Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku kancelarijskog namještaja

  Broj: SU- 171/22  

  Banja Luka, 5. maja 2022

   

              Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 19. i 32. stav 2. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 5. maja 2022. godine,  d o n i o  je

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU

  KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača Konzorcij „Enterijeri Vrbas“ d.o.o. Banja Luka, kao nadležni član konzorcija i „Nova dipo“ d.o.o. Gornji Podgradci, kao član konzorcija, broj ponude 1444/22 od 21. aprila 2022. godine za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Ustavnog suda Republike Srspke.
  2. Sa ponuđačem Konzorcij „Enterijeri Vrbas“ d.o.o. Banja Luka i „Nova dipo“ d.o.o. Gornji Podgradci Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja u iznosu od 453.857,94  KM bez PDV-a, odnosno 531.013,79 KM sa PDV-om.
  3. Nabavka i plaćanje navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme (iz projekta treća faza izgradnje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske - opremanje).
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena  na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

  O b r a z l o ž e nj e

  Ustavni sud Republike Srpske donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja, broj: SU-96/22 od 10. marta 2022. godine, u cilju opremanja nove zgrade. Nakon isticanja Obavještenja o nabavci, broj 895-1-1-5-3-2/22, objavljenom na Portalu javnih nabavki i u „Službenom glasniku BiH“, broj 14/22 od 18. marta 2022. godine, proveden je otvoreni postupak za dostavljanje ponuda za nabavku navedenog kancelarijskog namještaja. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki  preuzelo je 27 (dvadeset i sedam) potencijalnih ponuđača.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022.godine, provela je javno otvaranje prispjele ponude 26. aprila 2022. godine u 10:30 časova, što je zapisnički konstatovano. Tom prilikom Komisija za javne nabavke utvrdila je da su od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, ponudu po kriterijumu „najniža cijena“ dostavio samo jedan ponuđač i to Konzorcij „Enterijeri Vrbas“ d.o.o. Banja Luka, kao nadležni član konzorcija, i „Nova dipo“ d.o.o. Gornji Podgradci, kao član konzorcija, sa ponudom u iznosu od 453.857,94 KM bez PDV-a, odnosno 531.013,79 KM sa PDV-om.

  Komisija je takođe konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve Ustavnog suda Republike Srpske kao ugovornog organa postavljene u tenderskoj dokumentaciji, te da je prihvatljiva za ugovorni organ. Imajući u vidu utvrđene činjenice i primjenu u uvodu ove odluke navedenih relevantnih odredaba odlučeno je kao u dispozitivu.

   

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od deset dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                       Mr Džerard Selman

  Dostavljeno

  • Ponuđaču,
  • Komisiji za javne nabavke,
  • Računovodstvu,
  • web stranica,
  • a/a
    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja