Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Правилник о поступку директног споразума

  На основу чл. 13. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12 и 29/13) и члана 7. став 1. Одлуке о организацији Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 22. фебруара 2023. године, д о н и о   ј е

  ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА

  Члан 1.
  (Предмет уређивања)

  Овим правилником дефинишу се правила поступка јавних набавки роба и услуга које проводи Уставни суд Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд), услови за примјену директног споразума, принципи додјеле директног споразума, почетак и извршење поступка директног споразума, као и закључивање директног споразума.

  Члан 2.
  (Дефиниција
  )

  Директни споразум је поступак у којем Уставни суд након испитивања тржишта тражи писаним путем или путем портала јавних набавки приједлог цијене или понуду од једног или више привредних субјеката који обављају дјелатност која је предмет набавке и преговара или прихвата ту цијену, као услов за коначни споразум.

  Члан 3.
  (Услови за примјену поступка директног споразума)

  Поступак директног споразума може се провести када је процијењена вриједност истоврсних роба, услуга или радова на годишњем нивоу једнака или мања од 6.000,00 КМ, при чему укупна процијењена вриједност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 10.000,00 КМ, сходно члану 87. став 3. Закона о јавним набавкама.
  Уговорни орган може започети поступак директног споразума ако је таква набавка предвиђена планом набавки или када уговорни орган донесе посебну одлуку о покретању поступка јавне набавке.

  Члан 4.
  (Почетак поступка)

  У поступку директног споразума предвиђеног Планом јавних набавки не доноси се одлуку или рјешење о покретању поступка у писаном облику.
  Уколико јавна набавка није предвиђена Планом јавних набавки, Уставни суд покреће поступак јавне набавке доношењем посебне одлуке у писаном облику која мора да садржи податке одређене чланом 17. став 2. Закона о јавним набавкама.
  Процијењивање вриједности јавне набавке која се додјељује директним споразумом врши се на начин који је прописан чланом 15. Закона о јавним набавкама.
  Уставни суд заснива рачунање процијењене вриједности уговора о јавној набавци на укупном износу који ће платити без пореза на додату вриједност. Процијењена вриједност робе, услуга и радова чини њена тржишна вриједност у вријеме када уговорни орган започиње поступак јавне набавке.

  Члан 5.
  (Извршење поступка)

  Уставни суд испитује тржиште и тражи писани приједлог цијене или понуду од једног или више привредних субјеката који обављају дјелатност која је предмет јавне набавке.
  Након што се прими приједлог цијене или понуда од једног или више понуђача, а прије закључивања директног споразума:
  а) преговара се са понуђачем/понуђачима о цијени и/или
  б) прихвата се приједлог цијене или понуда једног понуђача и/или
  ц) проводи се друга врста поступка дефинисана Законом о јавним набавкама.

  Члан 6.
  (Избор понуђача)

  Код избора понуде треба узети у обзир факторе као што су: цијена, количина, квалитет, технички опис, естетске и функционалне захтјеве, карактеристике које се односе на околину, вријеме и период испоруке и сл.
  Уставни суд ће  изабрати понуђача на начин који гарантује најбољу размјену вриједности за новац. Када се тражи приједлог цијене или понуда понуђачима ће се дати одређени рок да припреме приједлог цијене или понуду, узимајући у обзир комлексност набавке.

  Члан 7.
  (Закључивање директног споразума)

  Директни споразум сматра се закљученим прилагањем рачуна или друге одговарајуће документације.

  Члан 8.
  (Достављање извјештаја)

  Уставни суд обавезан је Агенцији за јавне набавке БиХ достављати извјештаје о закљученом директном споразуму.
  Уговорни орган најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора на порталу јавних набавки објављује основне елементе уговора за све поступке јавне набавке, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

  Објављивање из претходног ставе овога члана садржи сљедеће податке:
  а)    редни број;
  б)    опис и ознаку по ЈРЈН;
  ц)    врсту поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала јавних набавки за које постоји обавеза објаве обавјештења о додјели уговора;
  д)    податке о добављачу (назив, ИД број, мјесто);
  е)    основне елементе уговора (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период и др.);
  ф)    опис измјене основних елемената уговора са датумом измјене;
  г)    остатак вриједности уговора након учињене измјене (након закљученог појединачног уговора);
  х)    датум закључења уговора;
  и)    датум потпуне реализације уговора и укупна утрошена вриједност;
  ј)    напомену или образложење (значајније измјене, раскид уговора и сл).

  Члан 9.
  (Право жалбе)

  У поступку директног споразума жалба није допуштена.

  Члан 10.
  (Прелазне и завршне одредбе)

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли Уставног суда Репоблике Српске.
  Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку директног споразума број СУ-339/21 од 24. новембра 2021. године.

  ПРЕДСЈЕДНИК
  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
  Мр Џерард Селман

  Број: СУ-79/23                        
  22. фебруар 2023.

   

    
   Правилник о поступку директног споразума
   Назив документаВеличина
   Правилник о поступку директног споразума (PDF)0,4 MB
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења