Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. јуна 2019. године,  д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

           Утврђује се да Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице број: 01-022-58/18 („Службени гласник Општине Власеница” број 5/18) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

„Лорист“ д.о.о., предузеће за производњу, промет и услуге из Власенице, које заступа Саво Б. Бојановић, адвокат из Бијељине, поднијело је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице број: 01-022-58/18 од 30. априла 2018. године („Службени гласник Општине Власеница“ број 5/18). У приједлогу се наводи да је Скупштина Општине Власеница оспорену одлуку донијела супротно члану 47. и члану 48. ст. 1, 3, 4. и 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16). Предлагач истиче да носилац припреме овог плана није испунио обавезе прописане наведеним законским одредбама које се односе на излагање Нацрта плана на јавни увид, као и организовања јавне расправе о нацрту оспореног документа просторног уређења. Предлагач наводи да Нацрт плана није био изложен на мјесту како је то оглашено у јавности, те је увид у исти извршио у просторијама носиоца израде Плана у Бањалуци. Такође, истиче да му није упућен посебан позив за јавну расправу иако је уложио примједбу на Нацрт плана за вријеме трајања јавног увида, као и да је Милосав Кљештан, власник предузећа „Лорист“ д.о.о. из Власенице, физички спријечен да присуствује јавној расправи јер на исту није позван, а што је супротно праву заинтересованог лица из члана 48. став 6. Закона о уређењу простора и грађењу. Такође, предлагач наводи да су у Приједлог плана унесена рјешења различита од рјешења садржаних у нацрту, иако није било приједлога, примједби или мишљења која би оправдавала овакву различитост.

      У одговору који је Суду доставио доносилац оспореног акта изложен је проведени поступак припреме, израде и доношења Плана, те је изражено становиште да је исти у потпуности сагласан одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16). У прилогу одговора достављена је документација која има за циљ да поткријепи наведено.

     Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице број: 01-022-58/18 („Службени гласник Општине Власеница” број 5/18), коју је Скупштина Општине Власеница донијела на сједници одржаној 30. априла 2018. године, донесена је на основу члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске” бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тач. 2) и 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 97/16) и члана 37. Статута Општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница” број 9/17). Овом одлуком је утврђено: да се утврђује Регулациони план дијела центра урбаног подручја Власенице, те да су границе подручја који је обухваћен Планом одређене у графичком дијелу елабората  (тачка I), да Елаборат Плана садржи текстуални и графички дио, те је одређено шта садрже ови дијелови (тачка II), да је Елаборат Плана, урађен од стране АД „Пројект“, Бања Лука, прилог и саставни дио ове одлуке је (тачка III), да се План излаже на стални јавни увид код Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове (тачка IV), да ће се о провођењу ове одлуке старати орган из тачке IV (тачка V), да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а да ће бити објављена у „Службеном гласнику Општине Власеница” (тачка VI).

     У поступку оцјењивања оспорене одлуке Суд је имао у виду да је одредбом члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун и уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора. Иста надлежност скупштине општине/града утврђена је чланом 39. став 2.  тач. 6. и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), док је тачком 8. члана 39. истог закона прописано да скупштина јединице локалне самоуправе доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе (члан 39. став 2. тачка 8).

     Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) (у даљем тексту: Закон) прописано је да је регулациони план спроведбени, односно техничко-регулативни документ просторног уређења на основу којег се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката, који важи до његове измјене или доношења новог (члан 25. став 4. тачка в) и ст. 8. и 9). Поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења регулисан је чл. 38. до 52. Закона. Тако је чланом 40. овог закона прописано да одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења доноси надлежна скупштина која одлука треба да садржи врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, период за који се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, измјену или допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној расправи и јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа просторног уређења и друге елементе зависно од специфичности подручја за које се документ доноси, као и да се одлука о приступању изради односно измјени или допуни документа просторног уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне самоуправе (ст. 1, 3. и 9), а чланом 41. став 2. Закона да је носилац припреме за израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог закона. Према члану 42. ст. 1, 2. и 3. Закона, носилац припреме документа просторног уређења дужан је да носиоцу израде документа достави сву расположиву документацију, а нарочито ону која је таксативно наведена у т. а) до з), затим да након доношења одлуке из члана 40. овог закона, у најмање два средства јавног информисања, објави позив заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату овог документа, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву, те да прибави мишљење органа и правних лица надлежних за водопривреду, енергетику, телекомуникације, саобраћај, заштиту културно-историјског и природног насљеђа, противпожарну заштиту, управљање комуналним отпадом, заштиту животне средине, пољопривредно земљиште и сеизмолошку дјелатност. Поред тога, чланом 43. Закона прописано је да надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује савјет плана ради укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте документа (став 1), а формираће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке из члана 40. овог закона о приступању изради, односно измјени или допуни документа, на рок док се тај документ не донесе (став 3). Чланом 44. став 1. прописано да се израда документа просторног уређења повјерава правном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова. Према члану 46. Закона, прије утврђивања нацрта носилац припреме разматра преднацрт на стручној расправи, којој присуствују и чланови савјета плана и на коју се обавезно позивају овлашћени стручни представници органа и правни лица из члана 42. став 3. овог закона (став 1), а позив за стручну расправу, на којој се разматрају примједбе носиоца припреме, чланова савјета и представника позваних организација, доставља се субјектима из става 1. овог члана најкасније седам дана прије расправе, са изводима из преднацрта који се односе на питања из њиховог дјелокруга (ст. 2. и 3). Према члану 47. Закона, надлежна скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни увид (став 1), а се трајање јавног увида утврђује одлуком из члана 40. овог закона и траје најмање 30 дана за сва документа просторног уређења (став 2), док се о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид јавност и власници непокретности на подручју за које се доноси спроведбени документ просторног уређења обавјештавају огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања најмање два пута, с тим да се прва обавијест објављује осам дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта докуметна просторног уређења на јавни увид (став 3), да оглас из става 3. овог члана садржи мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида у документ просторног уређења, мјесто и датум једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме пружања појашњења предложених планских рјешења заинтересованим лицима од представника носиоца израде и носиоца припреме документа просторног уређења, те рок до када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења на нацрт документа (став 4), да се нацрт спроведбеног документа просторног уређења излаже у просторијама органа надлежног за послове просторног уређења, у просторијама носиоца израде документа, у просторијама у којима се одржавају стручне расправе или другим просторима (домови културе, предворје јавних установа и слично) и у просторијама мјесних заједница, у случају када се на јавни увид излажу нацрти зонинг плана, регулационог плана, урбанистичког пројекта и плана парцелације (став7. тач. а) до г). Уз то, чланом 48. Закона прописано је да је носилац израде обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења достављене током јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима заузме и образложи свој став и да тај став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су доставила примједбе, приједлоге и мишљења (став 1), да се приједлог документа утврђује на основу нацрта који је објављен и става према примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт (став 2), да се у приједлогу документа не могу мијењати рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била стављена основана примједба, приједлог и мишљење (став 3), да се став носиоца израде о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра на јавној расправи, на коју се позивају представници носиоца припреме, носиоца израде и органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, те чланови савјета плана (став 4), да ако јавној расправи из става 4. овог члана не присуствују овлашћени стручни представници органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, сматра се да су прихватили приједлог документа (став 4), да носилац припреме објављује јавни позив за јавну расправу у најмање једном дневном листу доступном на територији цијеле Републике три дана прије и на дан одржавања расправе, којој могу присуствовати сва заинтересована лица (став 6). Према члану 49. Закона, ако се приједлог документа просторног уређења на основу прихваћених приједлога, примједби и мишљења достављених у току јавног увида значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме дужан је да поново организује јавни увид (став 1), да значајне разлике из става 1. овог члана подразумијевају нова рјешења која нису у складу са смјерницама за израду, односно измјену или допуну документа из одлуке из члана 40. овог закона, када се промијени граница грађевинског земљишта или када промјена изазива промјену власничких односа (став 2). По одржаној јавној расправи носилац припреме утврђује приједлог документа у складу са закључцима са расправе (члан 50. став 1).

     Суд је узео у обзир да је, сходно одговору Скупштине града као и  документацији која је уз њега достављена, усвајању оспорене одлуке претходило доношење Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице број: 01-022-22/17 од 27. фебруара 2017. године („Службени гласник Општине Власеница” број 3/17). Овом одлуком одређена је површина обухвата Плана, плански период, смјернице за израду плана, рок за израду Преднацрта плана, те је одређено да ће Приједлог плана утврдити носилац припреме Плана и начелник Општине у року од 30 дана од дана одржавања јавне расправе из члана 48. став 4. Закона, одређен је носилац припреме овог плана, утврђена је обавеза носиоца израде плана да омогући учешће у поступку заинтересованим лицима, као и обавеза излагања нацрта овог документа на јавни увид. Према достављеној документацији, у даљем току поступка, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове се, као носилац припреме Плана, јавним позивом обратило заинтересованим лицима, власницима некретнина, корисницима простора и учесницима у њиховој изградњи и уређивању, у границама обухвата предметног плана, да доставе своје приједлоге и сугестије на предложена планска рјешења која се односе на земљиште или објекте у њиховом власништву. Позив је, 17. марта 2017. године, објавила Новинска агенција Републике Српске „Срна”, а исти је објављиван и свакога дана у периоду од 17. марта 2017. године до 3. априла 2017. године, у пет термина, на Радио-станици „Magic” из Милића, а 17. марта и 3. априла 2017. године објављен је и на интернет страници Општине Власеница. Овим позивом је прецизиран простор обухваћен Планом, те је одређено да је графички приказ карте обухвата изложен у просторијама Општинске управе Власеница и мјесне заједнице Власеница, као и огласним таблама Општине Власеница, у периоду од 15 дана од дана објављивања, а да се приједлози и сугестије могу доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Власеница до 3. априла 2017. године. Надаље, из прибављене документације произлази да је Скупштина Општине Власеница донијела Одлуку о именовању Савјета за праћење израде оспореног регулационог плана (Одлуком погрешно означен као Регулациони план „Центар 2” у Власеници) број: 01-022-69/17 („Службени гласник Општине Власеница” број 9/17). Након тога је, према предоченим доказима, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Власеница, 20. новембра 2017. године, одржало стручну расправу о Преднацрту регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице, о чему је сачињен записник (у записнику Преднацрт плана погрешно означен као Преднацрт регулациононог плана „Центар 2” у Власеници). У даљем току поступка Скупштина Општине Власеница је, на сједници одржаној 29. децембра 2017. године, донијела Одлуку о утврђивању Нацрта регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице број: 01-022-162/17 („Службени гласник Општине Власеница” број 18/17), са позивом на  члан 47. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15). Према прибављеној документацији, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Власеница је обавијестило јавност општине Власеница да се Нацрт плана излаже на јавни увид у периоду од 12. јануара 2018. године до 12. фебруара 2018. године, мјесту гдје ће План бити изложен, као и да се примједбе, приједлоге и мишљења на планска рјешења могу дати најкасније до 12. фебруара 2018. године. Оглас о излагању Нацрта плана на јавни увид број: 06/1-363/17-2, је, према достављеним информацијама, објављен 4. и 26. јануара 2018. године, у дневном листу „Глас Српске”. Као потврду оваквим наводима доносилац оспореног плана је Суду прослиједио рачун који је дневни лист „Глас Српске” испоставио Општини Власеница за објаву, како је назначено, првог и другог обавјештења за јавност број: 06/1-363/17-2, те је у његовом прилогу достављена фотокопија наведених обавјештења уз која су руком дописани поменути датуми њихових објава. У дописима које је носилац припреме упутио Милосаву Кљештану и његовом адвокату, без прецизирања времена објаве, наводи се да је предметни оглас био објављен и на интернет-страници и огласној плочи Општине Власеница. Сходно достављеној документаци, у току трајања јавног увида ставаљен је одређен број приједлога и сугестија од стране заинтересованих лица, које су прослијеђене носиоцу израде предметног акта. Носилац израде Плана размотрио је примједбе, приједлоге и мишљења које су достављени на Нацрт плана током јавног увида те је, у писмено, у форми Елабората, носиоцу припреме дао одговор на исте. Одговор који је прослијеђен носиоцу припреме садржавао је одговор и на примједбу предлагача. Према достављеној документацији, јавна расправа о ставу носиоца израде Плана према примједбама, приједлозима и мишљењима који су достављени у току јавног увида одржана је 12. марта 2018. године. О одржавању јавне расправе носилац припреме је информисао јавност обавјештењем број: 06/1-363-6/17-3 од 8. марта, које је 9. и 12. марта 2018. године објављено у дневном листу „Глас Српске”. Као потврду оваквим наводима доносилац оспореног плана је Суду прослиједио рачун који је дневни лист „Глас Српске” испоставио Општини Власеница за објаву неодређеног обавјештења. У прилогу рачуна су достављене двије фотокопије обавјештења број: 06/1-363-6/17-3, уз које су руком дописан наведни датуми његових објава. Такође, према приложеној документацији наведена обавјештења објављивана су свакодневно, у пет термина, у периоду од 8. до 12. марта 2018. године, на Радио-станици „Magic” из Милића, а 9. и 12. марта објављена су и на интернет-страници Општине Власеница. На расправи је размотрен став носиоца израде о примједбама датим за вријеме трајања јавног увида, између осталог, и о примједби предлагача. Поред наведеног, Суд је утврдио да је, у прилогу дописа број: 919-1/17 од 26. јула 2018. године, носилац израде Плана, путем адвоката Саве Б. Бојанића, предузећу „Лорист” д.о.о. Власеница, доставио писани одговор на његову примједбу дату на Нацрт плана за вријеме трајања јавног увида. Након одржане јавне расправе Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Власеница, Одлуком број: 06/1-363-6/17-3 од 10. априла 2018. године, утврдило је приједлог Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице. Одлука о усвајању Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице број: 01-022-58/18 донесена је на сједници Скупштине Општине Власеница одржаној 30. априла 2018. године.  

    Имајући у виду садржај приједлога, те достављену документацију, као и да је законом прописан начин припреме, израде и доношења, између осталог, и регулационих планова, строго формалан поступак, Суд је утврдио да доносилац акта, у поступку припреме, израде и доношења оспорене одлуке, није поступао сагласно  одредбама Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16).

   Суд је утврдио да је Скупштина Општине Власеница, супротно члану 40. став 3. тачка д) наведеног закона, пропустила да у Одлуци о приступању изради Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице број: 01-022-22/17 од 27. фебруара 2017. године, објављеној у „Службеном гласнику Општине Власеница” број 3/17 од 3. марта 2017. године, утврди рок израде Плана. Такође, Скупштина општине Власеница је прекорачила своја овлашћења јер је, супротно члану 50. став 1. Закона, наведеном одлуком овластила и начелника општине да, по одржаној јавној расправи, утврди приједлог Плана (чл. 6. и 8. Одлуке). Надаље, имајући у виду да је Одлука о именовању Савјета плана број: 01-022-69/17 ступила на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику Општине Власеница” број 9/17 од 22. јуна 2017. године, Суд је утврдио да је Скупштина Општине Власеница пропустила да, сагласно члану 43. став 3, именује  Савјет Плана у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице. Поред наведеног, Суд је оцијенио да поступак доношења оспореног плана није у сагласности ни са чланом 46. став 2. Закона будући да су позиви за стручну расправу о Преднацрту овог документа која је одржана 20. новембра 2017. године, члановима Савјета плана, те субјектима из члана 42. став 3. Закона достављени 17. и 20. новембра 2017. године а не најкасније седам дана прије расправе. Такође, Суд је оцијенио да поступак доношења оспореног плана није у сагласности ни са чланом 47. став 3. Закона, с обзиром на то да доносилац одлуке није предочио доказе да је објавио оглас о времену, мјесту и начину излагања нацрта оспореног Плана на јавни увид, два пута у два средства јавног информисања, у терминима и временским размацима предвиђеним наведеним чланом Закона. Исто тако, Суд је утврдио да је, супротно ставу 4. члана 47. Закона, носилац припреме пропустио да овим огласом одреди мјесто и вријеме пружања појашњења предложених планских рјешења заинтересованим лицима од стране представника носиоца израде и носиоца припреме документа просторног уређења, као и да је, супротно ставу 7. тачка г) истог члана Закона, пропустио да одреди излагање Нацрта плана на јавни увид у просторијама мјесних заједница. Такође, Суд је оцијенио да је оспорени документ просторног уређења донесен супротно и одредби члана 48. став 1. Закона, јер је носилац израде Плана („Пројект” а.д. Бања Лука) пропустио да, прије утврђивања Приједлога плана, прослиједи свој писмено образложени став предузећу „Лорист” д.о.о. у погледу примједбе, односно приједлога који ово правно лице ставило на Нацрт регулационог плана за вријеме трајања јавног увида.

    У погледу навода предлагача који се тичу различитости планских рјешења садржаних у приједлогу оспореног документа просторног уређења и рјешења из његовог нацрта, Суд је утврдио да, сходно одредби члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује цјелисходност и оправданост појединих урбанистичко-техничких рјешења утврђених регулационим планом. Такође, када је ријеч о наводима који се тичу спречавања заинтересованог лица Милосава Кљештана да присуствује јавној расправи, Суд је утврдио да према члану 115. Устава, није у његовој надлежности да цијени постојање евентуалне злоупотребе у примјени права у појединачним случајевима.

    Због свега наведеног Суд је утврдио да Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице број: 01-022-58/18 („Службени гласник Општине Власеница” број 5/18), није донесена у сагласности са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), што је чини неуставном са становишта члана 108. став 2. Устава

     На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

     Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-58/18

26. јуна 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>