Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. октобра 2023. године,  д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности „Клаузуле о ступању на снагу Правилника“ Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности радника Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, број: 01-354-УП-9/18 од 15. фебруара 2018. године.

О б р а з л о ж е њ е

            Mилан Ђермановић из Челинца, кога заступа адвокат Владимир Драгичевић из Бањe Луке, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности одредбе која је означена као „Клаузула о ступању на снагу Правилника“ Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности радника Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука (у даљем тексту ЈП „Путеви  Републике Српске” д.о.о. Бања Лука) број: 01-354-УП-9/18 од 15. фебруара 2018. године (у даљем тексту: Правилник), који је донијела Управа тог предузећа. Давалац иницијативе истиче да оспорена одредба не садржи датум објаве Правилника на огласној плочи предузећа, као ни датум његовог ступања на снагу, због чега иста није у складу са чланом 109. Устава. Наводи се да је оспорени правилник у примјени, те у том смислу указује на парнични поступак у коме се ЈП „Путеви  Републике Српске” д.о.о. Бања Лука позивало на исти, те га у сврху доказа прилагало поступајућем суду. У прилогу иницијативе достављена је неовјерена копија оспореног правилника, која садржи потпис в.д. директора ЈП „Путеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука, дјеловодни број и датум доношења, те је овјерена печатом овог предузећа, а из исте је видљиво да оспорена одредба не садржи датум објављивања и ступања на снагу Правилника.

У одговору који је доставио в.д. директора ЈП „Путеви  Републике Српске” д.о.о. Бања Лука се истиче да су наводи даваоца иницијативе паушални, да не одговарају чињеничном стању, те да произлазе из парничног поступка који је у току између даваоца иницијативе и доносиоца оспореног акта. Истиче се да је оспорени правилник донесен у складу са чл. 108. и 109. Устава, јер је објављен на огласној плочи тог предузећа 16. фебруара 2018. године, а да је ступио на снагу 24. фебруара 2018. године, као и да је овјерен печатом органа који га је донио и потписом одговорног лица. У прилог овим наводима Суду је прослијеђена овјерена копија Правилника из које је видљиво да оспорена одредба садржи наведене датуме његовог објављивања и ступања на снагу, иста садржи потпис в.д. директора ЈП „Путеви  Републике Српске” д.о.о. Бања Лука, дјеловодни број и датум доношења, те је овјерена печатом тог предузећа.  На основу изложеног предлаже се да Суд не прихвати дату иницијативу.

Оспорени Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука број: 01-345 –УП-9/18 донијела је 15. фебруара 2018. године Управа овог јавног предузећа, позивом на члан 10. став 2. Закона о јавним предузећима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члан 32. став 1. алинеја 4. Статута Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука („Службени гласник Републике Српске“ бр. 83/12 и 111/14). Овим правилником уређују се обавезе радника у Јавном предузећу „Путеви Републике Српске“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука (у даљем тексту: Предузеће, Послодавац), на раду или у вези са радом, одговорност за повреде радних обавеза и друге повреде радне дисциплине, лакше и теже повреде радних обавеза, дисциплински органи, покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање и извршење дисциплинских мјера, удаљење радника са рада, материјална одговорност и друга питања везана за дисциплинску и материјалну одговорност радника (члан 1. став 1. Правилника). Одредбама овог правилника, које су оспорене иницијативом, а које су у Правилнику означене као „Клаузула о ступању на снагу Правилника“,  прописано је да је Правилник објављен на огласној табли ЈП „Путеви РС“ д.о.о. Бања Лука дана 16.2.2018. године, те ступа на снагу 24.2.2018. године.

Имајући у виду члан 39. став 2. Закона о Уставном суду, Суд констатује да је у поступку разматрања у конкретном предмету узео у обзир овјерену копију/препис оспореног правилника. 

Суд је узео у обзир да је чланом 109. став 1. Устава Републике Српске  утврђено да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу. Такође, Суд је имао у виду да према одредби члана 115. Устава, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и сагласности прописа и општих аката са законом.

 

На основу достављене документације (овјерена копија оспореног правилника) и одговора доносиоца акта, Суд је утврдио да је предметни правилник објављен 16. фебруара 2018. године на огласној плочи ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о Бања Лука, а да је ступио на снагу 24. фебруара 2018. године.

 

Имајући у виду да је оспорени правилник ступио на снагу примјеном одредбе члана 109. став 1. Устава Републике Српске, тј. осмог дана након његовог објављивања на огласној плочи ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о Бања Лука, према оцјени Суда, оспорени правилник је ступио на снагу у складу са чланом 109. Устава, због чега су неосновани наводи даваоца иницијативе у овом погледу.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                  УСТАВНОГ СУДА

 

                                                                 Мр Џерард Селман

 

 

Број: У-57/22                                                                        

25. октобар 2023. године                                                                     

Актуелно
10.6.2024.
Саопштење за јавност са 151. и 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС

7.6.2024.
Дневни ред 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.6.2024.
Дневни ред 151. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

29.5.2024.
Саопштење за јавност са 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.5.2024.
Дневни ред 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>