Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

  Број: СУ- 120/24   

  Бања Лука, 24. април 2024.                                                                                             

              На основу члана 70. ст. 1, 2, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 16. став 2. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-36/23, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке моторног горива у 2024. години, број СУ-30/24 од 31. јануара 2024. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 24. априла 2024. године,  д о н и о  је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

   МОТОРНОГ ГОРИВА У 2024. ГОДИНИ

   

  Прихвата се понуда понуђача „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бањалукa, број 6382/24 запримљене 5. априла 2024. године, за набавку моторног еуро дизел ЕУРО 5 горива за потребе службених возила Уставног суда Републике Српске.
  Са понуђачем „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити оквирни споразум о набавци моторног еуро дизел горива у износу од 12.512,00 КМ без ПДВ-а, односно 14.639,04 КМ са ПДВ-ом.
  Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 412 600 – Расходи по основу путовања и смјештаја.
  Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

  О б р а з л о ж е њ е

  На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број СУ-30/24 од 31. јануара 2024. године, и истицањам Обавјештења о набавци, број 895-7-1-18-3-8/24, као и тендерске документације број СУ-87-1/24, објављеном на Порталу јавних набавки 25. марта 2024. године, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку моторног еуро дизел горива. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

  „ХИФА ПЕТРОЛ“ Д.О.О. САРАЈЕВО,  ЈИБ 4200999090005
   „PETROL BH OIL COMPANY“ D.О.О. САРАЈЕВО, ЈИБ 4200505350000;
  „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. БАЊА ЛУКА, ЈИБ 4400959260004;
  „ХОЛДИНА“ Д.О.О. САРАЈЕВО,  ЈИБ 4200068200001;
  „ЕКАПИЈА“ Д.О.О. Нови Београд -Србија, ЈИБ 4950134590001;
  „BBC EUROPE“  Источно Сарајево, ЈИБ 4403188520008;
  „ФЦТ“ Д.О.О БАЊА ЛУКА, ЈИБ 4404805100000

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-68/24 од 28. фебруара 2024. године, провела је 5. априла 2024. године у 10:30 часова јавно отварање приспјелих понуда, што је записнички констатовано. Том приликом Комисија за јавне набавке утврдила је да је од наведених лица који су преузели тендерску документацију, понуду по критеријуму „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, доставио један понуђач и то: „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. Бања Лука, са понудом у износу 12.512,00 КМ без ПДВ-а, односно 14.639,04 са ПДВ-ом.

  С обзиром на то да је Комисија констатовала да достављена понуда испуњава све формално-правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уставног суда Републике Српске постављене у тендерској документацији, једногласно је одлучила да се Уставном суду предложи доношење одлуке као у изреци. Имајући у виду утврђене чињенице из којих произлази прихватљивост наведене понуде, Уставни суд Републике Српске је примјеном релевантних одредаба наведених у уводу ове одлуке одлучио као у диспозитиву.

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ     

                                                                                                  Мр Џерард Селман с.р.

  ДОСТАВЉЕНО:  

  -„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука;
  -Рачуноводству;
  -а/а.

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења