Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ- 509 /22                                                                                            

  Бања Лука, 7. децембар  2022.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

              На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 7. децембра 2022. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ТОГА

  ЗА СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Мода“ д.о.о. Бања Лука, број 20/22 од 11. новембра 2022. године, за набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске.

         2. Са понуђачем „Мода“ д.о.о. Бања Лука ће се закључити уговор за јавну набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске у укупном износу од 2.050,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.398,50 КМ са ПДВ-ом.

         3.  Расходи за плаћање наведене робе од понуђача вршиће се са позиције групе 516000 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

   

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-365/22 од 15. септембра 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену робу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Мода“ д.о.о. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Мода“ д.о.о. Бања Лука у укупном износу од 2.050,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.398,50 КМ са ПДВ-ом Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.


                                                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

                                                                                                                                                                                                                 Мр Џерард Селман, с.р. 

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења