Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу

  Број: СУ- 240/22                                                                            

  Бања Лука, 29. јун  2022                                                                                                                                                                                                                                          

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 29. јуна 2022. године, д о н и о  је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ПИЋА И ОСВЈЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА У ЧАЈНУ КУХИЊУ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Георг Комерц“ доо из Бање Лука, број 08/22 од 3. јуна 2022. године, за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске.

  2. Са понуђачем „Георг Комерц“ доо Бања Лука, Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима доставе, у трајању од годину дана од дана потписивања уговора на годишњем нивоу у износу од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020, 00 КМ са ПДВ-ом.

  3. Расходи за набавку освјежавајућих напитака вршиће се са позиције групе конта 412900 – Раходи по основу репрезентације у земљи.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-194/22 од 25. маја 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Георг Комерц“ доо Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Георг Комерц“ доо Бања Лука Бања Лука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                         УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

                                                                                                     Мр Џерард Селман. с.р.

  Доставити:               
  - wеб страница,                                                                           

  - понуђач,                                                                                                       

  - рачуноводство,                                                                                             

  - а/а                                                                                           

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења