Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 29. maja 2024. godine, d o n i o  je 

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Cjenovnika svih komunalnih usluga i radova koje pruža JKP „Komvod“ a.d. Brod („Službeni glasnik Opštine Brod“ br. 12/22).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Gordana Cerić iz Broda dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Cjenovnika svih komunalnih usluga i radova koje pruža JKP „Komvod“ a.d. Brod („Službeni glasnik Opštine Brod“ br. 12/22). Davalac inicijative navodi da ima stan u vlasništvu u Brodu, u kojem boravi povremeno, a da naknadu za održavanje mjernog mjesta i paušala za odvoz smeća plaća tokom cijele godine, što dovodi do neosnovanog bogaćenja na strani JKP “Komvod“ a.d. Brod. Pojašnjava da je JKP „Komvod“ a.d. Brod preduzeće čija je djelatnost proizvodnja i isporuka vode, odvođenje ispuštene vode i odvoz kućnog smeća, koje, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, treba da obezbijedi održavanje objekata i opreme koji su zakonom određeni kao komunalni objekti iz cijene komunalnih usluga koje plaćaju korisnici usluga. Slijedom navedenog, po mišljenju davaoca inicijative, ne postoji pravni osnov za uvođenje naknade za održavanje mjernog mjesta, niti paušala za odvoz smeća, zbog čega predlaže da se osporena odluka proglasi neustavnom i nezakonitom. 

Kako data inicijativa nije sadržavala podatke neophodne za vođenje postupka, pred ovim sudom, od davaoca inicijative je dopisom zatraženo da u ostavljenom roku istu uredi na način da navede koje odredbe Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Cjenovnika svih komunalnih usluga i radova koje pruža JKP „Komvod“ a.d. Brod osporava i u odnosu na koje odredbe Ustava Republike Srpske i zakona, te da navede ustavnopravne razloge na kojima zasniva svoju inicijativu. Takođe je zatraženo da navede tačan broj službenog glasnika u kome je osporena odluka objavljena, s obzirom na činjenicu da su u inicijativi navedeni različiti brojevi istog. Istovremeno je upozorena da će ukoliko ne postupi po navedenom Sud donijeti rješenje kojim se inicijativa ne prihvata.

Kako davalac inicijative u ostavljenom roku nije postupio po nalogu Suda, odnosno nije otklonio nedostatke koji onemogućavaju postupanje Suda, Sud je na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) odlučio da datu inicijativu ne prihvati.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK   

                                                                                                             USTAVNOG SUDA

  

                                                                                                             Mr Džerard Selman

Broj: U-52/23

29. maj 2024. godine