Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива и течности за стакла у 2023. години

  Број: СУ-81/23                                                                                            

  Бања Лука, 22. фебруар 2023.                                                                                                       

           

              На основу члана 70. ст. 1, 2, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 16. став 2. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-36/23, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке моторног горива у 2023. години, број СУ-38/23 од 25. јануара 2023. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 22. фебруара 2023. године,  д о н и о  је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МОТОРНОГ ГОРИВА

  И ТЕЧНОСТИ ЗА СТАКЛА У 2023. ГОДИНИ

   

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука за набавку моторног еуро дизел горива и течности за стакла за потребе службених возила Уставног суда Републике Срспке.
  2. Са понуђачем „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити оквирни споразум о набавци моторног еуро дизел горива и течности за стакла у износу од 12.671,30 КМ без ПДВ-а, односно 14.825,42 КМ са ПДВ-ом.
  3. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 412 600 – Расходи по основу путовања и смјештаја.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број СУ-38/23 од 25. јануара 2023. године, и Обавјештења о набавци, број 895-7-1-5-3-6/23, објављеном на порталу јавних набавки, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку моторног еуро дизел горива. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

  1. ББС ЕУРОПЕ, Источно Сарајево, ЈИБ 4403188520008;
  2. РУБИКОН ДОО БИЈЕЉИНА, ЈИБ 4404805100000;
  3. ЕКАПИЈА Д.О.О. Нови Београд, Србија, ЈИБ 4950134590001;
  4. ИНТЕР-ЦОМ ДОО ЗЕНИЦА, ЈИБ 4218087760006;
  5. НЕСТРО ПЕТРОЛ А.Д. БАЊА ЛУКА, ЈИБ 4400959260004;
  6. ХИФА ПЕТРОЛ, Д.О.О. САРАЈЕВО, ЈИБ 4200999090005.

  Од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију понуду је доставио само понуђач „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, са понудом у износу 12.671,30 КМ без ПДВ-а, односно 14.825,42 са ПДВ-ом.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, приступила је јавном отварању и оцјени понуде 6. фебруара 2023. године. Комисија је констатовала да достављена понуда испуњава све услове и захтјеве уговорног органа постављене у тендерској документацији и да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                         УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                   

                                                                                       Мр Џерард Селман, с.р.

  ДОСТАВЉЕНО:  

  • „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука;
  • Рачуноводству;
  • а/а.

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења