорд“ д.о.о. Фоча у номиналном износу, а према износу наведеном у табели утврђених потраживања у стечајном поступку пред Окружним привредним судом у Бијељини, уз услов да се исплата накнаде за откуп потраживања мора извршити у року важења банкарске гаранције гаранта „Нове банке“ а.д. Бањалука од 19. јула 2022. године, тачније најкасније до 17.09.2022. године (тачка 4), те да овај закључак ступа на снагу даном доношења (тачка 5).  

Суд је приликом разматрања дате иницијативе имао у виду да је чланом 115. Устава Републике Српске утврђено да Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

Имајући у виду садржај и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да оспорени закључак нема карактер општег правног акта, чију уставност и законитост сагласно члану 115. Устава оцјењује Уставни суд.

Наиме, оспорени закључак не садржи опште обавезујуће правне норме којима се на општи начин уређују правни односи. Њиме се не стварају, не мијењају или укидају правни односи општег карактера, већ се ради о акту Владе којим се регулишу питања из конкретног правног посла, дају препоруке и стварају права и обавезе за конкретне правне субјекте.

Имајући у виду наведено, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да због ненадлежности дату иницијативу не прихвати.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-29/23

28. јуна 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>