Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 42. став 1. и  члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. априла 2023. године,  д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

            Утврђује се да Одлука о измјени и допуни Плана парцелације „Тодорићи 3“ („Службени гласник Града Требиња“ број 3/18) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Републичка управа за инспекцијске послове - Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције, Одјељење Требиње, дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену законитости Одлуке о измјени и допуни Плана парцелације „Тодорићи 3“ („Службени гласник Града Требиња“ број 3/18). Из наведене иницијативе произлази да оспорени  план није у  сагласности са одредбама члана 27. и 28. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13). Образлажући наведено давалац иницијативе наводи да је увидом у карту намјене површина која је саставни дио Урбанистичког плана  „Требиње 2015“ утврђено да је обухват оспореног плана означен као пољопривредно, грађевинско и шумско земљиште, односно да је само дијелом предвиђен као грађевинско земљиште, због чега  предлаже да  Суд  оспорену одлуку Скупштине Града Требиња поништи.

У одговору на иницијативу који је доставила Скупштина Града Требиња оспорени су наводи даваоца иницијативе као неосновани, те је наведено да је предметни  план припреман, израђен и донесен по процедури коју прописује Закон о уређењу простора и грађења, као и да је на План, између осталих, прибављено Мишљење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број: 12.03.5-330-1266/18 од 3. маја 2018. године, у коме је констатовано да је планска основа за израду предметног плана Урбанистички план „Требиње 2015“ и да је измјена и допуна прихватљива по обиму и садржају у областима за које је надлежно ово министарство.

Одлуку о измјени и допуни Плана парцелације „Тодорићи 3“ („Службени гласник Града Требиња“ број 3/18) донијела је Скупштина Града Требиња на основу чл. 35. и 38. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и чл. 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ бр. 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17).

Овом одлуком утврђено је: да се доноси измјена и допуна Плана парцелације „Тодорићи 3“ (тачка I), да се План састоји од текстуалног и графичког дијела, те је одређено шта садрже текстуални и графички дио (тачка II), да је План израђен од стране „Контура“ д.о.о Требиње (тачка III), да се План излаже на стални јавни увид у Градској управи Града Требиња - Одјељењу за просторно уређење, које ће се старати о спровођењу ове одлуке (тач. IV и V), да ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука број: 09-013-190/16 („Службени гласник Града Требиња“ број 7/16) (тачка VI) и да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“ (тачка VII).

Приликом разматрања оспорене одлуке Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да општина преко својих органа, у складу са законом, доноси програм развоја, урбанистички план, уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора (члан 102. став 1. тач. 1. и 3) и да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2).

Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16, 36/19 и 61/21) прописано: да самосталне надлежности јединице локалне самоуправе обухватају, између осталог, усвајање стратешких и спроведбених докумената просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе и уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта (члан 18. тачка 1. подтач. 2. и 4) и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси стратешке и спроведбене документе просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе (члан 39. став 2. тач. 6. и 8).

Надаље, Суд је имао  у виду да је одредбама Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16), на које указује давалац  иницијативе, као и другим релевантним одредбама прописано: чланом 2. да је документ просторног уређења плански документ којим се одређује организација, намјена и начин коришћења и управљања простором, те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту простора (став 1. тачка ђ)); чланом 3. да се изградња градова, насеља и објеката планира документима просторног уређења донесеним у складу са одредбама овог закона (став 1); чланом 25. да документи просторног уређења могу бити стратешки и спроведбени (став 2), да је спроведбени документ просторног уређења, између осталог, План парцелације (став 4. тачка д)), да су спроведбени документи просторног уређења техничко-регулативни документи на основу којих се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката (став 8);  чланом 27. да је обавеза свих субјеката који учествују у изради докумената просторног уређења из члана 25. овог закона да: а) воде рачуна о јавном интересу, б) воде рачуна о општим и посебним циљевима просторног развоја, в) воде рачуна о власничком статусу земљишта и интересима власника земљишта, г) обезбјеђују координацију секторских политика, д) усаглашавају појединачне интересе са јавним интересом, ђ) укључују неопходне мјере заштите становника и материјалних добара од природних и других непогода, посебно водећи рачуна о коришћењу детаљних сеизмичких параметара и карата, е) укључују неопходне мјере заштите дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима, ж) разматрају процјену утицаја на животну средину и з) омогућавају провјеру оправданости, усаглашености и спроводљивости планираних просторних рјешења (став 1), да се документи просторног уређења израђују на основу овог закона и других закона (став 2), да су носиоци израде докумената просторног уређења дужни да у поступку њихове израде примјењују општа правила урбанистичке регулације и парцелације (став 3), да прије приступања изради приједлога документа просторног уређења носилац израде доставља нацрт документа носиоцу припреме, који доноси одлуку о потреби израде стратешке процјене утицаја на животну средину уколико, према критеријумима прописаним посебним прописом о заштити животне средине, уз претходно прибављено мишљење органа надлежног за заштиту животне средине, утврди да постоји могућност значајних утицаја на животну средину (став 4), да министар доноси подзаконске акте којима ће се детаљније уредити садржај документа просторног уређења и општа правила урбанистичке регулације из става 3. овог члана, а то су: а) правилник о садржају, начину израде и доношењу документа просторног уређења и б) правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације (став 5); чланом 28. да документ просторног уређења нижег реда, односно ужег подручја мора бити усаглашен са документом просторног уређења вишег реда, односно ширег подручја (став 1), да се, ако документ нижег реда, односно ужег подручја није усаглашен са документом ширег подручја, примјењује документ просторног уређења вишег реда, односно ширег подручја (став 2), да носилац припреме и носилац израде документа просторног уређења обезбјеђују усаглашеност документа у поступку њихове израде (став 3); чланом 37. да се план парцелације доноси за просторне цјелине за које не постоји обавеза доношења регулационог плана или урбанистичког пројекта и за: а) контактне зоне градова и центара јединица локалне самоуправе који се налазе у великој територијалној експанзији, б) приградска села у трансформацији, в) просторе дуж ауто-путева, магистралних и регионалних путева и г) других објеката линијске инфраструктуре (став 1);   чланом 40. да одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења доноси надлежна скупштина (став 1), да одлука из става 1. овог члана треба да садржи: а) врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, б) границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, в) период за који се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, г) смјернице за израду, измјену или допуну документа, д) рок израде, ђ) садржај планског акта, е) одредбе о јавној расправи и јавном увиду, ж) начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, з) носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа просторног уређења и и) друге елементе зависно од специфичности подручја за које се документ доноси (став 3), да се одлука о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења доставља надлежном урбанистичко-грађевинском инспектору (став 8), да се одлука о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне самоуправе (став 9); чланом 41. да је носилац припреме за израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог закона (став 2); чланом 42. да је носилац припреме документа просторног уређења дужан да носиоцу израде документа достави сву расположиву документацију, а нарочито ону која је таксативно наведена у тач.. а) до з) (став 1), да је носилац припреме плана дужан да након доношења одлуке из члана 40. овог закона, у најмање два средства јавног информисања, објави позив заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату документа просторног уређења, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву (став 2), да носилац припреме одређује органе и правна лица од којих је у току израде документа просторног уређења потребно прибавити мишљење на приједлоге планских рјешења, зависно од постојећег стања и планиране намјене простора и објеката у обухвату документа просторног уређења, при чему се обавезно прибавља мишљење органа и правних лица у чијем дјелокругу су: а) снабдијевање водом и одвођење отпадних вода, б) снабдијевање електричном енергијом, в) снабдијевање топлотном и расхладном енергијом, г) телекомуникациони и поштански саобраћај, д) управљање јавним путевима у насељу и изван насеља, ђ) заштита културно-историјског и природног насљеђа, е) противпожарна заштита, ж) управљање комуналним отпадом, з) заштита животне средине, и) управљање пољопривредним земљиштем и ј) сеизмолошка дјелатност (став 3); чланом 43. да надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује савјет плана ради укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте документа (став 1), да савјет плана прати израду документа просторног уређења и заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја територијалне јединице, односно подручја за које се документ доноси, а заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења, који представљају основ за његову израду, као и усаглашеност документа са одредбама овог закона и другим прописима заснованим на закону (став 2), да ће се савјет плана из става 1. овог члана формирати  у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке из члана 40. овог закона о приступању изради, односно измјени или допуни документа, на рок док се тај документ не донесе (став 3);  чланом 44. да се израда документа просторног уређења повјерава правном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова (у даљем тексту: носилац израде) (став 1),  чланом 46. да прије утврђивања нацрта носилац припреме разматра преднацрт на стручној расправи, којој присуствују и чланови савјета плана и на коју се обавезно позивају овлашћени стручни представници органа и правна лица из члана 42. став 3. овог закона (став 1), да се позив за стручну расправу, на којој се разматрају примједбе носиоца припреме, чланова савјета и представника позваних организација, доставља субјектима из става 1. овог члана најкасније седам дана прије расправе, са изводима из преднацрта који се односе на питања из њиховог дјелокруга (став 2), да се на стручној расправи разматрају примједбе носиоца припреме, чланова савјета и представника позваних организација (став 3), да носилац израде разматра примједбе, мишљења и сугестије на преднацрт и прихваћена рјешења уграђује у нацрт документа просторног уређења с којим почиње јавна расправа (став 4); чланом 47. да надлежна скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни увид (став 1), да се трајање јавног увида утврђује одлуком из члана 40. овог закона и траје најмање 30 дана за сва документа просторног уређења, о чему води рачуна носилац припреме, зависно од значаја и специфичности документа просторног уређења (став 2), да се о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид јавност и власници непокретности на подручју за које се доноси спроведбени документ просторног уређења обавјештавају огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања најмање два пута, с тим да се прва обавијест објављује осам дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид (став 3), да оглас из става 3. овог члана садржи мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида у документ просторног уређења, мјесто и датум једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме пружања појашњења предложених планских рјешења заинтересованим лицима од представника носиоца израде и носиоца припреме документа просторног уређења, те рок до када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења на нацрт документа (став 4), да се нацрт документа просторног уређења, који садржи графички и текстуални дио, ставља на јавни увид у сједишту јединица локалне самоуправе и ту се прикупљају приједлози, примједбе и сугестије заинтересованих лица, на основу чега се припрема мишљење о нацрту документа и шаље носиоцу израде (став 6), да се примједбе, приједлози и мишљења о нацрту документа уписују у свеску са нумерисаним страницама, која се налази у просторији у којој се нацрт излаже или се у писаној форми достављају носиоцу припреме који је обавезан да их прослиједи носиоцу израде документа просторног уређења (став 9); чланом 48. да је носилац израде обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током јавног увида и прије утврђивања приједлога документа просторног уређења, према њима заузме став, те да образложен став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења (став 1), да се приједлог документа просторног уређења утврђује на основу нацрта који је био објављен и става према примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт (став 2), да се у приједлогу документа просторног уређења не могу мијењати рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била стављена основана примједба, приједлог или мишљење (став 3), да се став носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима разматра на јавној расправи, на коју се позивају представници  носиоца припреме, носиоца израде и органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, те чланови савјета плана (став 4), да се јавна расправа из става 4. овог члана мора организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида (став 5), да носилац припреме објављује јавни позив за јавну расправу у најмање једном дневном листу доступном на територији цијеле Републике три дана прије и на дан одржавања расправе, којој могу присуствовати сва заинтересована лица (став 6); чланом 50. да  након одржане јавне расправе из члана 48. став 4. овог закона носилац припреме утврђује приједлог документа просторног уређења у складу са закључцима са расправе најдуже у року од 30 дана (став 1), те да је надлежна скупштина дужна да одлучи о приједлогу документа просторног уређења у року од 60 дана од дана утврђивања приједлога (став 5).

Поред тога, Суд је имао у виду да су послије доношења оспорене Одлуке о измјени и допуни Плана парцелације „Тодорићи 3“ („Службени гласник Града Требиње“ број 3/18) извршене измјене и допуне Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16), које су објављене у "Службеном гласнику Републике Српске" број 84/19. Наиме, Законом о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 84/19) и то чланом 6. измијењен је члан 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16), те је у ставу 1. прописано да носилац припреме документа просторног уређења, након спроведене процедуре из члана 46. овог закона, утврђује нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни увид (став 1), док је прописивање у ставу 2, 3, 4. и 5. овог члана истовјетно са прописивањем из цитираног члана 47. став 2, 3, 4. и 7. основног закона. Такође, чланом 8. овог закона се у члану 50. основног закона у ставу 1. ријечи: “најдуже у року од 30 дана“ замјењују ријечима: “и доставља надлежној скупштини најдуже у року од 60 дана од дана одржане јавне расправе“, а у ставу 5. ријеч: „утврђивања“ замјењује се ријечју „достављања“.

На основу документације која је достављена уз одговор на иницијативу Суд је утврдио да је усвајању оспорене одлуке претходило доношење Одлуке о приступању измјени и допуни Плана парцелације „Тодорићи 3“ („Службени гласник Града Требиња“ број 15/17), коју је донијела Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 18. децембра 2017. године, позивајући се на чл. 37. и 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и чл. 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ бр. 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17). Овом одлуком одређене су границе подручја на које се односи измјена Плана, и то са јужне стране магистрални пут Требиње - Дубровник; са источне стране локалитет Бијеле Гомиле; са сјеверне стране брдо Хум; са западне стране спој канала и напуштене пруге (тачка И), прописане смјернице за израду Плана, рок израде Плана, садржај планског акта, утврђене обавезе носиоца израде Плана, одређен носилац припреме Плана, те обавезна Скупштина Града Требиња да, након што носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи утврди Приједлог плана, о Приједлогу плана одлучи у року од 60 дана од дана утврђивања приједлога (тач. ИВ - XИ). Према достављеној документацији, у даљем току поступка, Одјељење за просторно уређење Града Требиња, као носилац припреме Плана, доставило је оспорену одлуку републичком урбанистичко-грађевинском инспектору, те се јавним позивом обратило власницима непокретности, у границама обухвата предметног плана, да доставе своје приједлоге и сугестије за предложена планска рјешења која се односе на земљиште или објекте, односно објекат у њиховом власништву. Овај позив достављен је на објављивање Радио Требињу, уз напомену да се овај оглас објави у најслушанијим терминима 12. и 27. јануара 2018. године и Служби за односе са јавношћу Града Требиња, уз напомену да овај оглас буде постављен на званичној страници Града Требиња од 11. до 27. јануара 2018. године. Надаље, из достављене документације произлази да је стручна расправа о Преднацрту плана заказана за 9. фебруар 2018. године, те да је актом број: 07-36-319/17 од 1. фебруара 2018. године, упућен позив за стручну расправу ЗП „Електро-Херцеговина“ Требиње, „Контура“ д.о.о Требиње,  „Мтел“ а.д. Бања Лука ИЈ Требиње, Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, Републичком хидрометеоролошком заводу, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске,  Министарству унутрашњих послова Републике Српске - Одјељењу за експлозивне материје и послове заштите од пожара, ЈП “Путеви Републике Српске“. Одјељењу за просторно уређење Града Требиња, Одјељењу за стамбено-комуналне послове Града Требиња, АД „Комунално“ Требиње и ЈП „Водовод“ Требиње. Након тога је, према предоченим доказима Одјељење за просторно уређење, 9. фебруара 2018. године, одржало стручну расправу о Преднацрту плана, о чему је сачињен записник број: 07-36-319/17. У даљем току поступка Скупштина Града Требиња је, на сједници одржаној 15. фебруара 2018. године, с позивом на члан 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и чл. 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ бр. 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) донијела Одлуку о утврђивању Нацрта измјене и допуне Плана парцелације „Тодорићи 3“ („Службени гласник Града Требиња“ број 2/18). Након тога, носилац припреме је Обавјештењем број: 07-36-319/17 од 16. фебруара 2018. године, које је достављено Радио Требињу и Служби за односе са јавношћу Града Требиња информисало грађане града Требиња да  од 26. фебруара  2018. године до 27. марта 2018. године могу извршити увид у Нацрт измјене и допуне Плана парцелације „Тодорићи 3“. Уз то, носилац припреме је актом број: 07-36-319/17 од 9. марта 2018. године позвао  ЈП „Водовод“ Требиње, ЗП „Електро-Херцеговина“ Требиње, „Мтел“ а.д. Бања Лука, ИЈ Требиње, АД „Комунално“ Требиње, Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Требиња, Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, Министарство  унутрашњих послова Републике Српске - Одјељење за експлозивне материје и послове заштите од пожара Бања Лука да дају своја мишљења на планска рјешења утврђена у Нацрту плана. Јавна расправа о Нацрту плана одржана је 26. марта 2018. године, а Обавјештењем о датуму одржавања јавне расправе број: 07-36-319/17 од 23. марта 2018. године, које је достављено Радио Требињу и дневном листу „Глас Српске“. уз напомену да се овај оглас објави 26. и 29.  марта 2018. године, информисани су грађани града Требиња  о одржавању ове јавне расправе. Наведено обавјештење о одржавању јавне расправе  је достављено  Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, „Контура“ д.о.о. Требиње,  ЈП „Водовод“ Требиње, Одјељењу за привреду Града Требиња, Одјељењу за стамбено-комунале послове Града Требиња, ЗП „Електро-Херцеговина“ Требиње, „Мтел“ а.д. Бања Лука ИЈ Требиње и АД „Комунално“ Требиње. Своја мишљења су доставили „Мтел“  а.д. Бања Лука ИЈ Требиње (2. априла 2018. године), „Водовод“ АД Требиње (4. априла 2018. године), Одјељење за експлозивне материје и послове заштите од пожара Министарства унутрашњих послова Републике Српске (5. априла 2018. године) и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (3. маја 2018. године). Након одржане јавне расправе Скупштина Града Требиња је, на сједници одржаној 2. априла 2018. године, донијела оспорену Одлуку о измјени и допуни Плана парцелације „Тодорићи 3“.

На основу утврђеног чињеничног стања, а имајући у виду цитиране одредбе Закона о уређењу простора и грађењу, као и одредбу члана 42. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), према којој у поступку за оцјењивање уставности и законитости  општег акта Суд  није ограничен захтјевом даваоца иницијативе, Суд је утврдио  да доносилац акта у поступку доношења оспорене одлуке није поступио сагласно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), који је послужио као правни основ за доношење оспорене одлуке. Наиме, овим законом прописани поступак припреме и доношења докумената просторног уређења, дакле, и Плана парцелације, је строго формалан поступак који подразумијева, између осталог, учешће законом предвиђених субјеката у свим фазама поступка, при чему је орган који је носилац припреме Плана обавезан да поступа стриктно у складу са законом прописаном процедуром. У конкретном случају, носилац припреме је морао да предложи, а Скупштина Града Требиња да у законом прописаном року, након ступања на снагу Одлуке о приступању измјени и допуни Плана парцелације „Тодорићи 3“ („Службени гласник Града Требиња“ број 15/17), именује савјет Плана који прати израду документа просторног уређења те, између осталог, заузима и став о усаглашености документа са документима просторног уређења, који представљају основу за његову израду. 

Имајући у виду да овакав пропуст доносиоца акта чини оспорену одлуку несагласном са чланом 43. Закона, Суд је утврдио да Одлука о измјени и допуни Плана парцелације „Тодорићи 3“ („Службени гласник Града Требиње“ број 3/18) није у сагласности са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а чињеница да оспорена одлука није у сагласности са законом чини је неуставном са становишта члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

У погледу навода из иницијативе који се односе на неусклађеност оспореног плана са графичким дијелом Урбанистичког плана „Требиње 2015“  Суд је оцијенио да није надлежан да цијени усклађеност садржаја рјешења усвојених у различитим врстама планских аката, већ је стручна оцјена тих рјешења у надлежности других органа одређених Законом, а врши се у поступку доношења тих планова.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др  Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

 

Број: У-29/22

26. априла 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
10.6.2024.
Саопштење за јавност са 151. и 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС

7.6.2024.
Дневни ред 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.6.2024.
Дневни ред 151. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

29.5.2024.
Саопштење за јавност са 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.5.2024.
Дневни ред 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>