Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система контроле приступа и евиденцији присуства запослених

  Број: СУ- 168/22                                                                                         

  Бања Лука, 5. маja 2022.                                                                                                                                                                                                                             

              На основу члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 5. маја 2022. године,  д о н и о  је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА И ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИСУСТВА ЗАПОСЛЕНИХ
   

  1. Прихвата се понуда понуђача „ŠPICA SYSTEMS” д.о.о. Сарајево, понуда број: ПРП22-00226 од 11.04.2022. године, за набавку система за контролу приступа и евиденцију присуства запослених за потребе Уставног суда Републике Срспке.
  2. Са понуђачем „ŠPICA SYSTEMS” д.о.о. Сарајево Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци система за контролу приступа и евиденцију присуства запослених у износу од 9.090,34 KM без ПДВ-а, односно 10.635,70 KM са ПДВ-ом.

  3. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 511700 - Издаци за нематеријалну произведену имовину (из пројекта трећа фаза изградње зграде Уставног суда Републике Српске - опремање).

  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

  О б р а з л о ж е њ е
   

  Уставни суд Републике Српске донио је Одлуку о покретању поступка јавне набавке система за контролу приступа и евиденцију присуства запослених, број: СУ-124/22 од 30. марта 2022. године. Након истицања Обавјештења о набавци, број 895-7-1-7-3-4/22, на Порталу јавних набавки, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку тражене робе. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

  1."DESKINŽINJERING“ БАЊА ЛУКА, ЈИБ 4403856810005;

  2. INFORMACIONI INŽINJERING "SIRIUS 2010" DOO BANJA LUKA, ЈИБ 4402692070009;

  3.ROAMING NETWORKS“ DOO БАЊА ЛУКА, ЈИБ 4402961310003;

  4. BBS EUROPE“ Источно Сaрajeвo, ЈИБ 4403188520008;

  5.ЕКАПИЈА“ ДОО Нови Београд, Република Србија, ЈИБ 4950134590001;

  6.PROINTER ITSS“ DOO BANJA LUKA - ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP, ЈИБ 4403865130009;

  7.ŠPICA SYSTEMS“ ДОО, САРАЈЕВО, ЈИБ 4200801830009;

  8.TELEKLIK“ D.O.O БАЊА ЛУКА, ЈИБ 4402952080003.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број  СУ-65/22 од 23. фебруара 2022.године, провела је јавно отварање приспјеле понуде 14. априла 2022. године у 10:30 часова, што је записнички констатовано. Том приликом Комисија за јавне набавке утврдила је да су од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију, понуду по критеријуму „најнижа цијена“ доставио само један понуђач и то „ŠPICA SYSTEMS” д.о.о. Сарајево, са понудом у износу од  9.090,34 KM без ПДВ-а, односно 10.635,70 KM са ПДВ-ом.

  Комисија је такође констатовала да достављена понуда испуњава све формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уставног суда Републике Српске као уговорног органа постављене у тендерској документацији, те да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

   

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                       Мр Џерард Селман с.р.

  ДОСТАВЉЕНО:  

  • Понуђачу,

  • Комисији за јавне набавке,

  • Рачуноводству,

  • wеб страницa,

  • а/а

   

  •  

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења