Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 285. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Banja Luka, 13. juli 2022.

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 285. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Danas, 13. jula 2022. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i osamdeset peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

               Na ovoj sjednici, Sud je, između ostalog, donio odluku u predmetu broj U-16/22 kojom je utvrđeno da Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banjaluka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 48/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19). Sud je, naime, ocijeno da donosilac ovog akta, u postupku pripreme, izrade i donošenja osporene odluke nije postupao saglasno relevantnim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, čime je istovremeno narušio i ustavno načelo zakonitosti.

         Ustavni sud je takođe donio i odluku u predmetu broj U-74/21 kojom je utvrdio da Uputstvo o načinu i postupku vršenja stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini i sprečavanju bespravnih sječa i prometa šumskih drvnih sortimenata iz šuma u privatnoj svojini broj 02-5486/19 od 25. jula 2019. godine, koje je donijela Uprava Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o šumama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 75/08, 60/13 i 70/20). Neustavnost i nezakonitost navedenog uputstva Ustavni sud je utvrdio s obzirom na činjenicu da je ovaj akt donijelo Javno preduzeće koje zakonom nije ovlašćeno da uređuje obavljanje stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini, odnosno da Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ 75/04, i 78/11), na koji se poziva donosilac ovog uputstva, ne sadrži ovlašćenje za upravu javnog preduzeća da svojim aktom reguliše pitanja koja se odnose na način i postupak vršenja stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini i sprečavanju bespravnih sječa i prometa šumskih drvnih sortimenata iz šuma u privatnoj svojini.

     Pored navedenog, na ovoj sjednici, u predmetu broj U-64/21 Ustavni sud nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti člana 6. stav 1. tačke g) i d), člana 9a., člana 16. stav 2. i člana 39. stav 1. tačka a) Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ 124/17 i 100/17), jer je ocijenio da su navedene zakonske norme saglasne Ustavu Republike Srpske, te, u predmetu broj U-57/21, iz procesnih razloga, nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Izmjene i dopune Plana zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Bijeljina za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 16/21).

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja