Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга чишћења пословних просторија новог објекта Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ-414/22                                                                                               

  Бања Лука, 12. октобар  2022.                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                  

              На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 12. октобра 2022. године, д о н и о  је

   

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

  ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА НОВОГ ОБЈЕКТА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Top fit” д.о.о. Бања Лука, број 272-09/22 од 30. септембра 2022. године за набавку услуга чишћења пословних просторија новог објекта Уставног суда Републике Српске за 2022. годину (мјесец новембар и децембар).

  2. Са понуђачем д.о.о. Бања Лука ће се закључити уговор за набавку услуга чишћења пословних просторија новог објекта Уставног суда Републике Српске у вриједности од 4.700,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.499,00 КМ са ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање наведене услуге од понуђача вршиће се са позиције групе 412 200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга.

    

   О б р а з л о ж е њ е

   

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-361/22 од 15. септембра 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за тражену услугу чишћења пословних просторија новог објекта Уставног суда Републике Српске процјењене вриједности до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Top fit”  д.о.о. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Top fit” д.о.о. Бања Лука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   


                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                       

                                                                        

                                                                                                    Мр Џерард Селман

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења