Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Извјештај о изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

  ИЗВЈЕШТАЈ
  О ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ
  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  Рјешењем надлежног градског органа управе, Одјељења за просторно уређење Града Бањалука, број 03-360-283/17 од 23. новембра 2017. године, Уставном суду Републике Српске издата је грађевинска дозвола за изградњу пословног објекта.

  Након што су у буџету Републике Српске за 2020. годину обезбијеђена и Одлуком Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-104/20 од 23. јануара 2020. године, постала оперативна средства у износу од три милиона конвертибилних марака (у даљем тексту: КМ) за реализацију овога пројекта Уставни суд Републике Српске је покренуо процедуру јавне набавке радова за изградњу објекта. По окончању поступка, одлуком Уставног суда Републике Српске, донесеном на 258. сједници 1. јула 2020. године, прихваћена је понуда понуђача „Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бањалука за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда Републике Српске. Овом одлуком одлучено је да ће се са извођачем радова закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима набавке радова у укупном износу од 5.661.680,65 КМ. На темељу ове одлуке, Уставни суд Републике Српске је са извођачем радова закључио Уговор о изградњи зграде Уставног суда Републике Српске 14. јула 2020. године, након чега су извођачу радова авансно плаћени радови у износу од 1.132.336,13 КМ. За надзорни орган над извођењем радова на изградњи зграде изабрана је Републичка дирекција за обнову и изградњу.

  Након што су завршени припремни геодетски радови од стране овлашћеног извођача „Геоастор“ д.о.о. Бањалука, Уставни суд Републике Српске је 23. јула 2020. године увео извођача радова у посјед градилишта у присуству овлашћених представника надзорног органа, о чему је сачињен записник. Непосредно по отпочињању радова, имајући у виду да је геомеханички извјештај који је био подлога за пројектовање зграде обухватио само површинске слојеве тла до дубине 6-7 метара, надзорни орган је уз сагласност Уставног суда Републике Српске као инвеститора наложио додатно испитивање тла и израду новог геомеханичког елабората. Нови геомеханички елаборат са истражним радовима урађен је од стране Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука, којег је ангажовао извођач радова. Овај елаборат је показао лоше карактеристике земљишта у зони темељења објекта, те је препоручено ново темељење објекта на шиповима, што је изискивало измјену пројектне документације и повећање обима радова и трошкова. С обзиром на новонасталу ситуацију, Уставни суд Републике Српске је, на приједлог надзорног органа, одлуком број СУ-310/20 од 28. октобра 2020. године, ангажовао независни пројектантски тим који је израдио стручну анализу и предложио оптималан начин темељења објекта. Руководећи се овим приједлогом, Уставни суд је морао приступити измјени дијела пројектне документације која се односи на темељење објекта, те је у том смислу донио Одлуку број СУ-342/20 од 25. новембра 2020. године, којом је прихваћена понуда Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука за извршење овога посла. Након што је урађена измјена пројектне документације и извршена њена ревизија од стране „Радиса“ д.о.о. Источно Ново Сарајево, извођач радова је у складу са измијењеним пројектом сачинио Варијацију бр. 1 на закључени уговор, са предрачуном радова за измијењени начин темељења објекта. Према овој варијацији, укупна вриједност извођења земљаних радова износила је 580.655,79, а вриједност бетонских и армирано-бетонских радова износила је 318.528,55 КМ, тако да је коначна цијена укупних додатних радова по Варијацији бр. 1 износила 899.184,33 КМ.

  С обзиром на новонасталу ситуацију, Уставни суд је 9. децембра 2020. године поднио захтјев Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бањалука за дјелимичну измјену грађевинске дозволе која се односила на темељење будућег објекта. Одлучујући о овом захтјеву управни орган је донио рјешење број 03-360-417/2020 од 22. фебруара 2021. године, којим је измијењена и допуњена грађевинска дозвола од 23. новембра 2017. године у наведеном дијелу.

  У односу на финансијско стање овога пројекта са 31. децембром 2020. године, потребно је нагласити да је Уставни суд Републике Српске од одобрених три милиона КМ за наведену буџетску годину авансно исплатио извођачу радова 20% од укупне вриједности инвестиције, односно, како је већ раније наведено, 1.132.336,13 КМ. Поред овога аванса, цјелокупна инвестиција терећена је у износу од 1.609.905,59 КМ, а неутрошена средства из 2020. године у висини од 576.455,04 КМ пренесена су у 2021. годину.

  Влада Републике Српске, на сједници од 4. марта 2021. године, донијела је Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у 2021. години, са расподјелом средстава („Службени гласник Републике Српске“, број 19/21). Овом одлуком одлучено је да се из буџетских средстава настави са финансирањем пројекта „Изградња зграде Уставног суда Републике Српске – наставак финансирања“ у 2021. години у износу од три милиона КМ.

  Имајући у виду, прије свега, непланиране трошкове према Варијацији 1 на закључени уговор, Уставни суд је од Републичке дирекције за обнову и изградњу, као надзорног органа, тражио извјештај са циљем утврђивања стварног стања утрошених средстава у односу на уговорене вриједности, као и процјену о висини недостајућих средстава за окончање пројекта. Својим актом, број 15/1.03-360-42-11/20 од 19. маја 2021. године, надзорни орган је сачинио упоредни преглед вриједности по врстама радова према уговореном и према стварном стању. У складу са изведеним подацима из рекапитулације надзорни орган је закључио да ће до окончања пројекта требати обезбиједити додатни износ од 791.493,74 КМ у односу на одобрена средства. С обзиром на наведену процјену надзорног органа, Уставни суд је у више наврата од Владе Републике Српске захтијевао да се обезбиједе недостајућа средства за изградњу зграде Уставног суда у износу од наведених 791.493,74 КМ. Напосљетку, Влада Републике Српске је Одлуком број 04/1-012-2-429/22 од 17. фебруара 2022. године обезбиједила ова недостајућа средства за завршетак реализације пројекта. Након тога, новом Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-3711/22 од 13. октобра 2022. године одлучено је да се на име недостајућих средстава за завршетак пројекта обезбиједе средства у износу од 512.041,00 КМ, што на име додатних средстава износи укупно 1.303.535,00 КМ. Исплатом свих наведених износа из буџета Републике Српске укупна одобрена средства за изградњу зграде износила су 7.303.535,00 КМ.

  Прегледом улагања средстава у изградњу зграде према годинама утрошка средстава констатује се да је у 2015. години утрошено 150,00 КМ за противпожарну сагласност и 4.905,00 КМ за ревизију пројектне документације. У 2017. години утрошено је 505.138,37 КМ за накнаду за уређење градског грађевинског земљишта и ренту у поступку добијања грађевинске дозволе, а плаћена је и накнада за услуге катастра у износу од 14.005,50 КМ. У току 2020. године у изградњу објекта извршена су улагања у висини од 1.609.905,59 КМ, док су улагања у 2021. години износила 4.142.744,82 КМ. Након тога, у току 2022. године прво је из средстава обезбијеђених за финансирање пројекта утрошен износ од 1.550.884,59 КМ, чиме су у цијелости потрошена средства издвојена за изградњу објекта, а која нису била достатна да би се пројекат довео до самог краја. Ради тога у току 2022. године утрошено је још 62.187,83 КМ. Наведеним износом финансирана је ревизија главног пројекта прикључења на вреловодну и електро мрежу (950,00 КМ); израда елабората за измјену урбанистичко-техничких услова (1.158,30 КМ); подмирен је трошак сталног прикључка на водоводну мрежу (3.016,93 КМ); прекопавање јавних површина ради прикључка на електромрежу (3.800,00 КМ); прекопавање јавних површина ради прикључка на вреловодну мрежу (3.130,00 КМ); трошкови прикључка на електромрежу (16.661,38 КМ); накнада за технички пријем објекта (6.435,00 КМ); исплату извођачу радова разлике клизне скале (26.492,22 КМ); куповину неопходне опреме (544,00 КМ) . На концу, сумарно, коначна вриједност цјелокупне инвестиције изградње нове зграде Уставног суда износила је 7.889.111,70 КМ .

  Према пројекту треће фазе изградње зграде Уставног суда Републике Српске, која се односи на опремање објекта, у буџету Републике Српске су за те намјене обезбијеђена средства у износу од 965.000,00 КМ . У току 2022. године од наведеног износа утрошено је 531.013,82 КМ за набавку намјештаја. Затим, за набавку рачунарске опреме утрошено је 94.742,11 КМ; за набавку мрежне опреме утрошено је 25.505,67 КМ; за набавку телевизијске и аудио-визуелне опреме утрошено је 7.013,99 КМ; за набавку система за контролу приступа и евиденцију присуства запослених утрошено је 10.635,70 КМ; за тракасте завјесе утрошено је 19.255,79 КМ; за набавку система за дигитално аудио-снимање сједница утрошено је 28.080,00 КМ; за набавку подних простирки утрошено је 6.887,41 КМ и за набавку опреме за противпровални систем утрошено је 5.865,21 КМ. Укупна утрошена средства из треће фазе изградње објекта (опремање) у току ове године износила су 728.999,70 КМ . С обзиром на то да су од укупно обезбијеђених средстава остала неутрошена средства у износу од 236.000,30 КМ, иста су пренесена у сљедећу, 2023. буџетску годину. Ова средства су утрошена за набавку намјештаја у износу од 7.018,83 КМ; за набавку канцеларијских машина (штампача) у износу од 38.184,05 КМ; подних простирки у износу од 6.819,17 КМ; рачунарску опрему у износу од 58.361,36 КМ; комуникациону опрему (телефони и Wи-Фи уређаји) у износу од 3.398,85 КМ; ватрогасне апарате у износу од 4.147,65 КМ; Wиндоwс лиценце у износу од 7.020,00 КМ и за набавку остале неопходне опреме у износу од 6.720,79 КМ. Укупна утрошена средства из треће фазе изградње објекта (опремање) у току 2023. године износила су 131.670,70 КМ . Преостала засад неутрошена средства која су планирана за опремање зграде ангажована су путем процедура јавних набавки за набавку остале неопходне опреме.

  На крају овог финансијског дијела извјештаја може се констатовати да је укупна вриједност зграде Уставног суда, изражена кроз њену изградњу и опремање, износила 8.851.816,31 КМ . Имајући у виду да објекат располаже са 3.776,54 м² бруто грађевинске површине, односно са 2.930,49 м² нето корисне површине, произлази да вриједност једног квадратног метра бруто грађевинске површине износи 2.088,98 КМ, док вриједност опремљеног једног метра квадратног нето корисне површине износи 3.020,59 КМ.

  Напосљетку, потребно је нагласити да су све описане набавке роба и услуга од почетка па до завршетка грађења и опремања објекта у потпуности извршене у складу са поступцима и процедурама јавних набавки које су прописане релевантним општим актима, те да су све донесене одлуке правовремено и у цијелости биле доступне јавности.
  По окончању изградње објекта Одјељење за просторно уређење градске управе Града Бањалука, рјешењем број 03-360-378/2022 од 5. октобра 2022. године, повјерило је Институту за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука да изврши технички преглед изведених радова на изграђеном објекту Уставног суда са вањским уређењем. Након што је комисија за технички преглед објекта извршила све неопходне прегледе и контроле, 13. октобра 2022. године дала је приједлог да се приме изведени радови и да се дозволи коришћење објекта и изда одобрење за употребу за изграђени објекат Уставног суда. На темељу извјештаја и приједлога ове комисије Одјељење за просторно уређење градске управе Града Бањалука рјешењем број 03-360-378/2022 од 15. новембра 2022. године издала је употребну дозволу за коришћење нове зграде Уставног суда Републике Српске.

  Усељење у нови објекат Уставног суда Републике Српске услиједило је почетком новембра 2022. године након пресељења из до тада коришћених просторија, уз свесрдно залагање свих запослених у Уставном суду. На концу успјешног завршетка овог свестрано сложеног пројекта, свечано отварање нове зграде Уставног суда Републике Српске уприличено је 21. новембра 2022. године у присуству највиших дужносника Републике Српске.

  ПРЕДСЈЕДНИК
  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
  Мр Џерард Селман

   

   

  ODOBRENA SREDSTVA I UKUPNE OBAVEZE

  Redni broj

  Pravni osnov

  Odobrena sredstva

  1.

  Odluka Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-104/20 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 7/20)

  3.000.000 KM

  2.

  Odluka Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2561/21 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 19/21)

  3.000.000 KM

  3.

  Odluka Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-1772/21 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 14/22)

  791.494 KM

  4.

  Odluka Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-3711/22 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/22)

  512.041 KM

  5.

  Ukupno

  7.303.535 KM

   

  PREGLED ULAGANJA U ZGRADU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE IZ BUDŽETA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  Redni broj

  Vrsta ulaganja

  Godina ulaganja

  Iznos

  1.

  Revizija projekta priključenja na vrelovodnu i elektro mrežu

  2022

        950,00 KM

  2.

  Izrada elaborata za izmjenu urbanističko-tehničkih uslova

  2022

  1.158,30 KM

  3.

  Stalni priključak na vodovodnu mrežu

  2022

     3.016,93 KM

  4.

  Prekopavanje javnih površina radi priključka na elektromrežu

  2022

     3.800,00 KM

  5.

  Prekopavanje javnih površina radi priključka na vrelovodnu mrežu

  2022

           3.130,00 KM

  6.

  Priključak na elektromrežu

  2022

         16.661,38 KM

  7.

  Naknada za tehnički prijem objekta

  2022

           6.435,00 KM

  8.

  Razlika klizne skale

  2022

   26.492,22 KM

  9.

  Ostala oprema

  2022

        544,00 KM

   

  Ukupna ulaganja

   

         62.187,83 KM

   

  PREGLED ULAGANJA U ZGRADU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  Redni broj

  Vrsta ulaganja

  Godina ulaganja

  Iznos

  1.

  Protivpožarna saglasnost

  2015

        150,00 KM

  2.

  Revizija projektne dokumentacije

  2015

           4.095,00 KM

  3.

  Građevinska dozvola

  2017

  505.138,37 KM

  4.

  Naknada za katastar

  2017

    14.005,50 KM

  5.

  Ulaganja iz projekta izgradnje zgrade

  2020

    1.609.905,59 KM

  6.

  Ulaganja iz projekta izgradnje zgrade

  2021

    4.142.744,82 KM

  7.

  Ulaganja iz projekta izgradnje zgrade

  2022

    1.550.884,59 KM

  8.

  Ulaganja iz budžeta Ustavnog suda

  2022

   62.187,83 KM

   

  Ukupna ulaganja

   

    7.889.111,70 KM

   

  PREGLED ULAGANJA U 2022. PO PROJEKTU TREĆA FAZA IZGRADNJE ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE - OPREMANJE

  Redni broj

  Vrsta ulaganja

  Iznos

  1

  Nabavka namještaja („Enterijeri Vrbas“)

  531.013,82 KM

  2

  Računarska oprema („Sirius 2010“)

    94.742,11 KM

  3

  Мrežna oprema („Sirius 2010“)

    25.505,67 KM

  4

  Televizijska i audio-vizuelna oprema („Sirius 2010“)

      7.013,99 KM

  5

  Sistem za kontrolu pristupa i evidenciju prisustva zaposlenih („Špica sistem“)

    10.635,70 KM

  6

  Trakaste zavjese („Mega stil“)

    19.255,79 KM

  7

  Sistem za digitalno audio- snimanje sjednica („Audio team“)

    28.080,00 KM

  8

  Еtisoni i tepisi („Sintelon“)

      6.887,41 KM

  9

  Oprema za protivprovalni sistem („Sector Security“)

      5.865,21 KM

   

  Ukupna ulaganja  u 2022.

  728.999,70 KM

   

  PREGLED ULAGANJA U 2023. PO PROJEKTU TREĆA FAZA IZGRADNJE ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE - OPREMANJE

  Redni broj

  Vrsta ulaganja

  Iznos

  1

  Nabavka namještaja („Enterijeri Vrbas“)

     7.018,00 KM

  2

  Računarska oprema („Sirius 2010“)

   38.184,05 KM

  3

  Podne prostirke („Sintelon“)

     6.819,17 KM

  4

  Računarska oprema („Sirius 2010“)

   58.361,36 KM

  5

  Komunikaciona oprema - telefoni i Wi-Fi uređaji („Sirius 2010“)

     3.398,85 KM

  6

  Vatrogasni aparati („Preventiva“)

     4.147,65 KM

  7

  Windows licence

     7.020,00 KM

  8

  Ostala oprema

     6.720,79 KM

   

  Ukupna ulaganja u 2023.

  131.670,70 KM

   

  PREGLED UKUPNOG ULAGANJA U IZGRADNJU I OPREMANJE ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  Redni broj

  Opis

  Iznos

  1.

  Vrijednost zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

  7.889.111,70 KM

  2.

  Vrijednost ulaganja za opremanje zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

     962.704,61 KM

  3.

  Ukupna ulaganja

   8.851.816,31 KM

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења