Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. октобра 2023. године,  д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности „пресуде Основног суда у Бањалуци број: 73 0 И039691“.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Радослав Шебић из Котор Вароша дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу означену као „захтјев за оцјену уставности пресуде Основног суда у Бањалуци број: 73 0 И039691“. Иако тражи оцјену уставности, како се наводи, пресуде Основног суда у Бањалуци,  давалац иницијативе образлаже да је, под наведеним бројем, Окружни суд у Бањалуци донио пресуду којом је одбио његов тужбени захтјев за поништење уговора о купопродаји непокретности закључен између трећих лица. Истиче да је исти продавац (Богослав Ђајић) предметну непокретност раније продао њему, али да због неријешених имовинско-правних односа није могао укњижити власништво на своје име, те да је пред Основним судом у Бањалуци поднио тужбу против продавца због непоштовања одрeдаба купопродајног уговора.

 

Наводи се да је продавац, у међувремену, поново продао исту непокретност, те да је давалац иницијативе и због тога тужио продавца (Богослав Ђајић), тражећи поништење новог купопродајног уговора који је исти закључио са трећим лицем, као и да је овај тужбени захтјев одбијен као неоснован. У иницијативи се изражава став да није било елемената за овакву одлуку Суда, те да је на овај начин Основни суд у Бањалуци онемогућио даваоца иницијативе да оствари правичну накнаду, а у складу са, како се наводи, претходном пресудом и пресудом Врховног суда Републике Српске, због чега је повријеђено његово право на фер и правично суђење, те му је нанесена материјална штета.

 

У спис предмета пред Уставним судом уз иницијативу је приложена документација из које произлази да је Основни суд у Бањалуци, пресудом у предмету број: 71 0 П 296956 18 П од 31. августа 2020. године, одбио тужбени захтјев даваоца иницијативе који се тиче утврђивања ништавости поменутог купопродајног уговора, да је Окружни суд у Бањалуци пресудом у предмету број: 71 0 П 296956 20 Гж од 12. фебруара 2021. године потврдио ову пресуду Основног суда у Бањалуци, те да је у предмету број 73 0 И 039691 21 И  Основни суд у Котор Варошу поступао у извршном поступку тражиоца извршења Богослава Ђајића и Бранка Савића против извршеника Радослава Шебића ради наплате новчаних потраживања на основу извршне исправе Пресуде Основног суда у Бањалуци број: 71 0 П 296956 18 П од 31. августа 2020. године.

 

Такође, из достављене документације произлази да је Окружни суд у Бањалуци пресудом у предмету број: 71 0 П 271892 19 Гж од 21. фебруара 2020. године потврдио пресуду Основног суда у Бањалуци број: 71 0 П 271892 17 П од 9. септембра 2019. године којом је усвојен тужбени захтјев тужиоца (даваоца иницијативе) те је обавезан тужени (Богослав Ђајић) да тужиоцу исплати одређени износ на име плаћене купопродајне цијене, по основу преузете обавезе из предуговора о продаји некретнине, као и да је Врховни суд Републике Српске у предмету број: 71 0 П 271892 20 Рев дјелимично усвојио ревизију тужитеља (даваоца иницијативе), те је у одређеном дијелу преиначио наведену пресуду Окружног суда у Бањалуци.

 

Како је давалац иницијативе тражио да Суд оцијени уставност „пресуде Основног суда у Бањалуци број: 73 0 И039691“, док наведени број предмета у највећем дијелу одговара броју предмета поступајућег суда у Котор Варошу у извршном поступку, Суд је, сматрајући да иницијатива не садржи неопходне податке за његово даље поступање, од даваоца иницијативе затражио да, у остављеном року, иницијативу уреди на начин што ће јасно одредити акт чију оцјену уставности тражи, и то прецизирајући његов назив, број и доносиоца, те му је наложио да предметни акт достави Уставном суду, уз упозорење да уколико не поступи сходно тражењу Суда, иницијатива неће бити прихваћена.

 

Поступајући према налогу Суда, у поднеску који је Суд примио 5. јула 2023. године, давалац иницијативе наводи да истим уређује иницијативу за оцјену уставности пресуде Окружног суда у Бањалуци број 73 0 И 039691 22 Рев од 8. новембра 2022. године, као и да је „доказни материјал“ претходно достављен Суду.

 

Суд је утврдио да су, када је ријеч о пресудама Окружног суда у Бањалуци, уз иницијативу достављене пресуде тог суда број: 71 0 П 271892 19 Гж од 21. фебруара 2020. године и број: 71 0 П 296956 20 Гж од 12. фебруара 2021. године, те да број предмета наведен у поднеску даваоца иницијативе од 5. јула 2023. године упућује на то да се исти односи на одређени извршни поступак, док ознака Рев упућује на поступак који се по ревизији води или се водио пред Врховним судом Републике Српске. У спис предмета пред Уставним судом у конкретном предмету је достављена пресуда Врховног суда Републике Српске број: 71 0 П 271892 20 Рев од 23. јула 2021. године.

 

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да давалац иницијативе није поступио сходно налогу да у остављеном року отклони недостатке на које му је указано, а који онемогућавају поступање Суда.

 

С обзиром на наведено, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да не прихвати иницијативу.

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

         

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

  

 

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК            

                                                                                                УСТАВНОГ СУДА          

                                                                                               Мр Џерард Селман

 

 

Број: У-66/22

25. октобар 2023. године    

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>