Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга систематског прегледа запослених у Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ- 416/22                                                                                              

  Бања Лука, 12. октобар  2022.                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                  

              На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 12. октобра 2022. године, д о н и о  је

   

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

  СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

  У УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

              1. Прихвата се понуда понуђача ЗУ Специјалистички центар „Deamedica” Бања Лука, број 25-09/22 од 30. септембра 2022. године, за набавку услуга систематског прегледа запослених у Уставном суду Републике Српске.

              2. Са понуђачем ЗУ Специјалистички центар „Deamedica” Бања Лука ће се закључити уговор за набавку услуга систематског прегледа запослених у Уставном суду Републике Српске у вриједности од 3.494,00 КМ.

             3.  Расходи за плаћање наведене услуге од понуђача вршиће се са позиције групе 412 900 – Остали непоменути расходи.

   

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-363/22 од 15. септембра 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за тражену услугу систематског прегледа запослених у Уставном суду Републике Српске процјењене вриједности до 4.300,00 КМ без ПДВ-а, односно до 5.031,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача ЗУ Специјалистички центар „Deamedica”  д.о.о. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача ЗУ Специјалистички центар „Deamedica” д.о.о. Бања Лука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

   


                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

                                                                        

                                                                                                    Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења