Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и члана 37. став 1. тачка д)  и члана  61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 20. децембра 2023. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

 

Одбацује се приједлог за рјешавање сукоба надлежности између Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука и Основног суда у Вишеграду.

 

О б р а з л о ж е њ е

Начелник Општине Ново Горажде дао је Уставном суду Републике Српске приједлог за рјешавање сукоба надлежности између Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука и Основног суда у Вишеграду. У приједлогу се наводи да је Општина Ново Горажде дана 27.9.2023. године поднијела Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука приједлог за доношење рјешења о ванредном укидању извршног рјешења земљишно-књижне канцеларије Основног суда у Вишеграду број: 091-0-ДН-07-000 688 од 10.12.2007. године. Као разлог за ванредно укидање рјешења наводи се да је истим незаконито извршена укњижба права коришћења на непокретностима у корист правног лица У.П. „Самобор“ д.о.о. Устипрача. Образлажући  незаконитост наводи се да је тадашњи начелник Општине Ново Горажде, рјешењем број: 02/01-475-9/06 од 12.4.2007. године, додијелио грађевинско земљиште на коришћење правном лицу У.П. „Самобор“ д.о.о. Ново Горажде, а које рјешење је правни основ за доношење рјешења земљишно-књижне канцеларије Основног суда у Вишеграду, чије се ванредно укидање тражи приједлогом од 27.9.2023. године. У приједлогу се такође наводи да је актом број: 21.04/714-160/23 од 10.10.2023. године Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука обавијестила начелника Општине Ново Горажде да су приједлог за доношење рјешења о ванредном укидању извршног рјешења земљишно-књижне канцеларије Основног суда у Вишеграду број: 091-0-ДН-07-000 688 од 10.12.2007. године прослиједили Основном суду у Вишеграду, као стварно и мјесно надлежном органу за поступање по истом. Исто тако, актом број: 091-0-Су 23-000 465 од 12.10.2023. године Основни суд у Вишеграду обавијестио је начелника Општине Ново Горажде да приједлог за ванредно укидање рјешења није у надлежности основних судова, враћајући им комплетну документацију на даље поступање. Сматрајући да постоји негативан сукоб надлежности између Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука и Основног суда у Вишеграду, предлагач предлаже да Уставни суд Републике Српске ријеши настали сукоб надлежности. 

Суд је, имајући у виду садржину приједлога и приложену документацију, утврдио: да је начелник Општине Ново Горажде, актом број 02/1-742-1-1/23 од 27.9.2023. године, поднио Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука, Сектору за послове надзора, Одјељењу за надзор имовинско-правних послова и директору, приједлог за доношење рјешења о ванредном укидању рјешења земљишно-књижне канцеларије Основног суда у Вишеграду број: 091-0-ДН-07-000 688 од 10.12.2007. године; да је рјешењем начелника Општине Ново Горажде број 02/01-475-9/06 од 12.4.2007. године додијељено У.П. „Самобор“ д.о.о. Ново Горажде на коришћење грађевинско земљиште, означено као к.ч.бр. 2310/7 површине 692 м2, уписано у Посједовни лист број: 43 к.о. Устипрача, ради легализације изграђеног објекта; да је рјешењем Земљишно-књижне канцеларије Основног суда у Вишеграду број: 091-0-ДН-07-000 688 од 10.12.2007. године успостављен земљишно-књижни уложак број 5. к.о. Устипрача на начин да се некретнина к.ч. бр. 2310/7 пов. 692 м2 укњижи у „Б“ листу, са правом располагања у корист Општине Устипрача, а у „Ц“ листу, са правом коришћења у корист У.П. „Самобор“ д.о.о. Устипрача; да је Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука актом број 21.04/714-160/23 од 10.10.2023. године обавијестила начелника Општине Ново Горажде да нису надлежни за ванредно укидање рјешења у судском поступку, због чега су поменути приједлог прослиједили на надлежно поступање Основном суду у Вишеграду; да је Основни суд у Вишеграду, актом број: 091-0-Су 23-000 465 од 12.10.2023. године, обавијестио начелника Општине Ново Горажде да приједлог за ванредно укидање рјешења није у надлежности основних судова, враћајући им приједлог са прилозима на даље поступање.

            Приликом разматрања навода из приједлога, Суд је имао у виду да је чланом 115. став 1. тачка 3) и 4) Устава Републике Српске утврђено да Уставни суд рјешава сукоб надлежности између органа законодавне, извршне и судске власти те сукоб надлежности између органа Републике, града и општине, као и да је чланом 44. став 1. и 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Служени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), прописано да, када настане сукоб надлежности између државних органа, приједлог за рјешавање сукоба надлежности подноси један или оба органа у сукобу, као и лице које због прихватања, односно одбијања надлежности није могло да оствари своја права.

            На основу изложеног Суд је оцијенио да у конкретном случају нису испуњене процесне претпоставке за рјешавање сукоба надлежности различитих органа. Наиме, из чињеничног стања предоченог Суду произлази да Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука и Основни суд у Вишеграду нису донијели коначну и правоснажну одлуку којом су се огласили ненадлежним за поступање по конкретном приједлогу. Будући да нису донесена два акта о неприхватању надлежности у истом предмету, Суд је утврдио да се не може сматрати да међу њима постоји негативан сукоб надлежности.

            Сходно наведеном Уставни суд је утврдио да нису испуњене процесне претпоставке из члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) неопходне за одлучивање по овом приједлогу.

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК       

                                                                                                               УСТАВНОГ СУДА

                                                                                                               Мр Џерард Селман

 

Број: У-78/23

20. децембар 2023. године

Актуелно
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.3.2024.
Извјештај о реализацији плана јавних набавки за 2023. годину

8.3.2024.
Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2023. годину

28.2.2024.
Саопштење за јавност са 309. сједнице Уставног суда Републике српске

27.2.2024.
Дневни ред за 309. сједницу Уставног суда Републике Српске

22.2.2024.
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

22.2.2024.
О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>