Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку телевизујске и аудиовизуелне опреме

  Број: СУ-172/22

  Бања Лука, 5 . мај 2022.

                                                                                                                                                                                         

           На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 5. маја 2022. године д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ

  И АУДИОВИЗУЕЛЕНЕ ОПРЕМЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача СИРИУС 2010” д.о.о. Бањалука, број ПО-052/2022 од 18. aприла 2022. године за набавку телевизијске и аудиовизуелене опреме за потребе Уставног суда Републике Српске.
  2. Са понуђачем СИРИУС 2010” д.о.о. Бањалука ће се закључити уговор за набавку телевизијске и аудиовизуелене опреме у вриједности од 5.994,86 без ПДВ-а, односно 7.013,99 са ПДВ-ом.
  3.  Расходи за плаћање телевизијске и аудиовизуелене опреме вршиће се са 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме (из пројекта трећа фаза изградње зграде Уставног суда Републике Српске - опремање).

   

  О б р а з л о ж е њ е

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-125/22 од 30. марта 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за тражене робе процјењене вриједности до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену робу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача СИРИУС 2010” д.о.о. Бањалука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача СИРИУС 2010” д.о.о. Бањалука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.


                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                    Мр Џерард Селман

  Доставити:

  • wеб страница;
  • понуђач;
  • рачуноводство;                                                        
  •  а/а.
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења