Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-414/22                                                                                               

  Banja Luka, 12. oktobar  2022.                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                  

              Na osnovu čl. 87. stav 3. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 12. oktobra 2022. godine, d o n i o  je

   

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE  ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

  ČIŠĆENjA POSLOVNIH PROSTORIJA NOVOG OBJEKTA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Top fit” d.o.o. Banja Luka, broj 272-09/22 od 30. septembra 2022. godine za nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske za 2022. godinu (mjesec novembar i decembar).

  2. Sa ponuđačem d.o.o. Banja Luka će se zaključiti ugovor za nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske u vrijednosti od 4.700,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.499,00 KM sa PDV-om.

  3. Rashodi za plaćanje navedene usluge od ponuđača vršiće se sa pozicije grupe 412 200 – Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga.

    

   O b r a z l o ž e nj e

   

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-361/22 od 15. septembra 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za traženu uslugu čišćenja poslovnih prostorija novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske procjenjene vrijednosti do 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno do 7.020,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Top fit”  d.o.o. Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Top fit” d.o.o. Banja Luka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   


                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                       

                                                                        

                                                                                                    Mr Džerard Selman

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja