Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга обезбјеђења новог објекта Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ-415/22                                                                                               

  Бања Лука, 19. октобар  2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 12. октобра 2022. године, д о н и о  је

   

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

  ОБЕЗБЈЕЂЕЊА НОВОГ ОБЈЕКТА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

   

  1. Прихвата се понуда понуђача Sector security” д.о.о. Бања Лука, број 715/22 од 27. септембра 2022. године за набавку услуга обезбјеђења новог објекта Уставног суда Републике Српске за 2022. годину (мјесец новембар и децембар).

  2. Са понуђачем Sector security” д.о.о. Бања Лука ће се закључити уговор за набавку услуга обезбјеђења новог објекта Уставног суда Републике Српске у вриједности од 5.152,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.027,84 КМ са ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање наведене услуге од понуђача вршиће се са позиције групе 412 200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга.

    

   О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-360/22 од 15. септембра 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за тражену услугу обезбјеђења новог објекта Уставног суда Републике Српске за мјесеце новембар и децембар 2022. године, процјењене вриједности до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Sector security” д.о.о. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Sector security” д.о.о. Бања Лука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.


                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                        УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                       

                                                                                                         Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења