Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: UV- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

          Na osnovu Amandmana LXXXII tačka b) st. 5. i 6. na Ustav Republike Srpske, člana 115. Ustava Republike Srpske i člana 61. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 104/11 i 92/12), Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, na sjednici održanoj 4. decembra 2017. godine, d o n i j e l o  je

 

R J E Š E Nj E  

 

         Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Rezolucijom o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine, pod brojem: 02/1-021-1094/17.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske dostavila je 27. novembra 2017. godine Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljem tekstu: Vijeće) akt broj 03.1/I-370/17 od 27. novembra 2017. godine, kojim se, na osnovu zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda, traži utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine, pod brojem: 02/1-021-1094/17 (u daljem tekstu: Rezolucija). Uz navedeni akt dostavljena je Rezolucija, Odluka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda broj: 03.2-5-31/17, od 27. oktobra 2017. godine, kao i Obrazloženje ove odluke broj: 03.2-5-31/17-1, od 02. novembra 2017. godine. U aktu predsjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske navodi se da je Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici održanoj 18. oktobra 2017. godine izglasala osporenu Rezoluciju. Takođe je navedeno da je Klub delegata bošnjačkog naroda svojim aktom broj: 03.2-5-31/17, od 27. oktobra 2017. godine, pokrenuo proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, smatrajući da se ovom rezolucijom ugrožavaju vitalni nacionalni interesi bošnjačkog naroda. S obzirom na to da Vijeće naroda Republike Srpske na Šesnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 16. novembra 2017. godine, nije postiglo saglasnost svih klubova u Vijeću naroda povodom Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Rezolucijom i da Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda, na Četrnaestoj sjednici koja je održana 23. novembra 2017. godine, nije usaglasila tekst Rezolucije, predlažu da Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odluči o prihvatljivosti i o meritumu u vezi sa Rezolucijom, odnosno da li je ovom Rezolucijom povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

       U prilogu akta presjedavajuće Vijeća naroda Republike Srpske, pored navedenog, dostavljeni su i izvodi iz stenograma sa Dvadeset druge redovne sjednice Narodne skupštine, sa Šesnaeste redovne sjednice Vijeća naroda Republike Srpske i sa Četrnaeste sjednice Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske.

        Vijeće je na osnovu navedenog akta i priložene dokumentacije utvrdilo da je za zahtjev za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja vitalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda, u vezi sa Rezolucijom, glasalo svih osam delegata Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, da se glasalo po principu vitalnog interesa, ali da povodom ovog pitanja nije postignuta saglasnost svih klubova konstitutivnih naroda u Vijeću naroda, kao ni saglasnost Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske.

      Pored navedenog, Vijeće je utvrdilo da je u Obrazloženju Odluke o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Rezolucijom, pored ostalog, navedeno: da Klub delegata bošnjačkog naroda smatra da Narodna skupština Republike Srpske, donoseći Rezoluciju, izlazi izvan okvira svojih ustavnih nadležnosti i preuzima nadležnost Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čije su nadležnosti, između ostalog i pitanja odbrane, bezbjednosti, kao i pristupanje vojnim savezima; da se navedenim, po njihovom mišljenju, povređuje vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda u Republici Srpskoj u smislu člana 70. stav 6. alineja 3.-ustavni amandmani; da ustavni amandmani, a konkretno amandman CVII, govori o prestanku nadležnosti entiteta po pitanju bezbjednosti i vojske, a da su te nadležnosti na nivou države Bosne i Hercegovine; da Narodna skupština, bez ustavnog osnova za donošenje ove rezolucije, pokušava preuzeti nadležnost države Bosne i Hercegovine i takvim stavom obavezati Vladu i sve druge organe i institucije Republike Srpske da preuzmu aktivnosti na realizaciji politike sadržane u tekstu Rezolucije, kao i to da se ovom rezolucijom, koju smatraju pravno-političkim aktom sa, kako je navedeno, mnoštvom pravnih nedostataka i proizvoljnih tumačenja, svi prethodno doneseni akti koji se odnose na punopravno članstvo u vojnim savezima stavljaju van snage, odnosno prestaju da važe. Pored navedenog, ističu da je Rezolucija usmjerena na rušenje suverene države Bosne i Hercegovine, da povređuje vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda i da su njene odredbe u direktnoj suprotnosti sa ustavnim nadležnostima, zakonima i pravnim aktima institucija Bosne i Hercegovine. Na osnovu navedenog, smatraju da je Rezolucija neprihvatljiva za bošnjački narod, te da je u cijelosti osporavaju zbog nemogućnosti da se  amandmanima popraviti tekst ovog akta.

       Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici održanoj 18. oktobra 2017. godine, pod brojem: 02/1-021-1094/17, donesena je na osnovu člana 68. i 70. Ustava Republike Srpske i čl. 182. i 184. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17). Ovom rezolucijom se, pored ostalog, konstatuje: da je Republika Srpska trajno opredijeljena za poštovanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine; da se Dejtonski sporazum, koji je dio međunarodnog prava, i njegovi aneksi, kao provedbeni sporazumi mogu mijenjati samo uz sporazume strana, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine; da je po Ustavu Republika Srpska jedinstven i nedjeljiv ustavnopravni entitet u sastavu Bosne i Hercegovine, da samostalno obavlja ustavne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije koje nisu izričito Aneksom 4. Ustava BiH dodijeljene institucijama Bosne i Hercegovine; da je teritorija Republike Srpske jedinstvena, nedjeljiva i neotuđiva u skladu sa članom 3. i Aneksom 2. Dejtonskog sporazuma i da je Republika Srpska opredijeljena da svaki budući status koordiniše sa Republikom Srbijom kao potpisnicom Dejtonskog sporazuma, te da, u skladu sa tim, donosi odluku o proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske u odnosu na postojeće vojne saveze. Narodna skupština, takođe ovom rezolucijom, traži da svi organi i institucije Republike Srpske provode ovu rezoluciju, primjenjujući ustavne nadležnosti Republike, da svi predstavnici iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, kao i njeni predstavnici u međunarodnim organizacijama i forumima, poštuju Rezoluciju i da Vlada i svi drugi organi i institucije obavještavaju Narodnu skupštinu o aktivnostima koje preduzimaju na sprečavanju pokušaja kršenja Dejtonskog sporazuma i Ustava Republike, te da prestaju da važe prethodno doneseni akti Narodne  skupštine Republike Srpske koji se odnose na punopravno članstvo u vojnim savezima.

        Vijeće je, prije svega, razmatralo pravnu prirodu Rezolucije, s obzirom na to da ova činjenica, po ocjeni Vijeća, predstavlja prethodno pitanje od kojeg zavisi postojanje procesnih pretpostavki za zasnivanje nadležnosti Ustavnog suda i Vijeća za zaštitu vitalnog interesa, za odlučivanje u konkretnom predmetu.

    Članom 184. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17) propisano je da se rezolucijom ukazuje na stanje i probleme u određenoj oblasti društvenog života, utvrđuje politika koju treba sprovoditi u toj oblasti i daju smjernice za sprovođenje te politike, odnosno predviđaju mjere za njeno sprovođenje.

    Imajući u vidu navedeno, Vijeće je utvrdilo da iz sadržaja Rezolucije proizlazi da se ovim aktom izražava politički stav Narodne skupštine u pogledu navedenih pitanja, koja takođe spadaju u pitanja  političke prirode. Naime, Vijeće je utvrdilo da se sadržajem Rezolucije potvrđuje da je Republika Srpska trajno opredijeljena za poštovanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i potvrđuje da je Dejtonski sporazum dio međunarodnog prava i da se njegovi aneksi i provedbeni sporazumi mogu mijenjati samo uz sporazume strana Republike Srpske i Federacije BiH i ukazuje na politiku koju treba da sprovode Vlada Republike Srpske i svi drugi organi i institucije Republike Srpske, predstavnici iz Republike Srpske i zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici Republike Srpske u međunarodnim organizacijama i forumima, po pitanju zaštite ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, primjenjujući ustavne nadležnosti Republike. S obzirom na to da se Rezolucijom utvrđuje politika koju treba sprovoditi u određenoj oblasti i daju smjernice za sprovođenje te politike, odnosno predviđaju mjere za njeno sprovođenje, Vijeće je ocijenilo da Rezolucija ni po sadržini ni po formi nema karakter pravnog akta, o kome ono odlučuje.     

U smislu člana 115. Ustava, Vijeće je utvrdilo da razmatranje osporenog akta nije u njegovoj nadležnosti.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.    

Ovo rješenje Vijeće za zaštitu vitalnog interesa donijelo je u sastavu: predsjedavajući Vijeća Zlatko Kulenović, predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Amor Bukić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: UV-8/17

4. decembra 2017. godine 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

Ustavnog suda Republike Srpske

Zlatko Kulenović, s.r.

 

 

 

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>