Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о поретању поступка за набавку угоститељских услуга

  Број:  СУ- 368/21

  Бања Лука, 22. децембар 2021.

   

  На основу чл. 18. став 1, 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 12. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 22. децембра 2021. године, д о н и о  ј е

   

  О Д Л У К У

  О  ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  

   

  I

  1. Покреће се поступак набавке угоститељских услуга, ЈРЈН 55300000-3 (Услуге ресторана и услуге послуживања храном) за потребе Уставног суда Републике Српске.

  2. Јавна набавка ће се провести по поступку директног споразума, закључивањем уговора са понуђачем, који је на основу претходног испитивања тржишта доставио технички задовољавајућу понуду са најнижом цијеном.

  3. Процјењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи 2.991,45 КМ, односно 3.500,00 КМ са ПДВ-ом.

  4. Набавка и плаћања наведене услуге од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 412 900 – Расходи по основу репрезентације.

  II

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                       

                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                 Мр Џерард Селман с.р.

  Достављено:

  1. Рачуноводство,

  2. Архива.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења