Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tač. a) i g) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 31. januara 2024. godine, d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje saglasnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19) sa članom 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 82/13, 96/13, 103/15, 111/21, 15/22 i 132/22) i članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/06 i 66/16). 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Jovan Dragić iz Ugljevika dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19). U inicijativi se navodi da predmetna zakonska odredba nije u saglasnosti sa članom 10. Ustava Republike Srpske, jer se osporenim propisivanjem policijski službenici stavljaju u povoljniji položaj od ostalih zaposlenih građana prilikom utvrđivanja koeficijenta za određivanje visine penzije. Pored toga, davalac inicijative smatra da je navedena norma osporenog zakona u suprotnosti sa članom 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 82/13, 96/13, 103/15, 111/21, 15/22 i 132/22) i članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/06 i 66/16). Slijedom navedenog, predlaže da Sud, nakon sprovedenog postupka, utvrdi da osporena zakonska odredba nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

U toku postupka Sud je utvrdio da Rješenjem ovog suda broj U-91/19 od 28. oktobra 2020. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 110/20) nije prihvaćena inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19), jer je Sud ocijenio da osporenim propisivanjem nije narušeno načelo ravnopravnosti iz člana 10. Ustava Republike Srpske.

Imajući u vidu navedeno, odnosno da je Ustavni sud Republike Srpske već odlučivao o ustavnosti osporene zakonske odredbe, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti ove norme.

Pored toga, uzimajući u obzir odredbu člana 115. Ustava, kojom je utvrđena nadležnost Ustavnog suda, tako što je propisano da ovaj sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 94/12) odlučio da ne prihvati inicijativu za ocjenjivanje saglasnosti osporenog člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19) sa članom 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 82/13, 96/13, 103/15, 111/21, 15/22 i 132/22) i članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/06 i 66/16).

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

   

  

                                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                                               USTAVNOG SUDA

     

                                                                                                              Mr Džerard Selman

 

 

 Broj: U-24/23                                                                                                

 31. januar 2024. godine                                                                                        

 

 

 

 

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>