Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. априла 2023. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањој Луци („Службени гласник Града Бања Лука“ број 18/22).

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Ранко Паспаљ из Бање Луке и „ПАСПАЛЈ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Приједор, које заступа Предраг Барош, адвокат из Бање Луке, поднијели су Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањој Луци број 22-013-218/22 од 28. априла 2022. године („Службени гласник Града Бања Лука“ број 18/22), коју је донијела Скупштина Града Бања Лука. У приједлогу се наводи да тачка IV став 1. ове одлуке, којим је прописан рок за израду Преднацрта плана није у сагласности са чланом 40. став 3. тачка д) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), јер овај рок није прецизно утврђен. Поред тога, мишљења су да је прописивање из става 2. ове тачке, према којем Приједлог плана утврђују носилац припреме плана и градоначелник, те га достављају Скупштини Града на усвајање, супротно одредби члана 50. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу, јер према овој законској одредби, само носилац припреме плана утврђује приједлог документа просторног уређења. У приједлогу се, надаље, износи став да одредбом тачке В Одлуке није одређен садржај плана, како је то предвиђено чланом 40. став 3. тачка ђ) Закона о уређењу простора и грађењу, већ се доносилац овог акта само паушално позвао на одредбе прописа који уређују питање садржаја регулационог плана. Поред наведеног, предлагачи наводе да оспорена тачка VII ове одлуке не садржи начин на који ће бити обезбијеђена средства за израду, измјену или допуну предметног регулационог плана.

У одговору на приједлог који је доставила Скупштина Града Бања Лука наводи се да је приједлог неоснован, те да је оспорена одлука у цијелости сагласна са чланом 40. Закона о уређењу простора и грађењу и чланом 108. Устава Републике Српске. Доносилац ове одлуке истиче да су у тачки IV јасно дефинисани рокови појединих фаза израде предметног документа просторног уређења, те да се одлуком о приступању изради документа просторног уређења не одређује садржај планског акта, јер је исти одређен, односно прописан, одредбама Правилника о начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“ број 69/13). У одговору се такође наводи да је оспореном одлуком дефинисано да ће средстава за израду плана и трошкове у поступку његовог доношења обезбиједити Град Бања Лука, те се указује на релевантне одредбе члана 59. Закона о локалној самоуправи, којим су прописане надлежности градоначелника, односно предвиђено је да градоначелник предлаже одлуке и друга општа акта скупштини, те подноси скупштини на усвајање, између осталог, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем.   

Оспорену Одлуку о измјени дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањој Луци број 22-013-218/22 од 28. априла 2022. године („Службени гласник Града Бања Лука“ број 18/22), донијела је Скупштина Града Бања Лука на основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 14/18 и 9/19). Овом одлуком прописано је: да се приступа изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањој Луци („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 22/13, 39/16, 23/17, 51/17, 40/18, 24/19 и 5/20), одређен је простор који ће бити обухваћен Планом (тачка I); дефинисан је плански период (тачка II); утврђене су смјернице за израду плана (тачка III); прописани су рок за израду Преднацрта плана и рок у којем ће Приједлог плана бити достављен Скупштини Града на усвајање (тачка IV); начин на који је одређен садржај плана (тачка V); мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта на јавни увид и трајање увида (тачка VI); начин обезбјеђивања средстава (тачка VII); носилац припреме плана и носилац израде (тачка VIII); те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бања Лука“ (тачка IX).

Разматрајући оспорену одлуку, Суд је, прије свега, утврдио да без обзира на њен назив који гласи “Одлука о измјени дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањој Луци“ у суштини се ради о одлуци о приступању изради измјене дијела наведеног регулационог плана, што јасно произлази из преамбуле овог акта, у којој је као правни основ за његово доношење означен члан 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), који се односи на одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења. Поред тога, и садржај ове одлуке упућује на закључак да се ради о приступању изради измјене дијела регулационог плана, јер је тачком И став 1. предметне одлуке, прописано да се „приступа изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањој Луци...“.

Имајући у виду ову чињеницу, Суд је оцијенио да је оспорена одлука акт темпоралног карактера, са временски ограниченим дејством, које се исцрпљује извршењем радњи које су овим актом одређене. Одлука о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења, коју доноси надлежна скупштина, је први, почетни акт у поступку припреме, израде и доношења документа просторног уређења за чију оцјену уставности и законитости је, када буде усвојен и ступи на снагу, надлежан Уставни суд. У оквиру тог поступка се може оцјењивати и одлука о приступању изради тог акта, која је једна од његових Законом прописансих фаза. По свом садржају, оспорена одлука је, превасходно, технички, процесни акт, којим се одређује извршење конкретних радњи, те стога, као такав, у тој фази поступка не подлијеже уставносудској контроли, у смислу члана 115. Устава Републике Српске.

Како је, у конкретном случају, евидентно да је поступак припреме и доношења измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањој Луци у току, Суд је одлучио да на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одбаци овај приједлог, јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање о уставности и законитости оспорене одлуке.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.                                                        

Број: У-31/22

26. априла 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
10.6.2024.
Саопштење за јавност са 151. и 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС

7.6.2024.
Дневни ред 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.6.2024.
Дневни ред 151. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

29.5.2024.
Саопштење за јавност са 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.5.2024.
Дневни ред 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>