Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. јануара 2024. године,  д о н и о  је

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Рјешења о именовању Савјетодавног тијела за заштиту потрошача услуга од општег економског интереса, број 02-022-242/20 од 13. фебруара 2020. године, коју је донио градоначелник Града Добоја, Одлуке о давању сагласности на висину тарифних ставова – цијена, Одлуке о давању сагласности на Методологију за одређивање цијена услуге производње и испоруке воде и одводње отпадних вода и Одлуке о давању сагласности на корекцију цијене воде и канализације („Службени гласник Града Добој“ број 8/22).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Центар за хуману политику Добој дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу (која је насловљена као „приједлог“) за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Рјешења о именовању Савјетодавног тијела за заштиту потрошача услуга од општег економског интереса, број 02-022-242/20 од 13. фебруара 2020. године, коју је донио градоначелник Града Добоја, те Одлуке о давању сагласности на висину тарифних ставова – цијена, Одлуке о давању сагласности на Методологију за одређивање цијена услуге производње и испоруке воде и одводње отпадних вода и Одлуке о давању сагласности на корекцију цијене воде и канализације („Службени гласник Града Добоја“ број 8/22), које је донијела Скупштина Града Добоја. У иницијативи се наводи да је оспорено рјешење супротно Закону о локалној самоуправи и Закону о заштити потрошача у Републици Српској, јер релевантне одредбе ових закона не садрже овлашћење за градоначелника Добоја за доношење овог акта, те се указује на то да Рјешење није објављено у „Службеном гласнику Града Добоја“. Надаље, давалац иницијативе истиче да је Скупштина Града Добоја донијела оспорене одлуке без прибављеног мишљења Савјетодавног тијела за заштиту потрошача, како је то предвиђено чланом 52. став 1. Закона о заштити потрошача у Републици Српској, односно да претходно није ни формирала ово тијело, што је била њена законска обавеза. Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да је оспореним прописивањем нарушено начело законитости из члана 108. Устава Републике Српске.

Рјешење о именовању Савјетодавног тијела за заштиту потрошача услуга од општег економског интереса, број 02-022-242/20 од 13. фебруара 2020. године, донио је  градоначелник Града Добоја на основу члана 82. и члана 107. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 1/17), у складу са чланом 52. Закона о заштити потрошача у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 63/14 и 18/17). Овим рјешењем су поименично наведена лица која су именована у ово савјетодавно тијело (тачка I), одређено је да су услуге од општег економског интереса услуге садржане у члану 46. Закона о заштити потрошача Републике Српске, а које врше јавна предузећа чији је оснивач Град (тачка II), дефинисан је мандат чланова Савјета (тачка III), предвиђено је да ће о начину рада, одлучивању и доношењу мишљења Савјет донијети пословник о раду, те да ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику Града Добоја“ (тачке IV и V).

Одлуку о давању сагласности на висину тарифних ставова – цијена („Службени гласник Града Добоја“ број 8/22) донијела је Скупштина Града Добој на основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) и члана 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 1/17). Овом одлуком се даје сагласност предузећу „Градска топлана“ а.д. Добој на Одлуку о висини тарифних ставова - цијена из Одлуке о Тарифном систему број 5282/22 од 4. новембра 2022. године (тачка I), одређено је да се ступањем на снагу ове одлуке ставља ван снаге Одлука број 01-013-185/19 од 30. априла 2019. године (тачка II), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“ (тачка III).

Одлуку о давању сагласности на Методологију за одређивање цијена услуге производње и испоруке воде и одводње отпадних вода („Службени гласник Града Добоја“ број 8/22) донијела је Скупштина Града Добој на основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) и члана 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 1/17). Овом одлуком даје се сагласност предузећу „Водовод“ а.д. Добој на Методологију за одређивање цијена услуге производње и испоруке воде и одводње отпадних вода, број 02-6778/22 од 7. новембра 2022. године (тачка I), те је одређено да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном гласнику Града Добој“ (тачка II).

Одлуку о давању сагласности на корекцију цијене воде и канализације („Службени гласник Града Добоја“ број 8/22) донијела је Скупштина Града Добој на основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) и члана 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 1/17). Овом одлуком даје се сагласност предузећу „Водовод“ а.д. Добој на Одлуку о усвајању приједлога о корекцији цијене воде и канализације број 03-681-6847/22 од 7. новембра 2022. године (тачка I), те је одређено да се ступањем на снагу ове одлуке ставља ван снаге Одлука број 01-013-183/19 од 30. априла 2019. године и да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“ (тачке II и III).

У поступку разматрања иницијативе, Суд је, прије свега, узео у обзир да према члану 115. Устава Републике Српске Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

Имајући у виду садржину и правну природу оспорених аката, Суд је оцијенио да исти немају карактер општих правних аката чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. Наиме, када је ријеч о оспореном рјешењу, Суд сматра да се ради о појединачном акту, који се односи на индивидуално одређене субјекте, јер се овим рјешењем у Савјетодавно тијело за заштиту потрошача услуга од општег економског интереса именују поименично наведена лица, одређује њихов мандат и констатује да ће ово тијело донијети пословник о свом раду. Суд је оцијенио да ни оспорене одлуке немају карактер општих правних аката, јер се истима не уређују правни односи на општи начин, већ се даје сагласност одређеним привредним субјектима у Добоју на висину тарифних ставова - цијена топлотне енергије, на методологију за одређивање цијена и на корекцију цијена испоруке воде и одводње отпадних вода.

Слиједом наведеног, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

   

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                  УСТАВНОГ СУДА

 

                                                                                                                Мр Џерард Селман

 

Број: У-16/23                                                                                                

31. јануар 2024. године                                                                                        

 

 

Актуелно
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.3.2024.
Извјештај о реализацији плана јавних набавки за 2023. годину

8.3.2024.
Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2023. годину

28.2.2024.
Саопштење за јавност са 309. сједнице Уставног суда Републике српске

27.2.2024.
Дневни ред за 309. сједницу Уставног суда Републике Српске

22.2.2024.
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

22.2.2024.
О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>