Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта

  Број: СУ- 537/22                                                                                         

  Бања Лука, 21. децембар 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

              На основу члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 21. децембра 2022. године,  д о н и о  је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

  ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „SECTOR SECURITY ” d.о.о. Бања Лука, број 01-378-12/22 од 12.12.2022. године, за набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта Уставног суда Републике Срспке за 2023. годину.
  2. Са понуђачем „SECTOR SECURITY” d.о.о. Бања Лука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци физичко-техничког обезбјеђење објекта Уставног суда Републике Срспке у износу од 29.508,00 KM без ПДВ-а, односно 34.524,36 КМ са ПДВ-ом.
  3. Набавка и плаћање наведене услуге од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке система за контролу приступа и евиденцију присуства запослених, број СУ-507/22 од 7. децембра 2022. године. Након истицања Обавјештења о набавци, број 895-7-2-42-3-11/22, на Порталу јавних набавки, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку тражене услуге. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

   

  1. “AS SECURITY” Зворник, ЈИБ 4404546910006;
  2. “МАСТЕР БЕЗБЈЕДНОСТ” Д.О.О. Бања Лука ЈИБ 4404499220004;
  3. “SEPO SECURITY“ D.О.О. Бања Лука ЈИБ 4403641450008;
  4. “ДБС” Д.О.О. БАЊА ЛУКА ЈИБ 4403750230000;
  5. “ALPHA-SECURITY” D.О.О. БАЊА ЛУКА ЈИБ 402823510000;
  6. “BBS EUROPE” Источно Сарајево ЈИБ 4403188520008 ;
  7. “ЕКАПИЈА” ДОО Нови Београд, Србија ЈИБ 4950134590001 ;
  8. “SECTOR SECURITY” D.О.О. Бања Лука ЈИБ 4400868380007 и
  9. “PROINTER ITSS D.O.O. BANJA LUKA - ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP” ЈИБ 4403865130009

   

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, провела је 14. децембра 2022. године у 10:30 часова јавно отварање приспјеле понуде, што је записнички констатовано. Том приликом Комисија за јавне набавке утврдила је да су од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију, понуду по критеријуму „најнижа цијена“ доставио само један понуђач и то „SECTOR SECURITY” D.О.О. Бања Лука, са понудом у износу од 29.508,00 КМ без ПДВ-а, односно 34.524,36 КМ са ПДВ-ом.

  С обзиром на то да је Комисија констатовала да достављена понуда испуњава све формално-правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уставног суда Републике Српске постављене у тендерској документацији, једногласно је одлучила да се Уставном суду предложи доношење одлуке као у изреци. Имајући у виду утврђене чињенице из којих произлази прихватљивост наведене понуде, Уставни суд Републике Српске је примјеном релевантних одредаба наведених у уводу ове одлуке одлучио као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                                                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                                                                                         УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                

                                                                                                                                                                                                                         Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења