Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje sa 289. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Banja Luka, 12. oktobar 2022.

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 289. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Danas je, 12. oktobra 2022. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i osamdeset i deveta redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti poslovanja Ustavnog suda.

  Ustavni sud je na ovoj sjednici, između ostalih odluka o kojima je odlučivao, donio i odluku u predmetu broj U-36/21 kojom je utvrđeno da član 12. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Trebinja nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o radu i Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. Osporenim odredbama navedenog člana propisani su način, uslovi i visina umanjenja osnovne plate zaposlenog do 30% u toku mjeseca zbog nepostizanja odgovarajućih rezultata rada. Ustavni sud je ocjenio da su subjekti koji su zaključili osporeni ugovor prekoračili granice svojih ovlašćenja, jer su ospornim članom 12. Kolektivnog ugovora na suštinski način mijenjali zakonska rješenja u predmetnoj oblasti, s obzirom na to da su, suprotno članu 9. Zakona o radu, ovim kolektivnim ugovorom za zaposlene utvrdili nepovoljnija prava od prava koja su utvrđena zakonom.

  Na istoj sjednici Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-67/21. Ustavni sud je ovom odlukom utvrdio da Pravilnik o dopuunama Pravnilnika o sadržaju i načinu vođenja vojnih evidencija nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite kao donosilac osporenog akta, prema ocjeni Ustavnog suda, nije imao ovlašćenje da pravilnikom kojim se utvrđuje sadržaj i način vođenja vojnih evidencija razrađuje zakonske odredbe koje se odnose na ostvarivanje prava pripadnika Ministrstva unutrašnjih poslova. Normirajući na ovaj način odnose iz nadležnosti zakonodavnog organa donosilac akta je, utvrdio je Ustavni sud, prekoračio svoja zakonska ovlašćenja koja su mu data relevantnom odredbom Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžinskog rata Republike Srpske. Time je došlo do povrede i ustavnog načela ustavnosti i zakonitosti pravnih akata.

  Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-79/21 kojom je utvrđeno da Tarifni broj 10. tačka 1. u dijelu koji je označen kao „Stomatološke i ljekarske ordinacije“ Tarife komunalnih taksi koja je sastavni dio Odluke o komunalnim taksama Grada Trebinja nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o izmjenama Zakona o komunalnim taksama. Naime, Ustavni sud je utvrdio da Skupština Grada Trebinje nije ovlašćena da svojom odlukom utvrđuje komunalnu taksu za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama, odnosno da za osporeno propisivanje, stupanjem na snagu novog zakona, nema osnova u zakonu koji je na snazi u vrijeme odlučivanja.

  Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-43/21, U-59/21, U-60/21, U-65/21, U-69/21, U-85/21 i U-94/21 kojim nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o zaštiti od požara, Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih akata. Ustavni sud je, takođe, pored navedenih ustavnosudskih pitanja odlučivao i o pitanjima iz domena svoga poslovanja.

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja