Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. фебруара 2023. године,  д о н и о  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 21. став 1. у дијелу који гласи: „због честог и грубог нарушавања Пијачног реда, директор Друштва, на приједлог управника АТЦ-а, може изрећи забрану уласка у простор Кванташке пијаце“, и став 2, те чланова 24. и 25. Пијачног реда на Кванташкој пијаци, број 2562/2013 од 18. октобра 2013. године, који је донио Надзорни одбор Акционарског друштва „Град“ Бијељина.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 Цвијетин Стајић из Велике Обарске дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 21. став 1. (у иницијативи погрешно означен као став 2) у дијелу који гласи: „Због честог и грубог нарушавања Пијачног реда, директор Друштва, на приједлог управника АТЦ-а, може изрећи забрану уласка у простор Кванташке пијаце“, те става 2. истог члана (у иницијативи погрешно означен као став 3), као и чл. 24. и 25. Пијачног реда на Кванташкој пијаци, број 2562/2013 од 18. октобра 2013. године, који је донио Надзорни одбор АД „Град“ Бијељина. Давалац иницијативе сматра да оспорено прописивање из члана 21. Пијачног реда није у сагласности са Уставом, те да је потребно да Суд наложи доносиоцу оспореног општег акта да на јасан начин утврди значење израза „често и грубо кршење пијачног реда“. Давалац иницијативе истиче: да је оспорено прописивање у супротности са чланом 7. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, да је пропуштањем да прецизира шта подразумијева „често и грубо кршење пијачног реда“ доносилац оспореног акта повриједио начело правне сигурности, да је исти неовлашћено преузео надлежност санкционисања предметних понашања, да није јасан правни основ на основу кога се може изрећи санкција тј. забрана уласка на пијацу, да је нејасна правна природа кажњивог понашања о коме је ријеч, односно да ли је у питању прекршај или дисциплински преступ, да предметним регулисањем нису остварене процесне гаранције из члана 111. Устава и чл. 6. и 9. Закона о општем управном поступку, да Друштво као јавно предузеће нема овлашћење да изрекне предвиђену забрану, да се оваквом забраном ограничавају Уставом гарантоване слободе рада и кретања, да директор Друштва нема законско овлашћење изрицања мјере трајне или привремене забране уласка на било који простор, већ исти може да поднесе пријаву надлежној инспекцији или комуналној полицији, да мјера забране уласка пољопривредним произвођачима има карактер забране обављања дјелатности, да природа, тежина и трајање забране уласка на пијацу нису сразмјерни тежини кажњивог понашања, да је мјера забране противна циљу оснивања јавног предузећа. Надаље, у погледу разлога оспоравања члана 24. оспореног Пијачног реда, давалац иницијативе истиче: да Закон о јавним предузећима не овлашћује директора предузећа да мијења опште акте Друштва, да се чланом 24. оспореног општег акта директору Друштва дају већа овлашћења од овлашћења која има Надзорни одбор, као и да одлуке директора не подлијежу обавези добијања сагласности градоначелника, нити обавези објављивања, те да на основу овлашћења из ове одредбе директор може измијенити цјелокупан Пијачни ред, а мимо правила за доношење и измјену општих аката јавних предузећа. Додатно давалац иницијативе сматра да је прописивање из члана 25. оспореног Пијачног реда у супротности са чл. 108. и 109. Устава, јер утврђује да тај акт ступа на снагу даном давања сагласности градоначелника.     

У одговору на иницијативу који је Суду доставио предсједник Надзорног одбора АД. „Град“ Бијељина оспоравају се наводи из исте, те се предлаже њено неприхватање. Истиче се да је Надзорни одбор Акционарског друштва „Град“ Бијељина, на сједници одржаној 22. децембра 2021. године, донио Пијачни ред на Кванташкој пијаци број: 3423/2021, а на који је градоначелник Бијељине дао сагласност рјешењем број: 02-380-1/22 од 23. фебруара 2022. године, те да је ступањем на снагу истог престао да важи оспорени пијачни ред (члан 24. Пијачног реда од 22. децембра 2021. године). Овјерене фотокопије Пијачног реда од 22. децембра 2021. године и рјешења градоначелника од 23. фебруара 2022. године достављене су у прилогу одговора.

Оспорени Пијачни ред на Кванташкој пијаци број: 2562/2013 је, на сједници одржаној 16. октобра 2013. године, донио Надзорни одбор Акционарског друштва „Град“ Бијељина на основу Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/07 и 52/11), Правилника о минимално-техничким условима у погледу пословних простора, уређаја и опреме за обављање трговинске дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: 84/07) и Статута Акционарског друштва „Град“ Бијељина.

Чланом 21. став 1. овог акта у оспореном дијелу је прописано да због честог и грубог нарушавања Пијачног реда директор Друштва, на приједлог управника АТЦ-а, може изрећи забрану уласка у простор Кванташке пијаце, док је у ставу 2. истог члана утврђено да забрана уласка на простор Кванташке пијаце може бити на одређено вријеме и трајно.

Оспореним чланом 24. овог акта је прописано да се даје овлашћење директору АД „Град“ Бијељина да може својом одлуком на други начин регулисати неке од одредаба из овог Пијачног реда, уколико се за то укаже потреба и уколико је то неопходно за рад пијаце, те да је о својим одлукама из става 1. овог члана директор обавезан писмено извијестити Надзорни одбор АД „Град“ Бијељина.

Оспореним чланом 25. истог општег акта је утврђено да Пијачни ред ступа на снагу даном давања сагласности градоначелника Града Бијељина.

Одлуком о усвајању Приједлога пијачног реда на Кванташкој пијаци, од 18. октобра 2013. године, а која је означена истим дјеловодним бројем као и оспорени акт тј. бројем 2562/2013, је утврђено да је Надзорни одбор Друштва, на сједници одржаној 16. октобра 2013. године, усвојио Приједлог пијачног реда на Кванташкој пијаци на Агротржном центру „Кнез Иво од Семберије“.

Рјешењем градоначелника Бијељине број:02/3-370-173/14 од 6. фебруара 2014. године дата је, између осталог, сагласност на Пијачни ред на Кванташкој пијаци на Агротржном центру „Кнез Иво од Семберије“ број: 2562/2013 од 18. октобра 2013. године.

Приликом разматрања иницијативе Суд је имао у виду да из навода доносиоца оспореног општег акта, као и приложене документације, произлази да је, прије подношења иницијативе Суду, оспорени Пијачни ред престао да важи. Такође, Суд је узео у обзир да је, прије подношења иницијативе, престао да важи и Закон о трговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15), који је послужио као правни основ за доношење оспореног акта, и то на основу члана 128. Закона о трговини који је ступио на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 105/19 од 10. децембра 2019. године.

Имајући у виду наведено, Суд, на основу  члана  37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости члана 21. став 1, у дијелу који гласи „због честог и грубог нарушавања Пијачног реда, директор Друштва, на приједлог управника АТЦ-а, може изрећи забрану уласка у простор Кванташке пијаце“ и став 2, те чл. 24. и  25. оспореног општег акта, утврдивши да не  постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић

Број: У-34/22

22. фебруара 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.2.2024.
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

22.2.2024.
О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

19.2.2024.
Дневни ред 308. сједнице Уставног суда Републике Српске

31.1.2024.
Саопштење за јавност са 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2024.
Дневни ред 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

3.1.2024.
Изјава о непостојању сукоба интереса

26.12.2023.
План набавки за 2024. годину

20.12.2023.
Саопштење за јавност са 306. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>