Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
30.10.2019.
Utvrđuje se da član 21. stav 5. i član 22. stav 3. i 5. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17) i Zakonom o održavanju zgrada („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/11).
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 14, člana 20. alineja 2. i člana 24. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" broj 2/18 i 40/18), te člana 1. alineja 3, člana 3. stav 1. alineja 2. i čl. 4, 5, 6. i 8. Metodologije obračuna isporučene toplotne energije – Prilog 1.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 2/18 i 40/18).

Podnosilac inicijative: Partija Sloboda iz Banje Luke, zastupana po advokatu Vanji V. Lakić, i Meliha Filipović iz Banje Luke
Datum podnošenja: 09.03.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Топлотна енергија
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 40. st. 2. i 3, člana 41. st. 2. i 3. i člana 72. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 2/18, 40/18 i 12/19), te člana 32. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 2/18 i 40/18).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. i 4. i člana 28. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 2/18 i 40/18),  tačke  III Zaključka o davanju saglasnosti na visinu tarifinih stavova ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" broj 2/18) i tačke IV Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" broj 2/18).
Podnosilac inicijative: Aleksandar Kisić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 11.04.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Топлотна енергија
30.10.2019.
Utvrđuje se da član 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/18).
Podnosilac inicijative: Siniša Mikić iz Doboja
Datum podnošenja: 30.08.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Катастар
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Tarifnog broja 2. Odluke o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Opštine Foča" br. 5/12 i 5/13).
Podnosilac inicijative: Mile Čajević iz Foče
Datum podnošenja: 07.09.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Комуналне таксе
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Opštine Foča“ broj 7/06).
Podnosilac inicijative: Mile Čajević, advokat iz Foče
Datum podnošenja: 10.09.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Акти града/општине
30.10.2019.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti odredaba Tarife republičkih administrativnih taksa, tarifni broj 70. tačke a) i b) Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 100/11, 103/11 i 67/13).
Podnosilac inicijative: Nezavisni univerzitet Banja Luka
Datum podnošenja: 12.09.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Таксе
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti članova 3, 4. i 5. tačka 6. i 7. Zakona o amnestiji ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 61/18).
Podnosilac inicijative: Dako Pikula iz Foče
Datum podnošenja: 27.09.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Закони
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. stav 2. i člana 3. Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 3/18).
Podnosilac inicijative: Milo Đokić iz Donje Trnove
Datum podnošenja: 28.09.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Градско грађевинско зељиште
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 8. stav 3. al. a) i b) i stav 4. Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 17/18, 53/18, 59/18, 112/18 i 17/19).
Podnosilac inicijative: Vanja Lakić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 30.10.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Здравствена заштита
30.10.2019.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti člana 235. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 53/12 i 91/17).
Podnosilac inicijative: Mr Željko Orelj iz Prijedora
Datum podnošenja: 30.10.2018
Datum okončanja postupka: 30.10.2019
Kategorija: Кривично законодавство
Strana: 1/107 (ukupno 1068 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>