Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку мрежне опреме

  Број: СУ- 169/22                                                                                         

  Бања Лука, 5. маja 2022.                                                                                                                                                                                                                           

              На основу члана 70. ст. 1, 3. и 6.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 5. маја 2022. године,  д о н и о  је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ
   

  1. Прихвата се понуда понуђача СИРИУС 2010“ ДОО  БАЊА ЛУКА, понуда број: PO-050/2022 od 12. априла 2022. године за набавку мрежне опреме за потребе Уставног суда Републике Срспке.
  2. Са понуђачем „СИРИУС 2010“ ДОО БАЊА ЛУКА Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци мрежне опреме у износу од 21.799,72 KM без ПДВ-а, односно 25.505,67 KM са ПДВ-ом.

  3. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме (из пројекта трећа фаза изградње зграде Уставног суда Републике Српске - опремање).

  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

  О б р а з л о ж е њ е
   

  Уставни суд Републике Српске донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мрежне опреме, број: СУ-122/22 од 30. марта 2022. године. Након истицања Обавјештења о набавци, број 895-7-1-8-3-5/22, објављеном на Порталу јавних набавки, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку трежене робе. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки преузелo je 20 (двадесет) потенцијалних понуђача.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број  СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, провела је јавно отварање приспјеле понуде 15. априла 2022. године у 10:30 часова, што је записнички констатовано. Том приликом Комисија за јавне набавке утврдила је да су од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију, понуду по критеријуму „најнижа цијена“ доставио само један понуђач и то „СИРИУС 2010“ ДОО  БАЊА ЛУКА, са понудом у износу од 21.799,72  KM без ПДВ-а, односно 25.505,67 KM са ПДВ-ом.

  Комисија је такође констатовала да достављена понуда испуњава све формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уставног суда Републике Српске као уговорног органа постављене у тендерској документацији, те да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                       Мр Џерард Селман с.р.

  ДОСТАВЉЕНО:  

  • Понуђачу,

  • Комисији за јавне набавке,

  • Рачуноводству,

  • wеб страницa,

  • а/а
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења