Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

  Број: СУ-58/24                                                                                            

  Бања Лука, 20. фебруар 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       

              На основу члана 70. ст. 1, 2, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 16. став 2.  Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-36/23, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга чишћења пословних просторија Уставног суда Републике Српске  у 2024. години, број СУ-28/24 од 31. јануара 2024. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 20. фебруара 2024. године,  д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

  ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У ОБЈЕКТУ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Perfect clean“ д.о.о. Бања Лука, број понуде: 23/24 од  09.02.2024. године, за набавку услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) Уставног суда Републике Срспке за 2024. годину.
  2. Са понуђачем „Perfect clean“ д.о.о. Бања Лука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Срспке за 2024. годину у износу од 29.990,00 KM без ПДВ-а, односно 35.088,30 КМ са ПДВ-ом.
  3. Набавка и плаћање наведене услуге од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

  О б р а з л о ж е њ е

          Уставни суд Републике Српске донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке за 2024. годину, број СУ-28/24 од 31. јануара 2024. године. Након истицања Обавјештења о набавци, број 895-7-2-8-3-4/24 и Тендерске документације број: СУ-36/24, на Порталу јавних набавки 1. фебруара 2024. године, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку тражене услуге. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

          1.“STUDIO BEE“ Banja Luka, JIB 4511642610006;

          2.„VISOKI SJAJ“ PRIJEDOR, JIB4510684160004;

          3.“PERFECT CLEAN” DOO BANJA LUKA, JIB 4404391530007;

          4.“RADIKS TIM” BANJA LUKA, JIB 4404303340007;

          5.“BBS EUROPE” Istočno Sarajevo, JIB 4403188520008;

          6.“TOP-FIT”  DOO ČELINC-Banja Luka, JIB 4402599530008 i

          7.“EKAPIJA” DOO, Novi Beograd, Srbija; JIB 4950134590001.

          Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, провела је 12. фебруара 2024.  године у 10:30 часова јавно отварање приспјелих понуда, што је записнички констатовано. Том приликом Комисија за јавне набавке утврдила је да су од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију понуду по критеријуму „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“ доставила два понуђача и то :

          1. „Perfect clean“ d.о.о. Бања Лука, понуда број 23/24 од 09.02.2024. године са понуђеном цијеном у висини од 35.940,00 КМ без пдв-а.

          2. „ТОП ФИТ” д.о.о. Бања Лука, понуда број 32-02/24 од 12.02.2024. године са понуђеном цијеном у висини од 35.980,00 КМ без пдв-а;

         Комисија је констатовала да обе понуде испуњавају услове за спровођење Е-аукције, те је одлучено да се закаже Е –аукција која је заказана за 15. фебруар 2024. године са почетком у 9:30 часова. Након закључења Е-аукције у 9 часова и 54 минута, те добијања извјештаја о току и завршетку Е-аукције од стране Агенције за јавне набавке БиХ, Комисија је наставила сједницу истог дана у 13:00 часова. Послије прегледа наведеног извјештаја, Комисија је констатoвала да је коначна ранг листа понуђача након проведене Е –аукције како слиједи:

          1. „Perfect clean“ д.o.o. Бања Лукаса коначном цијеном у висини од 29.990,00 КМ без пдв-а;

           2. „ТОП ФИТ” д.о.о. Бања Лука – са коначном цијеном у висини од 30.010,00 КМ без пдв-а;

          Комисија је, сходно резултатима Е-аукције, констатовала да је најповољнија понуда понуђача „Perfect cleanд.о.о. Бања Лука са коначним износом понуде у висини од 29.990,00 КМ без ПДВ-а, односно 35.088,30,00 КМ са ПДВ-ом.

         С обзиром на то да је Комисија констатовала да достављена понуда испуњава све формално-правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уставног суда Републике Српске постављене у тендерској документацији, једногласно је одлучила да се Уставном суду предложи доношење одлуке као у изреци. Имајући у виду утврђене чињенице из којих произлази прихватљивост наведене понуде, Уставни суд Републике Српске је примјеном релевантних одредаба наведених у уводу ове одлуке одлучио као у диспозитиву.

   

           Поука о правном лијеку:

           Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                                                                      УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                           

                                                                                                                                                                                                   Мр Џерард Селман, с.р.

  • Понуђачима,
  • Рачуноводству,
  • wеб страница,
  • а/а
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења