Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и  члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  104/11 и 92/12), на сједници одржаној 17. јула 2019. године, д о н и о   ј е

 

                                                             О Д Л У К У

 

         Утврђује се да Одлука о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" број 722/16 од 18. јула 2016. године није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске" бр. 106/09 и 44/15), Законом о систему јавних служби (Службени гласник Републике Српске" бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19).

 

                                                         О б р а з л о ж е њ е

 

         Струковни синдикат доктора медицине Републике Српске  приједлогом је покренуо поступак за утврђивање неуставности и незаконитости Одлуке о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" број 722/16 од 18. јула 2016. године због, како се наводи, несагласности са  чланом 73. став 1. Закона  о здравственој заштити Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 106/09 и 44/15), чланом 15. Закона о систему јавних служби (Службени гласник Републике Српске" бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 23. Статута ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" број 1150/10 од 15. октобра 2010. године. Из навода којим се образлаже оспоравање наведене одлуке произлази да предлагач оспорава одредбе члана 4. Одлуке  у дијелу којим је у члана 28. Статута ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" број 1150/10 од 15. октобра 2010. године додата нова алинеја 16,  затим  члана 6. којим је измијењен  члан 37. основног текста Статута,  те одредбе  чл. 8, 9. и 10. став 2. Одлуке. С тим у вези предлагач истиче да су Општина Источно Ново Сарајево и Општина Источна Илиџа, као оснивачи ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево", потписале 24. јуна 2016. године Споразум о регулисању међусобних права и обавеза везано за органе управљања у ЈЗУ  Дом здравља "Источно Сарајево" број: 01/И-013-758/16,  којим су се сагласиле  да се у ЈЗУ  Дом здравља "Источно Сарајево" установи функција замјеника директора, с тим  да се начин именовања, права и дужности замјеника директора регулишу Статутом установе. Након тога је, како се даље наводи у приједлогу, Управни одбор ове установе донио оспорену одлуку којом се, супротно одредбама Закона о здравственој заштити и Закона о систему јавних служби уводи функција замјеника директора са овлашћењима прокуристе, те оспореним прописивањем ограничавају надлежности  директора ове јавне здравствене  установе које су прописане законом. У приједлогу се, такође,  указује  да доносилац оспореног акта није,  у поступку  доношења оспореног акта, прибавио мишљење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, а што је, како се наводи, услов да би овај акт мога да  ступи на правну снагу. С обзиром на изложено  предлаже да Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности са законом.

          У одговору на приједлог  који је доставила ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево"  наводи се да је Дом здравља "Источно Сарајево" основан заједничком одлуком Општине Источна Илиџа и Општине Источно Ново Сарајево, као и да  су суоснивачи закључили Споразум о регулисању међусобних права и обавеза везано за органе управљања у ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" којим се уводи функција замјеника директора са овлашћењима прокуристе уз обавезну ротацију директора и замјеника директора на сваке четити године почев од 1. септембра 2016. године. У одговору се, такође, наводи да је доносилац оспореног акта прибавио мишљење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске број 11/04-023-21/16 од 17. јула 2016. године, као и да су оснивачи дали сагласност на оспорену Одлуку актима  бр: 01-023-317/16 од 18. јула 2016. године (Општина Источна Илиџа)  и 01/И-013.953/16 од 18. јуна 2016. године (Општина Источно Ново Сарајево). Имајући у виду наведено предлаже да Суд приједлог одбије.

         Одлуку  о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" број 722/16 од 18. јула 2016. године донио је Управни одбор ЈЗУ Дом здравља" "Источно Сарајево", на основу члана 17. став 1. Закона о систему јавних служби (Службени гласник Републике Српске" бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 74. Закона о здравственој заштити Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 106/09 и 44/15) и члана 28. алинеја 2. Статута ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево".

         Оспореном одредбом члана 4. ове одлуке допуњен је члан 28. Статута ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" број 1150/10 од 15. октобра 2010. године, тако што је додата нова алинеја 16. која гласи: "именује замјеника директора, са овлашћењима прокуристе по проведеној конкурсној процедури, на приједлог Комисије за избор коју именује Управни одбор". Оспореним чланом 4. Одлуке прописано је да се члан 37.  мијења тако што је   прописано да директор, поред осталог, има права и дужности да: предлаже пословну политику Дома здравља заједно са замјеником директора (алинеја 4), предлаже програм рада Дома здравља заједно са замјеником директора (алинеја 5), доноси општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији заједно са замјеником директора (алинеја 10), доноси Правилник о раду заједно са замјеником директора (алинеја 15), доноси Правилник о заштити на раду заједно са замјеником директора (алинеја 16). Одредбом члана 8. Одлуке у Статуту су, послије члана 40. додати чланови 40а и 40б Чланом 40а. Одлуке прописано је да замјеник директора има права и дужности предвиђене чланом 37. овог статута (став 1), да замјеник директора за свој рад одговара управном одбору и директору Дома здравља (став 2), те да ће се посебни услови за замјеника директора утврдити Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља (став 3). Према члану 40б мандат замјеника директора престаје: разрјешењем (алинеја 1), оставком (алинеја 2), наступањем сметњи за обављање послова замјеника (алинеја 3) и истеком мандата директора (алинеја 4). Оспореним чланом 9. Одлуке допуњен је члан 41. став 1. основног текста Статута тако што се послије ријечи " које чине" додају ријечи "замјеник директора".

        Приликом разматрања навода из приједлога Суд је, прије свега, имао  у виду да је оцјена законитости оспорених одредби Одлуке тражена у односу на члан 73. став 1. Закона  о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске" бр. 106/09 и 44/15), којим је прописано да су органи јавне задравствене установе управни одбор и директор, те члан 15. Закона о систему јавних служби (Службени гласник Републике Српске" бр. 68/07, 109/12 и 44/16), којим је прописано да су органи установе управни одбор и директор, ако законом није другачије одређено.

        Поред наведеног,  Суд је имао у виду да је другим одредбама  Закона о здравственој заштити које су од значаја за оцјену законитости оспореног акта прописано: да се овим законом уређују, између осталог, органи здравствене установе  (члан 1), да се здравствена установа може основати као јавна или приватна здравствена установа, у складу са овим законом и законом којим се уређује систем јавних служби (члан 42), да је дом здравља јавна здравствена установа која се оснива за подручје једне или више општина или града (члан 55. став 1),  да статут јавне здравствене установе утврђује дјелатност, надлежност органа, унутрашњу организацију, управљање, пословање, услове за именовање и разрјешење директора и управног одбора, као и друга питања од значаја за рад установе, те да сагласност на статут јавне здравствене установе даје оснивач, уз претходно прибављено мишљење Министарства (члан 74).

         У другим одредбама Закона о систему јавних служби које су по оцјени Суда, такође, од значаја за оцјењивање законитости оспореног акта прописано је, чланом 1. да се овим законом уређују систем јавних служби, обављање дјелатности јавне службе, оснивање, организација и рад јавне службе и друга питања од значаја за организацију и рад јавне службе (став 1), као и  да се питања регулисана овим законом могу законом којим се уређује обављање одређене дјелатности као јавне службе уредити и на други начин (став 2);  чланом 2. да се јавном службом, у смислу овог закона, сматрају установе, предузећа и други облици организовања утврђени законом који обављају дјелатност од општег интереса којим се обезбјеђује остваривање права и дужности физичких и правних лица, као и остваривање другог законом утврђеног интереса (став 1); чланом 3. да се ради остваривања општег интереса којим се обезбјеђује остваривање права и дужности правних и физичких лица и остваривање другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, друштвене бриге о дјеци, социјалне заштите, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња, здравствене заштите биљака и других друштвених дјелатности, оснивају установе (став 1); чланом 12. да се, ако установу оснива више оснивача из члана 5. овог закона, закључује уговор о оснивању установе којим се регулишу међусобна права и обавезе оснивача (став 4); чланом 17. да управни одбор доноси статут установе (тачка 1);  чланом 19. да оснивач или суоснивач даје сагласност на статут установе (став 1), те да ако је оснивач или суоснивач установе јединица локалне самоуправе, сагласности из става 1. тач. 2. и 4. овог члана даје начелник општине, односно градоначелник (став 3).

           Суд је, такође,  имао у виду  члан 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19) којим је прописано да је надлежност градоначелника односно начелника општине да даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе (став 1. тачка 12).

         Уз то, Суд је имао у виду и Статут ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" број 1150/10 од 15. октобра 2010. године, којим је  прописано да је Дом здравља јавна здравствена установа основана Одлуком Скупштине Општине Источно Ново Сарајево број 01/11-2101-1/96 од 30. јула 1996. године и Одлуком Скупштине Општине Источна Илиџа број 01-3130/96 од 27. јула 1996. године (члан 9. став 1), те да Управни одбор доноси Статут Дома здравља уз претходно прибављено мишљење Министарства здравља и социјалне заштите и сагласност оснивача (члан 28. алинеја 2).

         Полазећи од наведеног Суд је оцијенио  да је Управни одбор ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" овлашћен да донесе статут ове јавне здравствене установе, односно његове измјене и допуне, с тим да је на основу  наведених законских одредаба обавезан да у поступку доношења прибави мишљење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, те  сагласност начелника  јединица локалне самоуправе, дакле  начелника Општине Источна Илиџа и  начелника Општине Источно Ново Сарајево, јер се ради о јавној здравственој установи чији су суоснивачи ове јединице локалне самоуправе. Имајући у виду наведено Суд је, прије свега, утврдио да доносилац оспорене Одлуке није у поступку њеног доношења прибавио мишљење надлежног министарства како је то прописано чланом 74. Закона о здравственој заштити будући да из достављене документације произлази да је Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске доставило акт број: 11/04-023-21/16 од 17. јула 2016. године, који је ова здравствена установа примила дана 21. јула 2016. године, дакле након доношења оспореног акта. Такође, Суд је утврдио да је   Одлуку број: 01-023-317/16 од 18. јула 2016. године, којом се даје сагласност на измјене и допуне Статута ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево",  супротно члану 19. став 3. Закона о систему јавних служби  и члану 59. став 1. тачка 12) Закона о локалној самоуправи донио и потписао  замјеник начелника Општине Источна Илиџа. 

          С обзиром на изложено Суд је оцијенио да  је оспорена Одлука о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља "Источно Сарајево" број 722/16 од 18. јула 2016. године донесена без претходно прибављеног мишљења надлежног министарства, те ваљане законом прописане сагласности начелника Општине Источна Илиџа, односно супротно релевантним одредбама  Закона о здравственој заштити, Закона о систему јавних служби и Закона о локалној самоуправи, чиме је дошло до повреде начела законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске. Сходно наведеном, ова одлука је, с формалноправног аспекта у цијелости неуставна, због чега је Суд сматрао беспредметним  да се упушта у оцјену законитости посебно оспорених одредби овог акта са материјалноправног аспекта.

         На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

        Ову одлуку  Уставни суд је донио у саставу: предсједник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др Снежана Савић.

Број: У-71/18

17. јула 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Саопштење за јавност са 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

13.7.2020.
Дневни ред 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Дневни ред 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>