Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку бетонских саксија и граничника

  Број: СУ- 375 /22                                                                                             

  Бања Лука, 21. септембар  2022.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                   

  На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 21 . септембра 2022. године д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БЕТОНСКИХ САКСИЈА И ГРАНИЧНИКА

   

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Бепро“ д.о.о. Лакташи, број: 3864 од 16. септембра 2022. годинем за набавку 10 бетонских саксија и 10 граничника за потребе Уставног суда Републике Српске.

  2. Са понуђачем „Бепро” д.о.о. Лакташи ће се закључити уговор за набавку 10 бетонских саксија и 10 граничника у вриједности од 2.054,50 КМ без ПДВ-а, односно 2.403,77 КМ са ПДВ-ом.

  3.  Расходи за плаћање набавке  10 бетонских саксија и 10 граничника вршиће се са позиције групе 516 000 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-358/22 од 15. септембра 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за тражену робе процјењене вриједности до 2.200,00 КМ без ПДВ-а, односно до 2.574,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену робу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача Бепро” д.о.о. Лакташи. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Бепро” д.о.о. Лакташи, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.


                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                       

                                                                        

                                                                                                    Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења