Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ-536/22                                                                                          

  Бања Лука, 21. децембар 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           

              На основу члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 21. децембра 2022. године,  д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

  РЕДОВНОГ ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

  У ОБЈЕКТУ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Perfect clean“ d.о.о. број 134/22 од 12.12.2022. године, за набавку услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Срспке за 2023. годину.
  2. Са понуђачем „Perfect clean“ д.о.о. Бања Лука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Срспке за 2023. годину у износу од 29.000,00 KM без ПДВ-а, односно 33.930,00 КМ са ПДВ-ом.
  3. Набавка и плаћање наведене услуге од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Срспке за 2023. годину, број СУ-505/22 од 7. децембра 2022. године. Након истицања Обавјештења о набавци, број 895-7-2-42-3-10/22, на Порталу јавних набавки, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку тражене услуге. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

   

  1. “ЕКАПИЈА” Д.О.О. Нови Београд, Србија ЈИБ 4950134590001;
  2. „ТОП-ФИТ“ Д.О.О. Челинац ЈИБ 4402599530008;
  3. “BBS EUROPE” Источно Сарајево ЈИБ 4403188520008;
  4. “ДБС” Д.О.О. Бања Лука ЈИБ 4403750230000;
  5. “SAMSIC” D.О.О. Бања Лука ЈИБ 4404386020009;
  6. “PERFECT CLEAN” D.О.О. Бања Лука 4404391530007;
  7. “TOP CLEAN” Брчко ЈИБ 4600513560003;
  8. УСЛУГЕ И ЗАНАТСТВО ''БИЋЕ ЧИСТО'' МАРИЈО ЗИХ СП Бања Лука ЈИБ 4510731000002 и
  9. “Б.С СИСТЕМ” Јелах ЈИБ 4320354260009.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, провела је 13. децембра 2022. године у 10:30 часова јавно отварање приспјелих понуда, што је записнички констатовано. Том приликом Комисија за јавне набавке утврдила је да су од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију понуду по критеријуму „најнижа цијена“ доставила два понуђача и то :

   

          1. „ТОП ФИТ” д.о.о. Бања Лука, понуда број 309-12/22 од 9.12.2022. године са понуђеном цијеном у висини од 39.960,00 КМ без пдв-а;

          2. „Perfect clean“ d.о.о. Бања Лука, понуда број 134/22 од 12.12.2022. године са понуђеном цијеном у висини од 36.000,00 КМ без пдв-а.

   

  Комисија је констатовала да обе понуде испуњавају услове за спровођење Е-аукције, те је одлучено да се закаже Е –аукција која је заказана за 15. децембар 2022. године са почетком у 13:00 часова. Након закључења Е-аукције у 13 часова и 16 минута, те добијања извјештаја о току и завршетку Е-аукције од стране Агенције за јавне набавке БиХ, Комисија је наставила сједницу истог дана у 13:30 часова. Послије прегледа наведеног извјештаја, Комисија је констатoвала да је коначна ранг листа понуђача након проведене Е –аукције како слиједи:

  1. „Perfect clean“ d.o.o. Бања Лукаса понуђеном цијеном у висини од 29.000,00 КМ без пдв-а;

  2. „ТОП ФИТ” д.о.о. Бања Лука – са понуђеном цијеном у висини од 29.964,00 КМ без пдв-а;

              Комисија је, сходно резултатима аукције, констатовала да је најповољнија понуда понуђача „Perfect cleand.о.о. Бањалука са коначним износом понуде у висини од 29.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 33.930,00 КМ са ПДВ-ом.

  С обзиром на то да је Комисија констатовала да достављена понуда испуњава све формално-правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уставног суда Републике Српске постављене у тендерској документацији, једногласно је одлучила да се Уставном суду предложи доношење одлуке као у изреци. Имајући у виду утврђене чињенице из којих произлази прихватљивост наведене понуде, Уставни суд Републике Српске је примјеном релевантних одредаба наведених у уводу ове одлуке одлучио као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                                                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                                                                                          УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                                                                                                                             Мр Џерард Селман, с.р. 

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења