Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

           Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. августа 2018. године, д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

          Утврђује се да  Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 2/17) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

           Републичка управа за инспекцијске послове ‒ Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције, Одјељење Добој дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 2/17). Из садржине иницијативе произлази да је републички урбанистичко-грађевински инпектор приликом ванредне инспекцијске контроле у предмету садржаја и поступка доношења оспорене одлуке, коју је Скупштина Општине Теслић донијела на сједници одржаној 2. марта 2017. године, утврдио да у архивираном документационом основу носиоца припреме плана недостају докази из којих би се, прије свега, утврдило да ли је  позив заинтересованим лицима да доставе приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења објављен у дневном листу "Прес" и ТВ "Канал 3" Прњавор, али исто тако и да ли је акт број: 03-363-166/15 од 9. децембра 2015. године достављен правним лицима и органима  од којих се, сагласно члану 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15), прибављају мишљења. Такође, из садржине наведене иницијативе произлази да даваоцу иницијативе приликом поменуте контроле није предочен ни доказ из којег би се утврдило да је Скупштина Општине Теслић, на приједлог носиоца припреме Плана, донијела Рјешење о именовању Савјета плана, као  ни доказ  о објављивању јавног позива за јавну расправу у дневном листу "ЕуроБлиц". Уз то, како то произлази из иницијативе,  нема ни доказа о томе да ли је, прије утврђивања приједлога оспореног планског рјешења, носилац израде размотрио примједбе, приједлоге и мишљења  и о њима заузео и образложио свој став и тај став у писаној форми доставио носиоцу припреме и лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. Осим наведеног, у иницијативи се указује да Закључак број: 04-363-116/15 од 9. децембра 2015. године, којим су одређени  органи и правна лица од којих ће се  у току израде измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу  прибавити мишљење на приједлог планских рјешења, није усклађен са чланом 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, зато што није одређено правно лице у чијем је дјелокругу сеизмолошка дјелатност. Уз то, давалац иницијативе наводи да избор носиоца израде плана није извршен у складу са прописима о јавним набавкама, да позивање на стручну расправу  о преднацрту Плана није извршено седам дана прије одржавања расправе као и да  позиви нису уручени свим члановима Савјета. Давалац иницијативе, такође, указује и на друге неправилности које су учињене у поступку доношења оспореног акта те предлаже да Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15), којима је прописан поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења, те Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења ("Службени гласник Републике Српске" број 69/13).  

         Доносилац оспореног акта, у одговору и његовој допуни, наводи да је Одлуку о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 2/17) донијела Скупштина Општине Теслић на сједници одржаној 2. марта 2017. године и то у оквиру овлашћења општине утврђеног Законом о уређењу простора и грађењу. Оспоравајући наводе из иницијативе доносилац оспореног  акта наглашава да је овај поступак проведен у сагласности са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, којима је прописан поступак припреме, израде и доношење документа просторног уређења. Такође, у одговору су оспорени наводи даваоца иницијативе да Далибор Кнежевић, члан Савјета, није  био присутан на стручној расправи одржаној 15. фебруара 2016. године, те јавној расправи одржаној 16. фебруара 2017. године, а као доказ за наведено предложен је увид у списак учесника стручне односно јавне расправе. Уз то, доносилац акта изјаснио се и о другим примједбама које је навео давалац иницијативе, те предложио да се  наведена иницијатива не прихвати.

         Одлуку о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 2/17) донијела је Скупштина Општине Теслић на основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15) и чланова 15. и 34.  Статута Општине Теслић ("Службени гласник Општине Теслић" број 11/14 ‒ пречишћени текст). Овом одлуком, коју је донијела Скупштина Општине Теслић на сједници одржаној 2. марта 2017. године,  усваја се измјена дијела Регулациони плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" бр. 8/10 и 5/12), која измјена се врши на једном локалитету чија укупна површина обухвата износи око 1,4 ха, у оквиру граница простора означених у графичком дијелу Плана, који је саставни дио ове одлуке (тачка I), да се Елаборат Плана састоји од опште документације, текстуалног дијела и графичког дијела  и да је саставни ове одлуке (тач. II и III), да је приједлог измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу урадио "Атриј" д.о.о Добој (тачка IV), да је овај план проведбени документ на основу којег ће се вршити привођење земљишта утврђеној намјени, у смислу члана 15. Закона о уређењу простора и грађењу (тачка V), да се о провођењу ове одлуке и о реализацији Плана стара општински орган управе надлежан за просторно планирање (тачка VI), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Теслић" (тачка VII).

         У поступку разматрања оспорене Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу Суд је, прије свега,  имао у виду да је одредбом члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске утврђено да општина преко својих органа у складу са законом доноси програм развоја, урбанистички план, те уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта.

          Суд је, такође, имао у виду да је иста надлежност општине/града утврђена и Законом  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16)  којим је, између осталог, прописано да је усвајање стратешких и спроведбених докумената просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе, те уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта и пословног простора самостална надлежност јединице локалне самоуправе (члана 18. тачка 1. подтачке 2. и 4), да јединица локалне самоуправе у области просторног планирања и грађења, између осталог, усваја документа просторног уређења и обезбјеђује њихово спровођење, прати стање уређења простора и насеља, те обезбјеђује коришћење грађевинског земљишта (члана  19. тач. 1, 2. и 4. ), да скупштина доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење, као и  стратешке докуметне просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе (члан 39. став 2. тач. 2. и 6).

          Осим наведеног, Суд је имао у виду Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), којим је прописан поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења (чл. 38. до 52). С тим у вези Суд је, прије свега,  имао у виду члан 52. став 3. овог закона, којим је прописано да се ревизија, односно измјена или допуна документа просторног уређења врши на начин и по поступку за доношење овог документа. Тако је чланом 40. овог закона прописано да одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења доноси надлежна скупштина, која треба да садржи врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, период за који се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, измјену или допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној расправи и јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа просторног уређења и друге елементе зависно од специфичности подручја за које се документ доноси, као и да се одлука о приступању изради односно измјени или допуни документа просторног уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне самоуправе (ст. 1, 3. и 9), а чланом 41. став 2. Закона да је носилац припреме за израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог закона. Према члану 42. Закона, носилац припреме документа просторног уређења дужан је да носиоцу израде документа достави сву расположиву документацију, а нарочито ону која је таксативно наведена у т. а) до з), затим да након доношења одлуке из члана 40. овог закона, у најмање два средства јавног информисања, објави позив заинтересованим лицима, која су власници непокретности у обухвату овог документа, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву, те да прибави мишљење органа и правних лица надлежних за водопривреду, енергетику, телекомуникације, саобраћај, заштиту културно-историјског и природног насљеђа, противпожарну заштиту, управљање комуналним отпадом, заштиту животне средине, пољопривредно земљиште и сеизмолошку дјелатност. Поред тога, чланом 43. став 1. Закона прописано је да надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује савјет плана ради укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте документа, док је чланом 44. став 1. прописано да се израда документа просторног уређења повјерава правном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова. Према члану 46. Закона, прије утврђивања нацрта, носилац припреме разматра преднацрт на стручној расправи, којој присуствују и чланови савјета плана и на коју се обавезно позивају овлашћени стручни представници органа и правни лица из члана 42. став 3. овог закона (став 1), а позив за стручну расправу, на којој се разматрају примједбе носиоца припреме, чланова савјета и представника позваних организација, доставља се субјектима из става 1. овог члана најкасније седам дана прије расправе, са изводима из преднацрта који се односе на питања из њиховог дјелокруга (ст. 2. и 3), а према члану 47. Закона, надлежна скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни увид (став 1), да се трајање јавног увида утврђује одлуком из члана 40. овог закона и траје најмање 30 дана за сва документа просторног уређења (став 2), да се о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид јавност и власници непокретности на подручју за које се доноси спроведбени документ просторног уређења обавјештавају огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања најмање два пута, с тим да се прва обавијест објављује осам дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта докуметна просторног уређења на јавни увид (став 3). Уз то, чланом 48. Закона прописано је да је носилац израде обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења достављене током јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима заузме и образложи свој став и да тај став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су доставила примједбе, приједлоге и мишљења (став 1), да се приједлог документа утврђује на основу нацрта који је објављен и става према примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт (став 2), да се у приједлогу документа не могу мијењати рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била стављена основана примједба, приједлог и мишљење (став 3), да се став носиоца израде о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра на јавној расправи, на коју се позивају представници носиоца припреме, носиоца израде и органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, те чланови савјета плана (став 4), а ако јавној расправи из става 4. овог члана не присуствују овлашћени стручни представници органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, сматра се да су прихватили приједлог документа. Према члану 49. Закона, ако се приједлог документа просторног уређења на основу прихваћених приједлога, примједби и мишљења достављених у току јавног увида значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме дужан је да поново организује јавни увид (став 1), да значајне разлике из става 1. овог члана подразумијевају нова рјешења која нису у складу са смјерницама за израду, односно измјену или допуну документа из одлуке из члана 40. овог закона, када се промијени граница грађевинског земљишта или када промјена изазива промјену власничких односа (став 2), као и да се нацрт документа просторног уређења који је на поновљеном јавном увиду, у складу са ст. 1. и 2. овог члана, могу подносити нови приједлози, примједбе и мишљења само на дијелове документа који су измијењени након првог јавног увида (став 5). По одржаној јавној расправи носилац припреме утврђује приједлог документа у складу са закључцима са расправе (члан 50. став 1).

         Из прибављене документације Суд је утврдио  да је Скупштина Општине Теслић, на сједници одржаној 30. новембра 2015. године, донијела Одлуку о приступању изради измјене дијела Регулационог плана  блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 8/15). Овом одлуком, која је донесена са позивом на члан 40. став 1. и члан 41. став 4.  Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), те члан 30. став 1. ал. 5. и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), одлучено је да се приступи изради измјене дијела Регулационог плана  блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу (тачка I), одређена површина обухвата измјене Плана, плански период, носилац припреме израде овог плана, смјернице за израду, те утврђена обавеза носиоца израде плана да омогући учешће у поступку заинтересованим лицима, као и обавеза излагања овог докуметна на јавни увид (тач. II до VI). Након тога се Одјељење за просторно уређење Општине Теслић, као носилац припреме плана, позивом број: 04-363-116/15 од 7. децембра 2015. године,  обратило власницима некретнина и корисницима простора у границама обухвата Плана да у року од 15 дана од дана објављивања огласа доставе,  у писаној форми, своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту и објектима у њиховом власништву. Овај позив објављен је у дневном листу „Прес“ дана 9. децембра 2015. године и на ТВ "Канал 3" Прњавор, 5 (пет) пута у периоду од 9. децембра 2015. године до 24. децембра 2015. године. Надаље, Одјељење за просторно уређење Општине Теслић је, као носилац припреме плана, Закључком број: 04-363-116/15 од 8. децембра 2015. године, одредило органе и правна лица од којих је, у току израде измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу, потребно прибавити мишљење на приједлог планских рјешења, те исте позвало да доставе своје приједлоге и сугестије за планска рјешења. Рјешењем број: 01-111-121/15 од 29. децембра 2015. године, које је објављено у "Службеном гласнику Општине Теслић" број 9/15,  Скупштина Општине Теслић је, на приједлог начелника Општине Теслић, именовала Савјет плана за праћење израде измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ  4 у Теслићу. Након тога је, према достављеној документацији, Одјељење за просторно уређење Општине Теслић одржало 15. фебруара 2016. године стручну расправу о преднацрту измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу, и о наведеном сачинило Записник број: 04-363 од 15. фебруара 2016. године, чији је саставни дио списак учесника наведене расправе. Након одржане стручне расправе о преднацрту Плана Одјељење за просторно уређење Општине Теслић, као носилац припреме, донијело је Закључак број: 04-363-116/15 од 25. новембра 2016. године,  којим утврђује нацрт измјене и допуне Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу и исти упућује Скупштини Општине Теслић  на усвајање. У даљем току поступка, према достављеној документацији, Скупштина Општине Теслић је, на сједници одржаној 8. децембра 2016. године, донијела Одлуку о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 12/16), са позивом на  члан 47. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15). Овом Одлуком утврђен је нацрт измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4, у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" бр. 8/10 и 5/12) (тачка I),  одређено вријеме и мјесто излагања Нацрта на јавни увид (тачка IV), утврђена обавеза Одјељења за просторно уређење Општине Теслић, као носиоца припреме Плана, да обавијести јавност и власнике непокретности о мјесту, времену и начину излагања Нацрта на јавни увид, те да по завршетку јавног увида организује стручну расправу о ставовима носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима који су изнесени током јавне расправе на Нацрт (тачка V). Након тога је, према прибављеној документацији, Одјељење за просторно уређење Општине Теслић обавијестило јавност општине Теслић и власнике непокретности у обухвату Плана да се нацрт Плана излаже на јавни увид у периоду од 21. децембра 2016. године до 21. јануара 2017. године, мјесту гдје ће План бити изложен, као и да примједбе, приједлоге и мишљења на планска рјешења могу ставити најкасније до 29. јануара 2017. године. Овај оглас је, према достављеној документацији, објављен у дневном листу "ЕуроБлиц" Бања Лука 12. децембра 2016. године и 4. јануара 2017. године, те ТВ "Канал 3" Прњавор 17. јануара  2017. године и  8. фебруара  2017. године.  Јавна  расправа о нацрту Плана заказана је за 16. фебруар 2016. године, о чему су представници носиоца припреме Плана, носиоца израде Плана, те органи и организације ‒ учесници у току израде Плана, чланови Савјета, власници непокретности у обухвату Плана и друга заинтересована лица обавијештени позивом број: 04-363-116/15 од 9. фебруара 2017. године. Поред наведеног, из достављене документације утврдили смо да  јавна расправа о нацрту измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу одржана 16. фебруара 2017. године, о чему је Одјељење за просторно уређење Општине Теслић сачинило записник број: 04-363-116/15, након чега је Одјељење за просторно уређење Општине Теслић Закључком број: 04-363-116/15 од 27. фебруара 2017. године утврдило приједлог измјене и допуне Регулационог плана  блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу донесена је на сједници Скупштине Општине Теслић одржаној 2. марта 2017. године.

         Имајући у виду садржај иницијативе, те достављену документацију Суд је утврдио  да доносилац акта у поступку доношења оспорене одлуке није поступао сагласно  одредбама Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), којима је прописан поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења. Ово зато што је законом прописан начин припреме и доношења, између осталог, и регулационих планова, који је обавезан и код усвајања њихових измјена и допуна, строго формалан поступак и који, као такав  подразумијева да је орган надлежан за доношење планова обавезан да поступа сагласно законом прописаном поступку, дакле  да није овлашћен да поступа мимо прописане процедуре.

         У конкретном случају Суд је, прије свега,  утврдио да поступак доношења оспореног документа просторног уређења није у сагласности са чланом 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, будући да носилац припреме није Закључком, број: 04.363.116/15 од 9. децембра 2015. године, којим су одређени органи и правна лица од којих ће се у току израде плана прибавити мишљење на планска рјешења, обухватио све органе и правна лица од којих се, сагласно наведеној законској одредби,  обавезно мора прибавити мишљење, односно није одредио правно лице у чијем је дјелокругу сеизмолошка дјелатност. Поред тога, по оцјени Суда, поступак доношења оспореног документа просторног уређења није у сагласности ни са чланом 43. став 1. Закона с обзиром на то да је Скупштина Општине Теслић донијела Рјешење о именовању Савјета на приједлог начелника општине, а не на приједлог носиоца припреме. Такође, Суд је оцијенио да поступак доношења оспореног плана није у сагласности ни са чланом 46. ст. 1. и 2. Закона будући да позиви за стручну расправу о Преднацрту овог документа члановима Савјета, као и носиоцу израде плана, те субјектима предвиђеним чланом 42. став 3. Закона  нису достављени најкасније седам дана прије расправе. Наиме, како из достављене документације произлази, стручна расправа о Преднацрту овог документа је заказана за 15. фебруар 2016. године, а позив за ову расправу је носиоцу израде плана "Атриј" д.о.о Добој достављен 10. фебруара 2016. године, када је достављен и МУП-у РС, Јединици за кординацију - Одјељењу за експлозивне материје и послове заштите од пожара, Одјељењу за стамбено-комуналне послове Општине Теслић, Јавном предузећу комуналних дјелатности "Рад" а.д. Теслић, Телекомуникације РС АД Бања Лука ИЈ Добој, Комуналном предузећу "Комуналац" а.д. Теслић, ЗП "Електро-Добој" а.д. Добој ‒ Радна јединица Теслић, те члану Савјета Љубиславки Вукојевић, док је члану Савјета Жељку Перишићу и Љубинку Тешићу достављен 11. фебруара 2016. године, односно 13. фебруара 2016. године. Што се тиче осталих чланова Савјета ‒ Зорана Васића и Далибора Кнежевића ‒ у достављеној документацији нема доказа да су им позиви за стручну расправу достављени, с тим да је Далибор Кнежевић дописом од 25. јула 2017. године обавијестио Одјељење за просторно уређење Општине Теслић да је примио писмени позив за стручну расправу која је одржана 15. фебруара 2015. године, те јавну расправу која је одржана 16. фебруара 2017. године, али без навођења датума када су му наведени позиви уручени. Осим наведеног, Суд је оцијенио да поступак доношења оспореног плана није у сагласности ни са чланом 48. став 1. Закона, с обзиром на то да  доносилац одлуке није доставио доказ да је носилац израде размотрио све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током јавног увида, те да је, прије утврђивања приједлога оспореног планског рјешења, о њима заузео и образложио свој став и тај став у писаној форми доставио како носиоцу припреме тако и лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења, као ни са чланом 48. став 6. овог закона, будући да није достављен  доказ да је носилац припреме објавио јавни позив за јавну расправу у најмање једном дневном листу доступном на територији цијеле Републике три дана прије и на дан одржавања расправе, којој могу присуствовати сва заинтересована лица.  Будући да давалац иницијативе у овом уставно-судском поступку указује на поменуте незаконитости оспореног Плана, а да доносилац акта није пружио одговарајуће доказе, Суд је оцијенио да оспорена одлука није у сагласности са законом, а чињеница да оспорена одлука није у сагласности са законом чини је неуставном и са становишта члана 108. став 2. Устава, према којој прописи и други општи акти морају бити у саглсности са законом.

         Уставни суд, сагласно члану 115. Устава Републике Српске, није надлежан да оцјењује сагласност оспорене одлуке са Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења ("Службени гласник Републике Српске" број 69/13).

         Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном судуд Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

         На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

          Ову одлуку  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-83/17

29. августа 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
24.6.2019.
Дневни ред 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>