Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за набавку опреме за проширивање информационе инфраструктуре

  Број: СУ- 189 /23                                                                                                   

  Бања Лука,  31. мај 2023.                                                                                                                                                    

           

              На основу члана 70. ст. 1, 2, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 16. став 2. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-36/23, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке опреме за проширивање информационе инфраструктуре, број СУ-562/22 од 29. децембра 2022. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. маја 2023. године,  д о н и о  је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОШИРИВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука за набавку опреме за проширивање информационе инфраструктуре за потребе Уставног суда Републике Српске.
  2. Са понуђачем „Сирус 2010“ д.о.о. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци опреме за проширивање информационе инфраструктуре у износу од 63.245,00 КМ без ПДВ-а, односно 73.996,65 КМ са ПДВ-ом.
  3. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 511 300 – Издаци за набавку постројења и опреме.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број СУ-562/22 од 29. децембра 2022. године, Обавјештења о набавци, број: 895-1-1-36-3-8/23, објављеном на порталу јавних набавки 3. априла 2023. године и Исправке за обавјештења о набавци број: 895-1-1-36-8-12/23 објављеном на порталу јавних набавки 5. маја 2023. године, проведен је отворени поступак за достављање понуда за набавку опреме за проширивање информационе инфраструктуре. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

  1. NETIKS D.O.O  76205 Seonjaci, Dubrave bb;
  2. RUBIKON DOO 76300 Bijeljina, Svetozara Ćorovića 32;
  3. ARTCO GROUP 71210 Ilidža, Tvornička 3;
  4. PROINTER ITSS D.O.O. SARAJEVO 71000 Sarajevo, Vrbanja 1;
  5. INFORMACIONI INŽINJERING "SIRIUS 2010" DOO BANJA LUKA 78000 Бaњa Лукa, Prvog krajiškog korpusa br.18;
  6. PAGE D.O.O 71123 Istočno Sarajevo, Zmaj Jovina 7;
  7. BBS EUROPE 71123 Istočno Sarajevo, Hilandarska 13/10;
  8. EKAPIJA DOO  Bulevar Mihajla Pupina 10a, Novi Beograd, Srbija;
  9. LOGOSOFT D.O.O 71000 Sarajevo, Grbavička 4;
  10. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP 78000 Бaњa Лукa, Vuka Karadžića 2;
  11. ASBIS D.O.O. 71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 162;
  12. COPITRADE D.O.O.  76300 Bijeljina, Njegoševa 6;
  13. EMADO D.O.O. SARAJEVO  71000 Sarajevo, Azize Šaćirbegović 112;
  14. BISCOMMERCE DOO 78000 Banja Luka, MIŠE STUPARA 32;
  15. LANACO DOO 78000 Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb;
  16. INSTRUMENTS 71000 Sarajevo, Trg Heroja 8;
  17. IMTEC D.O.O. SARAJEVO  71380 Ilijaš, Bosanski put bb;
  18. ALF-OM  78000 Banja Luka, Mladena Stojanovića 43-45;
  19. "ELUR" D.O.O. KISELJAK  71250 Kiseljak, Žrtava domovinskog rata 2.

   

  Од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију понуду је доставио само понуђач Сирус 2010 д.о.о. Бања Лука, са понудом у износу 63.245,00 КМ без ПДВ-а, односно 73.996,65 са ПДВ-ом.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022. године, приступила је јавном отварању и оцјени понуде 23. маја 2023. године у 11:00 часова. Комисија је констатовала да достављена понуда испуњава све услове и захтјеве уговорног органа постављене у тендерској документацији и да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од десет дана од дана пријема одлуке, на начин и у роковима прописаним члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.

   

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                Мр Џерард Селман, с.р.

  ДОСТАВЉЕНО:  

  • Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука;
  • Рачуноводству
  • а/а.
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења