Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala u 2016. godini

  Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3. i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2016. godinu, Ustavni sud Republike Srpske je na sjednici održanoj 24. februara 2016. godine, donio:

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU

  KANCELARIJSKOG MATERIJALA U 2016. GODINI

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka za nabavku kancelarijskog materijala prema uslovima iz Odluke o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala u 2016. godini, broj SU-24/16 od 27. januara 2016. godine.

  2. Sa ponuđačem Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci kancelarijskog materijala u iznosu od 3.969,11 KM.

  3. Rashodi za plaćanje materijala za održavanje higijene vršiće se sa pozicije 412300 – Rahodi za režijski materijal.

   

  Obrazloženje

   

              Nakon ispitivanja tržišta i traženja pismenog prijedloga cijene od ponuđača u smislu člana 90. Zakona o javnim nabavkama i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske je na temelju ponuđene cijene kancelarijskog materijala odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

  Protiv ove odluke nezadovoljan učesnik u postupku ima pravo žalbe Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ovoga Suda u roku od pet dana od dana prijema odluke.

  Broj: SU-69/16

  24. februar 2016. godine 

   

  PREDSJEDNIK

  USTAVNOG SUDA

  REPUBLIKE SRPSKE

  Mr Džerard Selman, s.r.

   

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja