Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: UV- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Na osnovu Amandmana LXXXII tačka b) st. 5. i 6. na Ustav Republike Srpske, člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 60. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, na sjednici održanoj 15. jula 2020. godine, d o n i j e l o  j e

 

O  D  L  U  K  U

 

           Utvrđuje se da Odlukom o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-433/20, Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-434/20, Odlukom o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-435/20 i Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-436/20 koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trinaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.   

 

                                                             O b r a z l o ž e nj e

 

           Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske dostavila je 15. juna 2020. godine Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa (u daljem tekstu: Vijeće) akte br: 03.1/I-281/20, 03.1/I-282/20, 03.1/I-283/20 i 03.1/I-284/20, svi od 15. juna 2020. godine, kojima se, saglasno zahtjevima Kluba delegata bošnjačkog naroda, traži utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Odluci o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-433/20, Odluci o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-434/20, Odluci o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-435/20 i Odluci o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-436/20 koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 23. maja 2020. godine. Uz navedene akte dostavljene su predmetne odluke, Odluka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda broj: 03.2-5-75/20 od 2. juna 2020. godine, te Obrazloženje ove odluke sa amandmanima broj: 03.2-5-75/20-1 od 8. juna 2020. godine. U aktima predsjedavajuće Vijeća naroda se navodi da je Narodna skupština Republike Srpske na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 23. maja 2020. godine izglasala Odluku o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-433/20, Odluku o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-434/20, Odluku o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-435/20 i Odluku o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-436/20, te su, saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, ove odluke dostavljene na razmatranje Vijeću naroda Republike Srpske. Klub delegata bošnjačkog naroda je pomenutim aktom odlučio da pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, jer smatra da je ovim odlukama povrijeđen vitalni nacionalni interes tog naroda. S obzirom na to da Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost svih klubova povodom predmetnih odluka, kao ni Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda, pitanje je proslijeđeno Ustavnom sudu Republike Srpske ‒ Vijeću za zaštitu vitalnog interesa da odluči da li je navedenim odlukama povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Uz navedene akte predsjedavajuće Vijeća naroda od 15. juna 2020. godine, Sudu je dostavljen izvod iz stenograma sa Trinaeste posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održane održane 20, 21, 22. i 23. maja 2020. godine (dio koji se odnosi na predmetne odluke), izvod iz stenograma sa Osme sjednice Vijeća naroda Republike Srpske održane 10. juna 2020. godine (dio koji se odnosi na pomenute odluke), te izvod iz stenograma sa Treće sjednice Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske, održane 15. juna 2020. godine (dio koji se odnosi na usaglašavanje stavova povodom izglasanih odluka).

S obzirom na činjenicu da je u konkretnim ustavnopravnim stvarima podneseno više zahtjeva za pokretanje postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa u pogledu akata istog donosioca i sa istim obrazloženjem o povredi Ustava Republike Srpske, te da su se time ispunili uslovi za spajanje ovih zahtjeva i vođenje jedinstvenog postupka, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa je, saglasno članu 9. st. 2. i 3. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), rješenjem broj UV-7/20 od 17. juna 2020. godine, odlučilo da spoji postupke po zahtjevima br. UV-7/20, UV-8/20, UV-9/20 i UV-10/20, te da vodi jedinstven postupak pod brojem UV-7/20.

Odlučujući o prihvatljivosti zahtjeva, Vijeće je rješenjem broj UV-7/20 od 22. juna 2020. godine utvrdilo da su prihvatljivi zahtjevi Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Odluci o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-433/20, Odluci o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-434/20, Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-435/20 i Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-436/20 koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trinaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. maja 2020. godine.

Saglasno članu 50. stav 2. i 3. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 114/12 i 29/13), Vijeće je Klubu delegata srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, Klubu delegata hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske kao i Narodnoj skupštini Republike Srpske dostavilo na odgovor pomenuto rješenje o prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda.                                                                                                                                                

Klub delegata srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske i Klub delegata hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske nisu dali odgovor na rješenje o prihvatljivosti zahtjeva.

U odgovoru Narodne skupštine Republike Srpske na rješenje o prihvatljivosti predmetnog zahtjeva, koji je dostavljen 30. juna 2020. godine, navodi se da isti nije, ni sa formalnog ni sa materijalno-pravnog aspekta, utemeljen na Ustavu. Imajući u vidu formalnopravni aspekt ovog postupka, donosilac osporenog akta, pored ostalog, ističe da je Klub delegata bošnjačkog naroda iznio nepotpun i nejasan zahtjev čime je unaprijed isključio mogućnost usaglašavanja teksta osporenih odluka pred Zajedničkom komisijom Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske, kao i da ovaj klub zloupotrebljava institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa, jer svojim zahtjevom, u suštini, osporava ustavnost predmetnih odluka. U odgovoru se argumentuje da ni narodni poslanici, ni delegati Vijeća naroda ne mogu mijenjati uredbe sa zakonskom snagom jer ih je donijela predsjednica Republike, zbog čega ovi akti ni ne mogu biti predmet usaglašavanja Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske. Saglasno svojim ustavnim ovlašćenjima, Narodna skupština samo potvrđuje uredbe sa zakonskom snagom u identičnom tekstu koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Zakonodavac nadalje ističe: da se u konkretnom predmetu, ni u materijalnopravnom smislu, ne radi o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u smislu Amandmana LXXVII na Ustav kojim je dopunjen član 70. Ustava, da je nedopustivo da se Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda postavlja u ulogu zaštitnika interesa Bosne i Hercegovine, da iz podnesenog zahtjeva nije vidljivo na koji način je povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, da Bošnjacima nije uskraćeno pravo da učestvuju u donošenju predmetnih odluka, da pomenuti klub na vještački način pravi vezu između odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i konkretnog predmeta, što ne može biti predmet razmatranja pred Vijećem za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda, da se pojedini navodi o povredi vitalnog nacionalnog interesa odnose na rješenja sadržana u uredbama sa zakonskom snagom koje je donijela predsjednica Republike Srpske, a koja rješenja nisu sadržana u osporenim odlukama Narodne skupštine, da osporene odluke i ne sadrže norme kojima bi, potencijalno, mogao biti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, niti sadrže odredbe kojima se diskriminišu ili favorizuju pripadnici bilo kojeg naroda, te da nemaju nacionalni predznak već se odnose na sve građane.

Odluku o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača broj: 02/1-021-433/20 donijela je Narodna skupština Republike Srpske na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 81. stav 2. Ustava Republike Srpske, te čl. 182, 186. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17). Ovom odlukom je propisano: da se potvrđuje Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 01-020-1327/20 od 30. aprila 2020. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/20) (tačka I), da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“ (tačka II).

Odluku o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača broj: 02/1-021-434/20 donijela je Narodna skupština Republike Srpske na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 109. Ustava Republike Srpske, te čl. 182, 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17). Ovom odlukom je propisano: da je u postupku donošenja Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko – Rača utvrđeno da postoje naročito opravdani razlozi da navedena odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja (tačka I), da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske (tačka II).

Odluku o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-435/20 donijela je Narodna skupština Republike Srpske na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 81. stav 2. Ustava Republike Srpske, te čl. 182, 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11 i 34/17). Ovom odlukom je propisano: da se potvrđuje Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko – Rača broj: 01-020-1328/20 od 30. aprila 2020. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 42/20) (tačka I), da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske (tačka II).

Odluku o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒Brčko i Brčko ‒ Rača broj: 02/1-021-436/20 donijela je Narodna skupština Republike Srpske na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 109. Ustava Republike Srpske, te čl. 182, 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17). Ovom odlukom je propisano da je u postupku donošenja Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko – Rača utvrđeno da postoje naročito opravdani razlozi da navedena odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja (tačka I), da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske (tačka II).

U postupku ocjenjivanja da li je osporenim odlukama došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda Vijeće je imalo u vidu da u skladu sa članom 70. stav 1. tačka 2. Ustava Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte, kao i da saglasno članu 81. stav 3. koji je izmijenjen Amandmanom CIX na Ustav, predsjednik Republike za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglase institucije Bosne  i Hercegovine,  ako Narodna skupština ne može da se sastane, na prijedlog Vlade ili po sopstvenoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, donosi uredbe sa zakonskom snagom i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere, koje bira, odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština, te da, u skladu sa stavom 2. ovog člana koji je zamijenjen tačkom 2. Amandmana XXXV na Ustav, ove uredbe odnosno odluke o imenovanju i razrešenju, predsjednik Republike podnosi na potvrdu Narodnoj skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Takođe, Vijeće je imalo u vidu član 5. stav 1. alineja 2. Ustava, prema kojem se ustavno uređenje Republike temelji na obezbjeđivanju nacionalnih ravnopravnosti i zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Pored toga, Vijeće je imalo u vidu da je zaštita vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda utvrđena članom 70. Ustava, koji je dopunjen Amandmanom LXXVII na Ustav Republike Srpske, kao princip zaštite određenog kruga kolektivnih prava, kao što su ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti, identitet jednog konstitutivnog naroda, ustavni amandmani, organizacija organa javne vlasti, jednaka prava u procesu donošenja odluka, obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno nasljeđe, teritorijalna organizacija, sistem javnog informisanja i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Vijeću naroda.

Razmatrajući ovaj zahtjev Vijeće je konstatovalo da je u Obrazloženju Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda sa amandmanima, navedeno da Klub delegata bošnjačkog naroda smatra da su odlukama Narodne skupštine Republike Srpske kojima se potvrđuju odluke predsjednika Republike Srpske direktno povrijeđeni identitet konstitutivnog bošnjačkog naroda te teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, čime je povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda u smislu člana 70. stav 6. al. 2. i 9. Ustava Republike Srpske. Naime, kako se ističe u ovom obrazloženju, Bošnjaci svoj identitet vezuju za Bosnu u Hercegovinu i smatraju je svojim nacionalnim interesom, a ista se, predmetnim odlukama i s njima povezanim uredbama, napada i negira, čime se napada i negira identitet bošnjačkog naroda. Osporene odluke i s njima povezane uredbe negiraju Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Ustav Bosne i Hercegovine i to u kontekstu kontinuiteta, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine, te njenih nadležnosti, kao i podjele nadležnosti između države i entiteta. Pored toga, u kontekstu propisivanja iz člana 1. stav 15. Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko – Rača, a na koje propisivanje je Klub delegata bošnjačkog naroda uložio amandman, ističe se da je navedeni akt u cjelini u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, određenim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, jer omogućava indirektan pranos vlasništva sa države na entitete što vrijeđa vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. 

U postupku odlučivanja u meritumu Vijeće je, prevashodno, imalo u vidu u odgovoru Narodne skupštine izraženu argumentaciju prema kojoj se nisu stekli formalnopravni uslovi za razmatranje osporenih odluka. U ovom kontekstu, Vijeće je utvrdilo da je o pitanjima formalnopravne prirode odlučeno u postupku prihvatljivosti zahtjeva za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda, te se ova argumentacija ne može isticati ni razmatrati u postupku donošenja meritorne odluke.

Na osnovu navedenih ustavnih odredaba, sadržaja osporenih odluka i navoda Kluba delegata bošnjačkog naroda, te navoda iz odgovora Narodne skupštine, Vijeće je utvrdilo da se odredbe osporenih odluka jednako odnose na svakog građanina Republike i da ne sadrže nacionalne odrednice, usljed čega se ne mogu dovesti u vezu s povredom vitalnih nacionalnih interesa konstitutativnih naroda definisanih Amandmanom LXXVII na Ustav Republike Srpske, kojim je dopunjen član 70. Ustava.

Imajući u vidu predmet regulisanja osporenih odluka Vijeće je ocijenilo da se  istima ne daje prednost nekom konstitutivnom narodu, niti se prave bilo kakve razlike među njima. Osporenim odlukama se, naime, potvrđuju uredba sa zakonskom snagom i odluka o njenom ranijem stupanju na snagu, te se utvrđuju razlozi da pomenute odluke o potvrđivanju  ranije stupanje na snagu. Propisivanje na koje ukazuje podnosilac zahtjeva, a koje se tiče imovine Bosne i Hercegovine, njenog kontinuiteta, suvereniteta, teritorijalnog integriteta,  političke nezavisnosti, kao i njenih nadležnosti, nije sadržano u osporenim aktima.

Prema ocjeni Vijeća, navodi podnosioca zahtjeva sadržani u Obrazloženju Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa kojima se problematizuje uticaj osporenih odluka na državna obilježja Bosne i Hercegovine, ne mogu se dovesti u vezu sa Ustavom Republike Srpske utvrđenim institutom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zbog čega ne mogu biti predmet razmatranja pred ovim vijećem.

S obzirom na to da je u nadležnosti Vijeća da odlučuje isključivo o tome da li se, u smislu odredaba Ustava Republike Srpske, rješenjima iz osporenih akata Narodne skupštine Republike Srpske, vrijeđa vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda, navodi podnosioca zahtjeva kojima se osporenim odlukama, ali i uredbama koje su, kako se navodi, "sa njima u vezi", negiraju Ustavni sud i Ustav Bosne i Hercegovine, kao ni navodi o suprotnosti Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko – Rača, sa Ustavom Bosne i Hercegovine, određenim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, nisu od značaja za postupanje ovog vijeća.

Uzimajući u obzir izloženo, Vijeće je ocijenilo da sadržaj Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-433/20, Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-434/20, Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko - Rača, broj: 02/1-021-435/20 i Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o potvrđivanju Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje ‒ Brčko i Brčko ‒ Rača, broj: 02/1-021-436/20 koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trinaestoj posebnoj sjednici, održanoj 23. maja 2020. godine, ne predstavlja povredu vitalnog nacionalnog interesa nijednog konstitutivnog naroda, u konkretnom slučaju bošnjačkog konstitutivnog naroda. 

            Na osnovu izloženog Vijeće je odlučilo kao u izreci ove odluke.

           Ovu odluku Vijeće za zaštitu vitalnog interesa donijelo je u sastavu: predsjedavajući Vijeća Vojin Bojanić, predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić i Irena Mojović.

Broj: UV-7/20

15. jula 2020. godine 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

Ustavnog suda Republike Srpske

Vojin Bojanić s.r.

 

 

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>