Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена бр. 26

  Број: СУ-239/22                                                                                                      

  Бања Лука, 29. јун 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 29. јуна 2022. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГЕ ШТАМПЕ БИЛТЕНА

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ 26

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука, број 01/04-306/22 6. јуна 2022. године за штампање Билтена Уставног суда Републике Српске број 26.

  2. Са понуђачем „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима услуге по понуђеној цијени за први том од 13,65 КМ/ком без ПДВ-а, односно 15,97 КМ/ком са ПДВ-ом и за други том 11,05 КМ без ПДВ-а, односно 12,92 КМ са ПДВ-ом. Прелом текста по страни 0,80 КМ са ПДВ-ом..

  3. Расходи за штампање Билтена Уставног суда Републике Српске број 26 вршиће се са позиције 412700 – Раходи за стручне услуге.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-193/22 од 25. маја 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку услуга штампања Битена број 26 процјењене вриједности до 5.200,00 КМ без ПДВ-а, односно до 6.084,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

  Доставити:               
  - wеб страница,                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

  - понуђач,                                                        УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

  - рачуноводство,                                                           Мр Џерард Селман, с.р.                                                 

  - а/а                                                                                                     

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења