Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: UV- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

        Na osnovu Amandmana LXXXII tačka b) stav 5. i 6. na Ustav Republike Srpske, člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 61. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, na sjednici održanoj  3. aprila 2017. godine,  d o n i j e l o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

         Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Odluci o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine pod brojem: 02/1-021-123/17.

 

O b r a z l o ž e  nj  e

 

        Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske dostavila je 27. marta 2017. godine  Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa (u daljem tekstu: Vijeće) akt broj: 03.1/I-122/17, kojim se, saglasno zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda, traži  utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog  interesa bošnjačkog naroda u Odluci o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici, održanoj 9. februara 2017. godine pod brojem: 02/1-021-123/17. Uz navedeni akt dostavljeni su predmetna odluka i Odluka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda broj: 03.2-5-3/17 od 20. februara 2017. godine, te Obrazloženje ove odluke broj: 03.2-5-3/17-1 od 21. februara 2017. godine. U aktu predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske navodi se da je Narodna skupština Republike Srpske na Šesnaestoj sjednici održanoj 9. februara 2017. godine izglasala osporenu odluku. Takođe je navedeno da je Klub delegata bošnjačkog naroda svojim aktom broj: 03.2-5-3/17  od 20. februara 2017. godine pokrenuo proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda smatrajući da se ovom odlukom ugrožavaju vitalni nacionalni interesi bošnjačkog naroda. S obzirom na to da Vijeće naroda Republike Srpske, na Petnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 14. marta 2017. godine, nije postiglo saglasnost svih klubova u Vijeću naroda na uloženu Odluku o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa i da Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda, na Trinaestoj sjednici, održanoj 24. marta 2017. godine, nije usaglasila tekst osporene odluke ‒ predlažu da Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odluči da li je ovim aktom povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.  

         U prilogu akta predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske, pored navedenog, dostavljeni su i izvodi iz stenograma sa: Šesnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 9. februara 2017. godine; Petnaeste sjednice Vijeća naroda Republike Srpske, održane 14. marta 2017. godine i Trinaeste sjednice Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske, održane 24. marta 2017. godine.

         Na osnovu navedenog akta predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske kao i priložene dokumentacije, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa utvrdilo  je da je za zahtjev za pokretanje postupka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u osporenoj odluci glasalo svih osam delegata Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, da se glasalo  po  proceduri  za zaštitu vitalnog interesa, ali da povodom ovog pitanja nije postignuta saglasnost svih klubova konstitutivnih naroda u Vijeću naroda, kao ni saglasnost Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske.

        Pored navedenog, Vijeće je utvrdilo da je u obrazloženju Odluke o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, između ostalog, navedeno  da Klub delegata bošnjačkog naroda smatra da je Narodna skupština aktivnostima u smislu donošenja, pored ostalih, osporene odluke povrijedila pravo bošnjačkog naroda na jednak i ravnopravan pristup obrazovanju, vjeroispovijesti, jeziku, njegovanju kulture, tradicije i kulturnog nasleđa. S tim u vezi u obrazloženju se ističe da je Narodna skupština Republike Srpske  aktima  koji  se  tiču aktivnosti u vezi sa referendumom i obilježavanjem 9. januara kao Dana Republike Srpske, mimo volje bošnjačkog naroda i uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da je 9. januar kao Dan Republike Srpske neprihvatljiv za druga dva konstitutivna naroda, te Odluci o obustavi primjene Odluke o raspisivanju republičkog referenduma ‒ povrijedila pravo bošnjačkog naroda da ravnopravno učestvuje u predlaganju i utvrđivanju datuma koji bi se obilježavao kao dan entiteta i koji bi odražavao volju svih konstitutivnih naroda i građana u entitetu Republike Srpska.

        Odluku o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, Narodna skupština Republike Srpske je izglasala na Šesnaestoj sjednici, održanoj 9. februara 2017. godine, pod brojem 02/1-021-123/17, na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske,  člana 182. i člana 186. st. 1. i 2.  Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), a u vezi sa članom 19. stav 5. Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/10), nakon razmatranja Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: „Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske". Članovima 1. i 2. ove odluke propisano je da predsjedniku i članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, imenovanim Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj 02/1-021-896 od 15. jula 2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 68/16), prestaje mandat konstatovanjem rezultata referenduma od strane Narodne skupštine Republike Srpske i da ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

        Vijeće za zaštitu vitalnog interesa ovog suda  je, prije svega, razmotrilo pravnu prirodu predmetnog akta Narodne skupštine Republike Srpske, budući da ova činjenica, po ocjeni Vijeća, predstavlja prethodno pitanje od kojeg zavisi postojanje procesnih pretpostavki za zasnivanje nadležnosti Ustavnog suda, pa time i Vijeća za zaštitu vitalnog interesa.

         Članom 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) propisano je da se odluka donosi kao akt izvršavanja prava i dužnosti Narodne skupštine, kao izvršni propis, ili kao akt regulisanja unutrašnje organizacije i odnosa u Narodnoj skupštini (stav 1), te da se odlukom odlučuje o izboru, imenovanju i razrješenju, o potvrdi ili o davanju saglasnosti na akte organizacija i zajednica, kao i o drugim poslovima iz nadležnosti Narodne skupštine utvrđenim Ustavom i ovim poslovnikom (stav 2).

         U konkretnom slučaju, iz samog sadržaja predmetne odluke proizlazi da ovaj  akt ne sadrži norme opšteg karaktera, niti na opšti način uređuju neke odnose, vec se  istim samo konstatuje  da predsjedniku i članovima u Republičkoj komisiji za sprovođenje referenduma  prestaje mandat konstatovanjem rezultata referenduma od strane Narodne skupštine Republike Srpske.

          Imajući u vidu odredbe članova 115. i 116. stav 2. Ustava Republike Srpske, te Amandmana LXXXVIII tačka 1. i 2. na Ustav, kojim su propisane nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske i Vijeća za zaštitu vitalnog interesa ovog Suda, te činjenicu da osporena odluka  nema karakter opšteg akta, Vijeće je  utvrdilo  da nije nadležno da razmatra predmetni akt.

 

          Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

 

          Ovo rješenje donijelo je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa u sastavu: predsjedavajući Vijeća Zlatko Kulenović, predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Amor Bukić, Vojin Bojanić, prof. dr Duško Medić i Irena Mojović.

Broj: UV-2/17

3. aprila 2017. godine 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

Ustavnog suda Republike Srpske

Zlatko Kulenović, s.r.

 

 

 

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>