Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система за дигитално аудио снимање сједница

  Број: СУ-238/22                                                                                                     

  Бања Лука, 29. јун  2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          

              На основу члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 29. јуна 2022. године,  д о н и о  је

   

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

  СИСТЕМА ЗА ДИГИТАЛНО АУДИО СНИМАЊЕ СЈЕДНИЦА

   

   

  1. Прихвата се понуда понуђача “АУДИО ТЕАМ“ ДОО ЧИТЛУК, број: 000353 од 25. маја 2022. године, за набавку система за дигитално аудио снимање сједница за потребе Уставног суда Републике Срспке.

  2. Са понуђачем „АУДИО ТЕАМ“ ДОО ЧИТЛУК Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци система за дигитално аудио снимање сједница у износу од 24.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 28.080,00 КМ са ПДВ-ом.

  1. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме (из пројекта трећа фаза изградње зграде Уставног суда Републике Српске - опремање).
  2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

   

  Уставни суд Републике Српске донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке за набавку система за дигитално аудио снимање сједница, број: СУ-123/22 од 30. марта 2022. године. Након истицања Обавјештења о набавци, број 895-7-1-15-3-6/22 од 23. маја 2022, објављеном на Порталу јавних набавки, проведен је поступак по конкурентском захтјеву за достављање понуда за набавку трежене робе. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки преузело је 10 (десет) потенцијалних понуђача.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, провела је јавно отварање приспјелих понуда 30. маја 2022. године у 10:30 часова, што је записнички констатовано записником са отварања понуда, број СУ-187-8/22. Том приликом Комисија за јавне набавке утврдила је да су од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију, понуду по критеријуму „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, доставила два понуђача и то: 1. „АРТИСТ“ ДОО  Бања Лука, понуда број 22-010-002063 запримљена 27. маја 2022. године у 12:03 часова са понуђеном цијеном од 24.196,84  КМ без пдв-а, и 2.„АУДИО ТЕАМ“ ДОО Читлук, понуда број 000353 запримљена 30. маја 2022. године у 9:00 часова са понуђеном цијеном од 24.000,00 КМ без пдв-а.

  Након извршене провјере квалификација понуђача, Комисија је сачинила записник о прегледу и оцјени понуда, број СУ-187-11/22, и том приликом је утврђено да понуда понуђача „АРТИСТ“ ДОО Бања Лука није достављена у складу са постављеним захтјевима за достављање понуда који су наведени у конкурентском захтјеву. Комисија је утврдила, дакле, да понуда наведеног понуђача не испуњава квалификациони услов који се односи на професионалну дјелатност (члан 46. Закона о јавним набавкама), те да је такав недостатак чини неподобном за вредновање. Наиме, понуђач ,,АРТИСТ“ ДОО Бања Лука је у склопу приспјеле тендерске документације доставио, између осталог, и рјешење о регистрацији тог привредног друштва које је донесено 22. фебруара 2022. године од стране Окружног привредног суда Бања Лука. Иако је тачком 3.2. конкурентског захтјева изричито трежено да сви документи не смију бити старији од три мјесеца од тренутка достављања понуде, односно од 27. маја 2022. године, наведени понуђач је, и поред тога, доставио рјешење о регистрацији које је донесено изван постављеног рока. Поред тога, иста понуда није задовољавала ни други квалификациони услов с обзиром на то да странице понуде нису парафиране од стране одговорног лица и овјерене печатом, што све ову понуду чини неподобном за вредновање.

  Насупрот томе, понуда понуђача „АУДИО ТЕАМ“ ДОО Читлук достављена је у складу са постављеним захтјевима за достављање понуда и садржавала је све потребне елементе у складу са дефинисаним условима за учешће и потребним доказима, што је ову понуду учинило пододном за вредновање. Стога је Комисија констатовала да достављена понуда н аведеног понуђача, дакле, испуњава све формално правне, економске и техничке услове, односно све захтјеве Уставног суда Републике Српске као уговорног органа који су постављени у конкурентском захтјеву, те да је зато прихватљива за уговорни орган. Имајући све наведено у виду, Комисија је једногласно усвојила приједлог Уставном суду Републике Српске да се прихвати понуда број 2, односно понуда понуђача „АУДИО ТЕАМ“ ДОО Читлук за набавку система за дигитално аудио снимање сједница са понуђеном цијеном од 24.000,00 КМ без ПДВ-а, те да се уговор додијели именованом понуђачу.

  Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                       Мр Џерард Селман, .р.

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења