Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku sistema za digitalno audio snimanje sjednica

  Broj: SU-238/22                                                                                                     

  Banja Luka, 29. jun  2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          

              Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 19. i 32. stav 2. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 29. juna 2022. godine,  d o n i o  je

   

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU

  SISTEMA ZA DIGITALNO AUDIO SNIMANjE SJEDNICA

   

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača “AUDIO TEAM“ DOO ČITLUK, broj: 000353 od 25. maja 2022. godine, za nabavku sistema za digitalno audio snimanje sjednica za potrebe Ustavnog suda Republike Srspke.

  2. Sa ponuđačem „AUDIO TEAM“ DOO ČITLUK Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci sistema za digitalno audio snimanje sjednica u iznosu od 24.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 28.080,00 KM sa PDV-om.

  1. Nabavka i plaćanje navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (iz projekta treća faza izgradnje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske - opremanje).
  2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

   

  Ustavni sud Republike Srpske donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku sistema za digitalno audio snimanje sjednica, broj: SU-123/22 od 30. marta 2022. godine. Nakon isticanja Obavještenja o nabavci, broj 895-7-1-15-3-6/22 od 23. maja 2022, objavljenom na Portalu javnih nabavki, proveden je postupak po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku trežene robe. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki preuzelo je 10 (deset) potencijalnih ponuđača.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022.godine, provela je javno otvaranje prispjelih ponuda 30. maja 2022. godine u 10:30 časova, što je zapisnički konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda, broj SU-187-8/22. Tom prilikom Komisija za javne nabavke utvrdila je da su od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, ponudu po kriterijumu „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, dostavila dva ponuđača i to: 1. „ARTIST“ DOO  Banja Luka, ponuda broj 22-010-002063 zaprimljena 27. maja 2022. godine u 12:03 časova sa ponuđenom cijenom od 24.196,84  KM bez pdv-a, i 2.„AUDIO TEAM“ DOO Čitluk, ponuda broj 000353 zaprimljena 30. maja 2022. godine u 9:00 časova sa ponuđenom cijenom od 24.000,00 KM bez pdv-a.

  Nakon izvršene provjere kvalifikacija ponuđača, Komisija je sačinila zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj SU-187-11/22, i tom prilikom je utvrđeno da ponuda ponuđača „ARTIST“ DOO Banja Luka nije dostavljena u skladu sa postavljenim zahtjevima za dostavljanje ponuda koji su navedeni u konkurentskom zahtjevu. Komisija je utvrdila, dakle, da ponuda navedenog ponuđača ne ispunjava kvalifikacioni uslov koji se odnosi na profesionalnu djelatnost (član 46. Zakona o javnim nabavkama), te da je takav nedostatak čini nepodobnom za vrednovanje. Naime, ponuđač ,,ARTIST“ DOO Banja Luka je u sklopu prispjele tenderske dokumentacije dostavio, između ostalog, i rješenje o registraciji tog privrednog društva koje je doneseno 22. februara 2022. godine od strane Okružnog privrednog suda Banja Luka. Iako je tačkom 3.2. konkurentskog zahtjeva izričito treženo da svi dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca od trenutka dostavljanja ponude, odnosno od 27. maja 2022. godine, navedeni ponuđač je, i pored toga, dostavio rješenje o registraciji koje je doneseno izvan postavljenog roka. Pored toga, ista ponuda nije zadovoljavala ni drugi kvalifikacioni uslov s obzirom na to da stranice ponude nisu parafirane od strane odgovornog lica i ovjerene pečatom, što sve ovu ponudu čini nepodobnom za vrednovanje.

  Nasuprot tome, ponuda ponuđača „AUDIO TEAM“ DOO Čitluk dostavljena je u skladu sa postavljenim zahtjevima za dostavljanje ponuda i sadržavala je sve potrebne elemente u skladu sa definisanim uslovima za učešće i potrebnim dokazima, što je ovu ponudu učinilo pododnom za vrednovanje. Stoga je Komisija konstatovala da dostavljena ponuda n avedenog ponuđača, dakle, ispunjava sve formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno sve zahtjeve Ustavnog suda Republike Srpske kao ugovornog organa koji su postavljeni u konkurentskom zahtjevu, te da je zato prihvatljiva za ugovorni organ. Imajući sve navedeno u vidu, Komisija je jednoglasno usvojila prijedlog Ustavnom sudu Republike Srpske da se prihvati ponuda broj 2, odnosno ponuda ponuđača „AUDIO TEAM“ DOO Čitluk za nabavku sistema za digitalno audio snimanje sjednica sa ponuđenom cijenom od 24.000,00 KM bez PDV-a, te da se ugovor dodijeli imenovanom ponuđaču.

  Imajući u vidu utvrđene činjenice i primjenu u uvodu ove odluke navedenih relevantnih odredaba odlučeno je kao u dispozitivu.

   

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                       Mr Džerard Selman, .r.

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja