Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
27.11.2019.
Utvrđuje se da  član 8. stav 3. Pravilnika o isplati pogrebnih troškova za umrlog korisnika penzije Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske broj: O- 459/2017 od 29. maja 2017. godine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 82/13 i 103/15).
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 10. Pravilnika o isplati pogrebnih troškova za umrlog korisnika penzije Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske broj: O- 459/2017 od 29. maja 2017. godine u dijelu kojim je propisano: "... objavljivanja na PIO Web servisu."
Podnosilac inicijative: Ljubiša Kobas iz Omarske, Prijedor
Datum podnošenja: 11.10.2018
Datum okončanja postupka: 27.11.2019
Kategorija: Пензијско инвалидско осигурање
27.11.2019.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevik broj: 01-363-3/15 od 27. aprila 2015. godine  („Službeni Bilten Opštine Ugljevik broj“ 3/15).
Podnosilac inicijative: Savo Tomić iz Ugljevika
Datum podnošenja: 22.10.2018
Datum okončanja postupka: 27.11.2019
Kategorija: Акти града/општине
27.11.2019.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika broj 01-01-363-7/13 od 28. februara 2013. godine ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/13).
Podnosilac inicijative: Petar Marković iz Zabrđa, opština Ugljevik
Datum podnošenja: 07.11.2018
Datum okončanja postupka: 27.11.2019
Kategorija: Акти града/општине
27.11.2019.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 3. stav 1. Odluke o komunalnoj naknadi   ("Službeni glasnik Grada Doboj" broj 12/14).
Podnosilac inicijative: Zoran M. Stokić iz Doboja
Datum podnošenja: 11.12.2018
Datum okončanja postupka: 27.11.2019
Kategorija: Комунална накнада
30.10.2019.
Utvrđuje se da član 21. stav 5. i član 22. stav 3. i 5. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17) i Zakonom o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/11).
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 14, člana 20. alineja 2. i člana 24. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" broj 2/18 i 40/18), te člana 1. alineja 3, člana 3. stav 1. alineja 2. i čl. 4, 5, 6. i 8. Metodologije obračuna isporučene toplotne energije – Prilog 1.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 2/18 i 40/18).

Podnosilac inicijative: Partija Sloboda iz Banje Luke, zastupana po advokatu Vanji V. Lakić, i Meliha Filipović iz Banje Luke
Datum podnošenja: 09.03.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Топлотна енергија
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 40. st. 2. i 3, člana 41. st. 2. i 3. i člana 72. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 2/18, 40/18 i 12/19), te člana 32. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 2/18 i 40/18).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. i 4. i člana 28. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 2/18 i 40/18),  tačke  III Zaključka o davanju saglasnosti na visinu tarifinih stavova ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" broj 2/18) i tačke IV Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" broj 2/18).
Podnosilac inicijative: Aleksandar Kisić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 11.04.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Топлотна енергија
30.10.2019.
Utvrđuje se da član 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/18).
Podnosilac inicijative: Siniša Mikić iz Doboja
Datum podnošenja: 30.08.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Катастар
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Tarifnog broja 2. Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Opštine Foča" br. 5/12 i 5/13).
Podnosilac inicijative: Mile Čajević iz Foče
Datum podnošenja: 07.09.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Комуналне таксе
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Opštine Foča“ broj 7/06).
Podnosilac inicijative: Mile Čajević, advokat iz Foče
Datum podnošenja: 10.09.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Акти града/општине
30.10.2019.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti odredaba Tarife republičkih administrativnih taksa, tarifni broj 70. tačke a) i b) Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 100/11, 103/11 i 67/13).
Podnosilac inicijative: Nezavisni univerzitet Banja Luka
Datum podnošenja: 12.09.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Таксе
Strana: 2/109 (ukupno 1082 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>